Thanh tra tỉnh Đồng Tháp:

Chú trọng giám sát việc thực hiện các kết luận thanh tra đã ban hành

Thứ năm, 24/11/2022 14:47
(ThanhtraVietnam) - Thanh tra tỉnh Đồng Tháp vừa có Thông báo kết thúc theo dõi việc thực hiện Kết luận thanh tra số 563/KL-TTr ngày 24/6/2022 của Chánh Thanh tra tỉnh về thanh tra hành chính UBND thành phố Hồng Ngự.

Theo Thanh tra tỉnh Đồng Tháp, qua theo dõi việc thực hiện kết luận, đến nay UBND thành phố Hồng Ngự đã thực hiện xong các nội dung kiến nghị của Kết luận thanh tra số 563/KL-TTr ngày 24/6/2022 của Chánh Thanh tra tỉnh. Theo quy định tại khoản 5 Điều 22 của Nghị định số 33/2015/NĐ-CP ngày 27/3/2015 của Chính phủ, Thanh tra tỉnh kết thúc theo dõi và lưu hồ sơ theo quy định.

Trước đó, Chánh Thanh tra tỉnh đã ban hành Kết luận thanh tra số 563/KL-TTr, đã chỉ ra nhiều sai sót cần phải khắc phục, cụ thể:

Chậm ban hành kết luận thanh tra so với quy định

Về công tác thanh tra, tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng: Việc ký báo cáo kết quả thanh tra (kể từ khi ban hành thông báo kết thúc nghiệp vụ) và kết luận thanh tra (kể từ khi có báo cáo kết quả thanh tra) kéo dài thời gian trên 15 ngày, là chưa phù hợp quy định tại khoản 1 Điều 49 và khoản 1 Điều 50 của Luật Thanh tra năm 2010.

Một số đơn vị xã, phường chưa cập nhật kịp thời các văn bản pháp luật, nên trong công tác tiếp công dân và xử lý đơn, sử dụng biểu mẫu chưa phù hợp quy định Thông tư số 07/2014/TT-TTCP ngày 31/10/2014 và Thông tư số 05/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 của Tổng Thanh tra Chính phủ quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh. Việc bố trí nơi tiếp công dân không thuận lợi, còn chung với phòng làm việc công chức là chưa phù hợp theo quy định tại Điều 15 Luật Tiếp công dân 2013, chưa thực hiện chế độ bồi dưỡng tiếp dân theo quy định tại Thông tư số 320/2016/TT-BTC ngày 14/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Nghị quyết số 129/2017/NQ-HĐND ngày 14/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Một số công chức cấp xã, đã đủ thời gian chuyển đổi vị trí công tác, nhưng chưa bổ sung đầy đủ vào Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác của UBND thành phố Hồng Ngự, theo quy định tại Nghị định số 134/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ.

leftcenterrightdel
Thanh tra tỉnh Đồng Tháp tiếp tục thực hiện tốt việc theo dõi các kết luận thanh tra đã ban hành (Ảnh: TTT.ĐT) 

Chuyển mục đích sử dụng từ đất nông nghiệp sang đất ở vượt hạn mức quy định

Về công tác quản lý đất đai, Thanh tra tỉnh cũng chỉ ra nhiều sai sót, cụ thể: Công tác lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất còn chậm so với quy định, một số chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất thay đổi, nhưng chưa có kế hoạch điều chỉnh bổ sung theo quy định tại Điều 46 Luật Đất đai năm 2013.

Công tác giao đất không thông qua đấu giá, chuyển mục đích sử dụng đất và công nhận quyền sử dụng đất, thủ tục hồ sơ còn một số khuyết điểm, trách nhiệm thuộc vai trò tham mưu của Phòng Tài nguyên và Môi trường, và Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Thành phố, cụ thể: Hồ sơ công nhận quyền sử dụng đất: việc xác định nguồn gốc và thời điểm sử dụng đất chưa đảm bảo theo quy định tại Điều 21 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ (có ý kiến xác nhận của Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch cấp xã, nhưng thiếu Biên bản họp UBND cấp xã).

Hồ sơ giao đất không thông qua đấu giá và chuyển mục đích sử dụng đất, Phòng Tài nguyên và Môi trường Thành phố chưa có văn bản thẩm định nhu cầu sử dụng đất theo quy định tại Điều 7 Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Có 06 hồ sơ chuyển mục đích sử dụng từ đất nông nghiệp sang đất ở, vượt hạn mức theo Thông báo số 237/TB-VPUBND ngày 18/11/2020 của Văn phòng UBND tỉnh (hạn mức đất ở đô thị 200m2 , đất ở nông thôn 400m2 ), nhưng phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của Thành phố.

Về công tác quản lý các nguồn thu từ đất, Thanh tra tỉnh nêu rõ, chậm ban hành văn bản điều chỉnh đơn giá thuê đất khi hết chu kỳ ổn định, đối với Công ty TNHH MTV Gia Bình Hồng Ngự.

Năm 2020, UBND Thành phố chậm ban hành Quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất cho 136 nền, đợt 1 đối với khu dân cư Bờ Đông (giai đoạn 3) thuộc phường An Thạnh. Năm 2021, chậm ban hành Quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất cho 14 nền dự án Chỉnh trang đô thị Khu 1, khóm An Thạnh A, phường An Lộc, là chưa thực hiện đúng thời gian quy định tại Quyết định số 08/2018/QĐ-UBND ngày 04/5/2018 của UBND tỉnh.

Từ những hạn chế nêu trên, Thanh tra tỉnh kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo UBND thành phố Hồng Ngự tổ chức kiểm điểm trách nhiệm và chỉ đạo các đơn vị trực thuộc có liên quan đến kết luận thanh tra tổ chức kiểm điểm làm rõ trách nhiệm, nhằm phát huy những ưu điểm đã đạt được và khắc phục những khuyết điểm mà thanh tra đã kết luận, tập trung thực hiện tốt các nội dung sau: Tăng cường công tác tuyên truyền văn bản pháp luật, nhất là công tác tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng. Khẩn trương thực hiện việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trình phê duyệt theo quy định.

Tiếp tục thực hiện Kết luận thanh tra số 176/KL-TTr ngày 06/3/2020 của Chánh Thanh tra tỉnh Đồng Tháp về việc thanh tra tình hình ghi nợ, quản lý và thu hồi nợ tiền sử dụng đất. Khắc phục khuyết điểm về hồ sơ thủ tục hành chính, trong lĩnh vực đất đai, đấu giá quyền sử dụng đất.

Như vậy, chỉ trong một thời gian ngắn UBND thành phố Hồng Ngự đã thực hiện xong các nội dung kiến nghị của Kết luận thanh tra số 563/KL-TTr, đây cũng là sự nỗ lực đáng ghi nhận trong việc đôn đốc, theo dõi việc thực hiện kết luận thanh tra của Thanh tra tỉnh Đồng Tháp.

Đình Thuyềt
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra