Quảng Nam:

Công tác thanh tra có trọng tâm, trọng điểm và đúng định hướng

Thứ sáu, 23/02/2024 17:00
(ThanhtraVietNam) - Năm 2023, ngành Thanh tra tỉnh Quảng Nam đã tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các mặt công tác công tác, nhất là công tác thanh tra, đảm bảo có trọng tâm, trọng điểm và đúng định hướng của Thanh tra Chính phủ.

Thực hiện 277 cuộc thanh tra hành chính, kiến nghị thu hồi hơn 47,6 tỷ đồng và hơn 98,2 nghìn m2 đất

Liên quan đến công tác thanh tra hành chính, năm 2023, ngành Thanh tra tỉnh Quảng Nam thực hiện 277 cuộc thanh tra, trong đó có 33 cuộc triển khai từ kỳ trước chuyển sang; số cuộc triển khai trong kỳ 244 cuộc, gồm 186 cuộc theo kế hoạch năm 2023 (đạt tỷ lệ 100%) và 58 cuộc đột xuất. Trong đó, Thanh tra tỉnh tiến hành 28 cuộc, gồm kỳ trước chuyển sang 09 cuộc, triển khai trong kỳ 19 cuộc, có 07 cuộc thanh tra đột xuất UBND tỉnh giao.

leftcenterrightdel
 Chánh Thanh tra tỉnh Quảng Nam Nguyễn Đức Tiến công bố Quyết định thanh tra công tác quản lý, sử dụng các nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản tại huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2020 - 2023 , ngày 16/01/2024. Ảnh: TN. Nguồn: https://thanhtra.quangnam.gov.vn/

Tính đến hết năm 2023, Quảng Nam đã ban hành 190 kết luận thanh tra, qua thanh tra tại 469 đơn vị đã phát hiện sai phạm gần 67,2 tỷ đồng và gần 108 nghìn m2 đất; kiến nghị thu hồi nộp ngân sách Nhà nước hơn 47,6 tỷ đồng và hơn 98,2 nghìn m2 đất; kiến nghị chấn chỉnh, giảm trừ giá trị quyết toán, xử lý khác hơn 19,6 tỷ đồng và hơn 9.4 nghìn m2 đất; kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm 224 tập thể, 278 cá nhân và cảnh cáo 02 cá nhân; chuyển Cơ quan Điều tra 04 vụ và chuyển thông tin sang Công an tỉnh Quảng Nam để xem xét theo thẩm quyền 01 trường hợp.

Trong đó, Thanh tra tỉnh đã ban hành 18 kết luận thanh tra, phát hiện sai phạm hơn 55,8 tỷ đồng; kiến nghị thu hồi nộp ngân sách Nhà nước gần 42 tỷ đồng; kiến nghị chấn chỉnh, giảm trừ giá trị quyết toán và xử lý khác gần 14 tỷ đồng; kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm 43 tập thể, 58 cá nhân; chuyển Cơ quan Điều tra 01 vụ và chuyển thông tin sang Công an tỉnh để xem xét theo thẩm quyền 01 trường hợp.

Trong năm 2023, toàn tỉnh Quảng Nam theo dõi thực hiện 274 kết luận thanh tra; trong đó, có 156 kết luận thanh tra đã hoàn thành (chiếm 56,9% tổng số kết luận thanh tra được theo dõi thực hiện). Đã thu hồi nộp ngân sách Nhà nước hơn 50,4 tỷ đồng/hơn 76,1 tỷ đồng (đạt tỷ lệ 66,2%); đã xử lý hành chính 236 tập thể (đạt tỷ lệ 86,1%) và 307 cá nhân (đạt tỷ lệ 94,2%). Trong đó, Thanh tra tỉnh đã thu hồi nộp ngân sách Nhà nước hơn 21,2 tỷ đồng; đã kiểm điểm rút kinh nghiệm 35 tập thể, 51 cá nhân/68 tập thể, 53 cá nhân sai phạm (kể cả các tập thể và cá nhân từ năm trước chuyển sang theo dõi xử lý).

117 cuộc thanh tra, kiểm tra, ban hành 83 kết luận thanh tra

Liên quan đến công tác thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, toàn tỉnh tiến hành 117 cuộc thanh tra, kiểm tra tại 130 đơn vị; đã ban hành 83 kết luận thanh tra (trong đó, có 04 kết luận thanh tra năm 2022 chuyển sang). Qua thanh tra, kiểm tra đã kiến nghị thu hồi nộp ngân sách Nhà nước 15,115 triệu đồng, thu hồi lại cho đơn vị 68,7 triệu đồng; kiến nghị chấn chỉnh 68,326 triệu đồng, kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm 42 tập thể, 43 cá nhân. Qua thanh tra, kiểm tra phát hiện một số sai phạm như: việc chi tiền khoán công tác phí cho cán bộ làm công tác tiếp công dân không đúng quy định; chưa xây dựng, niêm yết nội quy tiếp công dân và kế hoạch phân công công chức tiếp công dân, công chức lưu trữ văn bản liên quan về công tác tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phản ánh, kiến nghị.

324 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, kiến nghị thu hồi hơn 4,3 tỷ đồng, xử phạt vi phạm hành chính gần 9,7 tỷ đồng

Bên cạnh đó, lực lượng thanh tra chuyên ngành tiến hành 324 cuộc thanh tra, kiểm tra tại 20.768 tổ chức, cá nhân; phát hiện và xử lý 735 tổ chức, cá nhân vi phạm; kiến nghị thu hồi nộp ngân sách Nhà nước hơn 4,3 tỷ đồng, xử phạt vi phạm hành chính gần 9,7 tỷ đồng; đã thu hồi nộp ngân sách Nhà nước hơn 3 tỷ đồng thông qua công tác thanh tra, kiểm tra và gần 7,5 tỷ đồng thông qua hoạt động xử phạt hành chính (trong đó, đôn đốc thu hồi hơn 1 tỷ đồng từ năm trước chuyển sang).

Đáng chú ý, thực hiện Hướng dẫn số 1613/HD-TTCP ngày 18/7/2023 của Thanh tra Chính phủ về thanh tra chuyên đề quy hoạch và thực hiện quy hoạch xây dựng, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch thanh tra chuyên đề quy hoạch và thực hiện quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh, giao Thanh tra tỉnh hướng dẫn và tổ chức Hội nghị tập huấn thanh tra chuyên đề cho Thanh tra các huyện, thị xã, thành phố. Hiện nay, Thanh tra tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố đang triển khai thực hiện.

Nâng cao chất lượng và đẩy nhanh tiến độ các cuộc thanh tra

Có thể nói, năm 2023, công tác thanh tra tại Quảng Nam đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận, đảm bảo có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào những vấn đề “nóng”, vấn đề nhạy cảm, phức tạp, tồn tại kéo dài và nguy cơ cao xảy ra sai phạm như đất đai, nhà ở, đầu tư công, sử dụng ngân sách… Chú trọng nâng cao chất lượng và đẩy nhanh tiến độ các cuộc thanh tra theo kế hoạch và các cuộc thanh tra đột xuất; các kết luận thanh tra đảm bảo chặt chẽ, khách quan, kịp thời và có tính khả thi cao. Qua thanh tra đã chấn chỉnh, khắc phục những bất cập, sơ hở trong quản lý, chỉ đạo, điều hành; phát hiện, kiến nghị xử lý nghiêm đối với các hành vi vi phạm pháp luật; công tác đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra được thực hiện quyết liệt nên đã có những chuyển biến tích cực.

Mặc dù vậy, vẫn còn có cuộc thanh tra triển khai thực hiện chậm so với kế hoạch phân kỳ và tiến độ chưa đảm bảo theo kế hoạch đề ra; một số cuộc thanh tra do các địa phương tiến hành theo ủy quyền của UBND tỉnh chất lượng còn hạn chế, thời gian kéo dài so với quy định.

Nguyên nhân là do năm 2023, ngành Thanh tra, nhất là Thanh tra tỉnh Quảng Nam đã triển khai thực hiện nhiều nhiệm vụ đột xuất do cấp trên giao, có cuộc thanh tra phức tạp, liên quan đến nhiều ngành và cần phải có ý kiến chỉ đạo của cấp trên, đối tượng thanh tra chưa thực hiện tốt trong công tác phối hợp.

Để phát huy hiệu quả công tác thanh tra, năm 2024, địa phương tiếp tục tăng cường thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng; trong đó, tập trung vào những nơi có nhiều dấu hiệu vi phạm, tham nhũng, tiêu cực, dư luận xã hội quan tâm, phát sinh nhiều vụ việc khiếu nại, tố cáo. Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật và nhiệm vụ, quyền hạn của UBND cấp huyện, tập trung thanh tra các dự án đầu tư xây dựng; quy hoạch và thực hiện quy hoạch xây dựng; quản lý, sử dụng đất đai; quản lý và khai thác tài nguyên, khoáng sản; việc mua bán, chuyển nhượng, mua sắm tài sản công; việc quản lý và thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia.

Tiếp tục thực hiện thanh tra chuyên đề về quy hoạch và thực hiện quy hoạch xây dựng theo chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ. Thanh tra việc quản lý vốn và tài sản nhà nước tại doanh nghiệp nhà nước do UBND tỉnh là đại diện chủ sở hữu.

Triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 20/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám 19 sát hoạt động công vụ; trên cơ sở đó, tăng cường thanh tra, kiểm tra hoạt động công vụ, cải cách hành chính tại các cơ quan nhà nước. Chỉ đạo các đơn vị, địa phương tăng cường công tác theo dõi, đôn đốc việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định, văn bản xử lý sau thanh tra để thu hồi các sai phạm về kinh tế nộp ngân sách Nhà nước và xử lý hành chính nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động thanh tra; thanh tra việc chấp hành pháp luật chuyên ngành, quy định về chuyên môn - kỹ thuật, quản lý ngành lĩnh vực của các cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi quản lý nhà nước của ngành.

Chú trọng công tác theo dõi, chủ động nắm tình hình khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật để thực hiện thanh tra đột xuất; quyết định thanh tra lại các cuộc thanh tra đã kết luận nhưng phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật; kiểm tra tính chính xác các kết luận thanh tra của các đơn vị, địa phương./.

K. Dung
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra