Chủ động xử lý trường hợp quản lý, sử dụng nhà, đất không đúng quy định

Thứ năm, 29/09/2022 17:10
(ThanhtraVietNam) - Vừa qua, UBND TP Hà Nội đã ban hành Văn bản số 2889/UBND-KTTH về tăng cường công tác sắp xếp lại, xử lý tài sản công.

Thời gian qua, tiến độ phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất và việc tổ chức thực hiện phương án xử lý sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt còn chưa đáp ứng được yêu cầu; một số cơ sở nhà, đất sử dụng chưa hiệu quả, lãng phí.

Theo đó, UBND Thành phố yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị thuộc thành phố; Chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã và Chủ tịch/Tổng Giám đốc các doanh nghiệp nhà nước thuộc thành phố tập trung rà soát toàn bộ cơ sở nhà, đất được giao quản lý và tình hình thực hiện phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất đã được cấp thẩm quyền phê duyệt theo Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19/01/2007, Quyết định số 140/2008/QĐ-TTg ngày 21/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ, Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017, Nghị định số 67/2021/NĐ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ.

leftcenterrightdel
 

Đối với trường hợp cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp thuộc thành phố chưa thực hiện báo cáo kê khai đối với các cơ sở nhà, đất đang quản lý, sử dụng, thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị thuộc thành phố, Chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã và Chủ tịch/Tổng Giám đốc các doanh nghiệp nhà nước khẩn trương rà soát, kê khai, báo cáo, hoàn thiện phương án sắp xếp lại, xử lý toàn bộ cơ sở nhà, đất được giao quản lý, sử dụng theo đúng Mẫu số 01 của Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ và các nội dung quy định gửi Sở Tài chính trước ngày 30/9/2022 để chủ trì, phối hợp các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan tổng hợp, tham mưu và báo cáo UBND Thành phố.

Trường hợp cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp thuộc thành phố đã thực hiện báo cáo kê khai đối với các cơ sở nhà, đất đang quản lý, sử dụng, Sở Tài chính khẩn trương phối hợp các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan tổ chức kiểm tra hiện trạng, lập phương án sắp xếp lại, xử lý cơ sở nhà, đất hoặc tham mưu UBND Thành phố đề nghị địa phương nơi có nhà, đất hoặc Bộ Tài chính chủ trì kiểm tra hiện trạng, lập phương án gửi lấy ý kiến các địa phương để UBND Thành phố, Bộ Tài chính phê duyệt theo thẩm quyền hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo quy định pháp luật.

Đối với các cơ sở nhà, đất đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý theo quy định, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị thuộc thành phố, Chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã và Chủ tịch/Tổng Giám đốc các doanh nghiệp nhà nước thuộc thành phố phối hợp các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan thực hiện phương án sắp xếp lại, xử lý đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt bảo đảm đúng hình thức, thời hạn, thủ tục theo quy định của pháp luật.

Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị thuộc thành phố, Chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã và Chủ tịch/Tổng Giám đốc các doanh nghiệp nhà nước thuộc thành phố chịu trách nhiệm trước UBND Thành phố về việc không thực hiện hoặc chậm thực hiện việc kê khai, báo cáo và tổ chức thực hiện phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất theo quy định.

Đặc biệt, sở Tài chính tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện phương án sắp xếp lại, xử lý nhà đất đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt tại các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố; trường hợp quản lý, sử dụng nhà, đất không đúng quy định pháp luật; chủ động xử lý theo thẩm quyền hoặc tham mưu, báo cáo UBND Thành phố xem xét, xử lý theo đúng quy định pháp luật.

Đối với dự kiến phương án sắp xếp lại, xử lý cơ sở nhà, đất do các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan khác ở Trung ương và Bộ Tài chính gửi lấy ý kiến, thì các Sở, ngành có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, thực hiện đầy đủ trách nhiệm quản lý nhà nước về đất đai, quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng của Thành phố... phối hợp với Sở Tài chính tổ chức kiểm tra hiện trạng quản lý, sử dụng nhà, đất và có văn bản gửi Sở Tài chính tổng hợp hoặc thông nhất tờ trình tham mưu, báo cáo UBND Thành phố có văn bản tham gia ý kiến, đảm bảo chất lượng, tiến độ và đúng quy định của pháp luật./.

QA
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra