Lâm Đồng:

Hàng loạt tồn tại trong quản lý đầu tư xây dựng và công trình điện mặt trời tại UBND huyện Đạ Tẻh

Thứ năm, 22/09/2022 14:00
(ThanhtraVietNam) – Tại Thông báo kết luận 1232/TB –TTr ngày 21/9/2022, Thanh tra tỉnh Lâm Đồng đã chỉ ra hàng loạt tồn tại, hạn chế, sai sót trong công tác quản lý, sử dụng đất có liên quan đến các công trình điện mặt trời và công tác quản lý đầu tư xây dựng tại UBND huyện Đạ Tẻh.

Cụ thể, qua thanh tra, về công tác quản lý, sử dụng đất có liên quan đến các công trình điện mặt trời, Thanh tra tỉnh chỉ rõ kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của UBND huyện Đạ Tẻh không thể hiện chỉ tiêu chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng cây hàng năm sang đất nông nghiệp khác đối với các công trình trang trại lắp đặt hệ thống điện mặt trời áp mái nhưng UBND huyện đã có chủ trương đồng ý cho thực hiện đăng ký biến động đất đai từ đất nông nghiệp sang đất nông nghiệp khác tại các vị trí chưa có trong quy hoạch, kế hoạch mà chưa xin ý kiến hướng dẫn của các cơ quan chuyên môn là chưa phù hợp. Có 38 trạm biến áp, diện tích xây dựng từ 19m2 đến 30m2 được xây dựng trên đất nông nghiệp khác trong khi đất chưa được chuyển mục đích sang đất phi nông nghiệp nhưng chưa được UBND huyện Đạ Tẻh và UBND các xã kịp thời xử lý.

Về quản lý đầu tư xây dựng, việc giải ngân vốn đầu tư xây dựng trên địa bàn huyện năm 2021 chưa cao, giá trị giải ngân chỉ đạt tỷ lệ 78% so với kế hoạch vốn được bố trí; tỷ lệ giảm giá qua đấu thầu đạt thấp, bình quân của các năm là 0,3%; còn 33 công trình đã nghiệm thu hoàn thành đưa vào sử dụng nhưng chưa hoàn chỉnh hồ sơ, thẩm định quyết toán vốn dự án hoàn thành theo quy định của Thông tư số 10/2020/TT-BTC ngày 20/02/2020 của Bộ Tài chính quy định quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước (trong đó: chậm quyết toán dự án hoàn thành trên 12 tháng là 10 công trình, từ  01 đến 04 tháng là 21 công trình).

Công tác khảo sát, lập, thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng còn hạn chế, sai sót. Qua thanh tra 14 công trình, dự án được đầu tư trên địa bàn huyện, có 11/14 công trình, dự án tính sai khối lượng giữa dự toán và thiết kế, áp dụng mã định mức, đơn giá dự toán chưa phù hợp thực tế dẫn đến giá trị thanh, quyết toán lớn hơn quy định với số tiền 941,783 triệu đồng là chưa thực hiện đúng khoản 1 Điều 132 Luật Xây dựng: “Chi phí đầu tư xây dựng phải được tính đúng, tính đủ theo từng dự án, công trình, gói thầu xây dựng phù hợp với yêu cầu thiết kế, điều kiện xây dựng và mặt bằng giá thị trường”.

Công tác nghiệm thu, thanh toán khối lượng thi công của các chủ đầu tư cho các đơn vị tư vấn, nhà thầu thi công chưa đúng khối lượng thực tế với số tiền 1.180,943 triệu đồng là chưa thực hiện đúng Điều 33 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình: “Khối lượng thi công xây dựng được tính toán, xác nhận giữa chủ đầu tư, nhà thầu thi công xây dựng, tư vấn giám sát theo thời gian hoặc giai đoạn thi công và được đối chiếu với khối lượng thiết kế được duyệt để làm cơ sở nghiệm thu, thanh toán theo hợp đồng” (nay là khoản 2 Điều 17 Nghị định số 06/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng).

Theo Thanh tra tỉnh, tổng giá trị nghiệm thu, thanh, quyết toán không đúng quy định đối với 14 công trình phát hiện qua thanh tra là 2.122,726 triệu đồng (đã bao gồm giá  trị dự toán tính sai). Sau khi giảm trừ thuế GTGT 187,669 triệu đồng, giảm trừ số tiền 23,134 triệu đồng thi công bổ sung hạng mục láng sê nô, mái hắt, máng nước và quét dung dịch chống thấm mái, tường, sênô để đảm bảo hiệu quả sử dụng đối với công trình Trường Mầm non Họa Mi (trong quá trình thanh tra, Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Công trình công cộng huyện và các đơn vị có liên quan đã thực hiện khắc phục), số tiền Thanh tra tỉnh ban hành quyết định thu hồi là 1.911,923 triệu đồng.

leftcenterrightdel
 Hàng loạt tồn tại trong quản lý đầu tư xây dựng và công trình điện mặt trời tại UBND huyện Đạ Tẻh

Thanh tra tỉnh cũng chỉ ra nguyên nhân khách quan của các tồn tại, hạn chế này là do thời điểm thanh tra, các văn bản quy định pháp luật về đầu tư xây dựng thường xuyên thay đổi nên các chủ đầu tư và các đơn vị có liên quan còn lúng túng trong quá trình thực hiện. Đại dịch Covid-19 ảnh hưởng đến các thủ tục đầu tư, tiến độ giải ngân vốn đầu tư xây dựng các công trình, dự án. Số lượng công chức, viên chức của các chủ đầu tư, phòng chuyên môn còn hạn chế, công việc nhiều; các công trình được triển khai đầu tư tập trung trong một thời gian nhất định nên việc lập, thẩm định gặp nhiều khó khăn...

Tuy nhiên các đơn vị được giao làm chủ đầu tư, đơn vị tư vấn thiết kế, đơn vị thẩm tra, thẩm định, tư vấn giám sát và nhà thầu thi công còn hạn chế trong việc áp dụng các chế độ, định mức về quản lý đầu tư xây dựng, công tác giám sát thi công công trình nên dẫn đến các tồn tại, hạn chế trong công tác lập hồ sơ, thẩm định, nghiệm thu, thanh quyết toán công trình. Công tác phối hợp giữa các phòng chuyên môn thuộc UBND huyện còn chưa chặt chẽ, chưa chủ động hướng dẫn, yêu cầu các chủ đầu tư thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng và quyết toán dự án hoàn thành.

Trách nhiệm để xảy ra các tồn tại, hạn chế qua thanh tra công tác quản lý đầu tư xây dựng; quản lý, sử dụng đất có liên quan đến các công trình điện mặt trời trên địa bàn huyện thuộc về Chủ tịch UBND huyện, Phó Chủ tịch UBND huyện phụ trách lĩnh vực được phân công, nguyên Giám đốc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Đạ Tẻh trong việc thực hiện thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất (nay là Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện); Trưởng Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Chủ tịch UBND các xã: An Nhơn, Triệu Hải, Đạ Lây, Mỹ Đức, Đạ Pal, Quốc Oai là những địa phương có công trình điện mặt trời áp mái trang trại; Trưởng Phòng Tài chính và Kế hoạch, các chủ đầu tư được giao thực hiện các công trình, dự án và các nhà thầu tư vấn, xây dựng.

Kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm các cá nhân có liên quan về các tồn tại, hạn chế qua thanh tra

Căn cứ thẩm quyền của Chánh Thanh tra tỉnh được quy định tại Luật Thanh tra, Chánh Thanh tra tỉnh đã ban hành các quyết định thu hồi vào tài khoản tạm giữ số tiền 1.911,923 triệu đồng đối với các sai phạm được phát hiện qua thanh tra. Đến nay, các đơn vị đã nộp số tiền 1.911,923 triệu đồng vào tài khoản tạm giữ chờ xử lý của Thanh tra tỉnh.

Đồng thời kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục có văn bản đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn về việc chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp trồng cây hàng năm sang đất nông nghiệp khác trong nội bộ nhóm đất nông nghiệp. Trên cơ sở đó, hướng dẫn các địa phương trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện. Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng hướng dẫn UBND huyện Đạ Tẻh trong việc xây dựng trạm biến áp và các nội dung khác theo Văn bản số 362/UBND-MT ngày 18/01/2022 của UBND tỉnh. UBND huyện Đạ Tẻh nghiêm túc kiểm điểm trách nhiệm của tập thể lãnh đạo UBND huyện và cá nhân Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện về những thiếu sót, tồn tại, vi phạm có liên quan tới trách nhiệm quản lý, điều hành được nêu trong Kết luận thanh tra.

Chủ tịch UBND huyện Đạ Tẻh chỉ đạo các đơn vị được giao làm chủ đầu tư: tăng cường công tác quản lý đầu tư xây dựng các công trình; chú trọng việc rà soát, lựa chọn, ký hợp đồng với các đơn vị tư vấn thiết kế, giám sát, thi công có đủ năng lực, kinh nghiệm để hạn chế tồn tại, sai phạm như đã nêu trên trong thời gian tới. Phòng Kinh tế - Hạ tầng: nâng cao chất lượng thẩm định hồ sơ thiết kế - dự toán đối với các công trình, dự án thuộc thẩm quyền được phân công.

Phòng Tài chính và Kế hoạch đôn đốc các chủ đầu tư thực hiện công tác quyết toán vốn dự án hoàn thành; tham mưu UBND huyện phê duyệt quyết toán vốn dự án hoàn thành đối với 06 công trình, dự án đã nộp hồ sơ quyết toán theo đúng quy định của Thông tư số 96/2021/TT-BTC ngày 11/11/2021 của Bộ Tài chính quy định về hệ thống mẫu biểu sử dụng trong công tác quyết toán (thay thế Thông tư số 10/2020/TT-BTC ngày 20/02/2020 của Bộ Tài chính quy định quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước).

Phòng Nội vụ tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm đối với Trưởng, Phó các phòng, ban và các cá nhân có liên quan về các tồn tại, hạn chế qua thanh tra, cụ thể: Phòng Tài chính và Kế hoạch huyện liên quan đến công tác quyết toán dự án hoàn thành. Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện liên quan đến công tác thẩm định thiết kế - dự toán công trình được thanh tra. Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Công trình công cộng huyện trong công tác quản lý đầu tư xây dựng.

Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Giáo dục và Đào tạo, UBND các xã: An Nhơn, Triệu Hải, Đạ Lây, Mỹ Đức, Đạ Pal, Quốc Oai và các bộ phận có liên quan nghiêm túc rút kinh nghiệm để kịp thời xử lý và chấn chỉnh, khắc phục các tồn tại, sai phạm qua thanh tra liên quan đến công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, công tác quản lý đất đai liên quan đến các công trình điện mặt trời./.

An Khang
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra