Hà Giang chủ động hoàn thành các cuộc thanh tra theo chương trình, kế hoạch năm 2022

Thứ tư, 30/11/2022 08:22
(ThanhtraVietNam) - Trong 9 tháng đầu năm 2022, với sự chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Thanh tra Chính phủ cùng sự lãnh đạo của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh Hà Giang đã tích cực, sát sao trong chỉ đạo điều hành về công tác thanh tra.

Thanh tra hành chính hơn 100 đơn vị

Trong 9 tháng đầu năm, các tổ chức thanh tra đã triển khai, thực hiện 72 cuộc thanh tra, kỳ trước chuyển sang 18 cuộc, triển khai trong kỳ 54 cuộc; hình thức: theo kế hoạch 60 cuộc, đột xuất 12 cuộc. Các cuộc thanh tra, kiểm tra chủ yếu trên các lĩnh vực: Quản lý, sử dụng đất, khoáng sản; việc thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai; quản lý, sử dụng NSNN và các khoản đóng góp, viện trợ, tài trợ; quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện chế độ học sinh; quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí phòng, chống dịch Covid-19; việc tiếp nhận, quản lý, sử dụng và thanh quyết toán các nguồn kinh phí đầu tư xây dựng công trình....

Trong đó, đã ban hành kết luận thanh tra 51 cuộc, tại 104 đơn vị. Qua thanh tra, phát hiện ra nhiều vi phạm như tính thừa chi phí khảo sát, tính thừa khối lượng dự toán, áp dụng sai định mức; thi công thiếu khối lượng, Thi công sai hồ sơ thiết kế; quyết toán sai khối lượng thi công; chi sai nguồn; chi vưọt định mức; chi sai đối tượng; chi trùng công tác phí, trùng ngày tập luyện; chi không đúng dự toán, không có hóa đơn; chi sai phụ cấp trách nhiệm, chế độ học sinh; thu phí xét nghiệm cao hơn giá mua, giá quy định; thu phí test nhanh đối với hàng cứu trợ, viện trợ; thanh toán sai chế độ cho người lao động;...

Qua đó, đã thu hồi về ngân sách nhà nước 12.019,8 triệu đồng; xử lý khác về kinh tế: 1.768,68 triệu đồng; xử lý hành chính đới với 08 cá nhân.

leftcenterrightdel
 Kết quả thanh tra trên một s lĩnh vực

Thực hiện 158 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành

Trong 9 tháng đầu năm, toàn tỉnh đã triển khai, thực hiện 158 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành (kỳ trước chuyển sang 10 cuộc, triển khai trong kỳ 148 cuộc) trên các lĩnh vực kinh doanh hàng hóa, vật tư, dịch vụ; lĩnh vực tài nguyên - môi trường; khai thác khoáng sản; giao thông vận tải; đầu tư xây dựng cơ bản; đầu tư công; hành nghề y dược tư nhân; công tác quản lý thuốc và kinh doanh vật tư y tế liên quan tới phòng chống dịch Covid-19; kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi; lĩnh vực bảo vệ động vật hoang dã; công tác vệ sinh an toàn thực phẩm và một số lĩnh vực khác... Qua đó đã ban hành kết luận thanh tra 62 cuộc; thanh tra, kiểm tra 381 tổ chức và 1.619 cá nhân.

Qua thanh tra, số tiền vi phạm đã thu hồi về ngân sách nhà nước là 528,3 triệu đồng; xử lý khác 104 triệu đồng; số tiền xử phạt vi phạm hành chính đã thu 2.910,9 triệu đồng (của tổ chức 2.544 triệu đồng, của cá nhân 366,9 triệu đồng); đã thực hiện quyết định xử phạt hành chính bằng hình thức khác đối với 03 tổ chức và 17 cá nhân.

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về thanh tra

Thời gian qua, UBND tỉnh Hà Giang đã chỉ đạo các tổ chức thanh tra trên địa bàn tỉnh, xây dựng Ke hoạch thanh tra bảo đảm có trọng tâm, trọng điểm, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước và phát triển kinh tế, xã hội của đất nước, của các cấp, các ngành. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về thanh tra. Đổi mới phương pháp, cách thức xây dựng kế hoạch thanh tra, tiến hành thanh tra, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động thanh tra, qua đó góp phần phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội sau đại dịch Covid-19. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong kế hoạch thanh tra năm 2022 là về mua sắm vật tư y tế, trang thiết bị phòng, chổng dịch COVID-19.

Đặc biệt, được sự chỉ đạo hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Thanh tra Chính phủ, sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh; sự chỉ đạo hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Thanh tra Chính phủ. UBND tỉnh đã chỉ đạo các cấp, các ngành tăng cường công tác quản lý nhà nước về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; cùng với sự nỗ lực, cố gắng, đoàn kết của cán bộ, công chức ngành thanh tra, các tổ chức thanh tra đã tập trung hoàn thành các cuộc thanh tra năm trước chuyển sang và bám sát chương trình, Kế hoạch năm 2022 được phê duyệt và các cuộc thanh tra đột xuất được cấp có thẩm quyền giao để triển khai, thực hiện nhiệm vụ đúng nội dung, thời gian theo quy định.

Nhìn chung, trong 9 tháng đầu năm 2022, UBND tỉnh Hà Giang luôn tích cực, sát sao trong chỉ đạo điều hành về công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, với sự phối họp chặt chẽ của các cấp, các ngành, cùng nỗ lực, cố gắng của cán bộ công chức ngành thanh tra, công tác quản lý nhà nước về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng được tăng cường. Các tổ chức Thanh tra đã chủ động tập trung hoàn thành các cuộc thanh tra năm trước chuyển sang và bám sát chương trình, kế hoạch năm 2022 được phê duyệt để triển khai, thực hiện nhiệm vụ đúng nội dung, thời gian theo quy định. Qua công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo đã kiến nghị xử lý sai phạm hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý sai phạm, chấn chỉnh, tăng cường trách nhiệm quản lý, kịp thời khắc phục nhũng hạn chế, tồn tại, phòng ngừa sai phạm, giữ gìn kỷ cương, kỷ luật; nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi chính sách pháp luật của các cấp, các ngành, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương trong bối cảnh phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội sau đại dịch Covid-19. Quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ các tổ chức thanh tra đã chủ động tham mưu cho thủ trưởng cơ quan quản lý cùng cấp cụ thể hoá, thực hiện có hiệu quả các nhóm giải pháp phòng ngừa tham nhũng theo quy định và nghiêm túc thực hiện các quy định của Luật Thanh tra, Quy chế giám sát hoạt động đoàn thanh tra và các quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, một số cơ quan, đơn vị triển khai kế hoạch của tỉnh về công tác thanh tra còn chậm, chưa thường xuyên đôn đốc việc thực hiện kết luận, kiến nghị sau thanh tra, kết quả thu hồi vật chất sau thanh tra chưa triệt để.

Nhiều nhiệm vụ trọng tâm vào những tháng cuối năm

Trong những tháng cuối năm, UBND tỉnh Hà Giang đã đưa ra nhièu nhiệm vụ trọng tâm, chủ động tập trung hoàn thành các cuộc thanh tra năm trước chuyển sang và bám sát chương trình, kế hoạch năm 2022 được phê duyệt để triển khai, thực hiện nhiệm vụ đúng nội dung, thời gian theo quy định.

Thứ nhất, tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp; Chỉ thị số 45-CT/TƯ ngày 19/5/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với việc thực hiện kết luận thanh tra, kiểm toán, quyết định giải quyết khiếu nại, tố cáo đã có hiệu lực pháp luật; Chỉ thị số 1209/CT-UBND ngày 20/6/2016 của UBND tỉnh, về chấn chỉnh công tác thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; Công văn số 1948/UBND-NCPC ngày 29/5/2017, về chấn chỉnh công tác thanh tra, kiểm tra đối với cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp; các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo, triển khai có liên quan.

Thứ hai, tập trung triển khai thực hiện các cuộc thanh tra theo đúng Kế hoạch đã được phê duyệt, đồng thời chú trọng quan tâm tiến hành các cuộc thanh tra đột xuất khi có dấu hiệu vị phạm liên quan đến những lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tham nhũng và những lĩnh vực nổi cộm, bức xúc mà xã hội quan tâm.

Thứ ba, tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, giám sát đối với hoạt động của các đoàn thanh tra, thẩm định, công khai kết luận thanh tra; theo dõi, đồn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý sau thanh tra; nâng cao tỷ lệ thu hồi sau thanh tra./.

Quỳnh An
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra