Hòa Bình chấn chỉnh công tác thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh

Thứ hai, 13/03/2023 09:42
(ThanhtraVietNam) - Vừa qua, UBND tỉnh Hòa Bình đã ban hành Chỉ thị số 05/CT- UBND, ngày 6/3/2023 về chấn chỉnh công tác thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, nhằm khắc phục tình trạng sự phối hợp giữa các cơ quan có chức năng thanh tra, kiểm tra chưa thực sự chặt chẽ, thiếu đồng bộ nên đã xảy ra tình trạng trong thanh tra, kiểm tra còn trùng lặp, chồng chéo về nội dung giữa các cơ quan, đơn vị.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp và Thủ trưởng cơ quan, tổ chức có liên quan tập trung chỉ đạo, quán triệt sâu sắc cho các lực lượng có chức năng thanh tra, kiểm tra chuyên ngành thuộc phạm vi quản lý của sở, ngành, địa phương mình về mục đích, yêu cầu, chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền, phạm vi, phương thức, nguyên tắc hoạt động thanh tra, kiểm tra và đạo đức công vụ của cán bộ, công chức khi thực hiện nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra nói chung; thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp nói riêng. Trực tiếp chỉ đạo xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra theo đúng nội dung đã được phê duyệt, tránh trùng lặp, chồng chéo trong thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp.

Đồng thời, chỉ đạo Chánh Thanh tra cùng cấp phải làm tốt chức năng đầu mối, tổng hợp chương trình, kế hoạch thanh tra, kiểm tra của các cơ quan thuộc quyền quản lý của sở, ngành và của huyện, thành phố; loại bỏ sự trùng lặp về nội dung, thời điểm, đối tượng thanh tra, kiểm tra ngay từ khâu xây dựng chương trình, kế hoạch thanh tra, kiểm tra để triển khai các cuộc thanh tra đã được phê duyệt; không lợi dụng, lạm dụng việc thanh tra, kiểm tra để sách nhiễu, gây khó khăn, phiền hà cho doanh nghiệp. Gửi các quyết định thanh tra, kiểm tra về Thanh tra tỉnh sau 05 ngày triển khai cuộc thanh tra, kiểm tra để theo dõi, rà soát, xử lý trùng lặp; khi điều chỉnh, bổ sung kế hoạch thanh tra phải có văn bản gửi Thanh tra tỉnh xem xét xử lý và cho ý kiến trước khi điều chỉnh, bổ sung kế hoạch thanh tra. Trong quá trình thanh tra, kiểm tra phải thực hiện đúng quy định của pháp luật về nội dung, quy trình, thời hạn tiến hành thanh tra, không gây phiền hà, làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh bình thường của doanh nghiệp. Sau thanh tra, kiểm tra theo dõi, đôn đốc hướng dẫn các doanh nghiệp khắc phục, nghiêm chỉnh chấp hành các chủ trương, chính sách pháp luật của nhà nước.

Cùng với đó, không tiến hành thanh tra, kiểm tra quá một lần tại một doanh nghiệp trong một năm trừ trường hợp thanh tra lại hoặc doanh nghiệp có dấu hiệu vi phạm pháp luật và kiểm tra theo quy định việc thực hiện kết luận thanh tra. Khi kết thúc thanh tra, kiểm tra tại doanh nghiệp phải có biên bản, kết luận thanh tra, kiểm tra bằng văn bản về nội dung đã được thanh tra, kiểm tra. Không để xảy ra việc có nhiều đoàn thanh tra, kiểm tra của sở, ngành, UBND các huyện, thành phố tại một doanh nghiệp trong một năm. Đối với các doanh nghiệp cần thanh tra, kiểm tra về nhiều lĩnh vực, nội dung liên quan đến trách nhiệm quản lý của nhiều cơ quan, đơn vị thì phải phối hợp để tham mưu, báo cáo UBND tỉnh thành lập Đoàn liên ngành nhằm giảm bớt số lượng các cuộc thanh tra, kiểm tra; tránh việc nhiều đoàn cùng vào thanh tra, kiểm tra tại một doanh nghiệp trong cùng một năm.

leftcenterrightdel
Trung tâm thành phố Hòa Bình (Ảnh: ĐC) 

Bên cạnh đó, việc thanh tra, kiểm tra đột xuất tại doanh nghiệp chỉ được tiến hành khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật rõ ràng hoặc theo yêu cầu của việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực hoặc do Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền giao. Cơ quan tiến hành thanh tra, kiểm tra đột xuất tại doanh nghiệp phải ban hành quyết định thanh tra, kiểm tra và thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, đồng thời phải báo cáo Thủ trưởng cùng cấp và Thanh tra tỉnh biết, chỉ đạo. Không tùy tiện mở rộng phạm vi thanh tra, kiểm tra vượt quá nội dung của quyết định thanh tra, kiểm tra đột xuất; kết luận thanh tra, kiểm tra phải xác định rõ tính chất, mức độ vi phạm.

UBND tỉnh Hòa Bình giao Thanh tra tỉnh hướng dẫn các sở, ngành, UBND cấp huyện xây dựng chương trình, kế hoạch thanh tra hàng năm; tăng cường hoạt động quản lý nhà nước về công tác thanh tra; tổng hợp, đánh giá tình hình, đề xuất các biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động thanh tra, kiểm tra. Chủ trì việc rà soát, thống nhất kế hoạch thanh tra, kiểm tra trong toàn tỉnh; kịp thời phát hiện, xử lý chồng chéo, trùng lặp về phạm vi, đối tượng, nội dung, thời gian thanh tra theo thẩm quyền; kiến nghị xử lý trách nhiệm đối với cơ quan, đơn vị, cá nhân để xảy ra tình trạng trùng lặp, chồng chéo; chủ trì, tham mưu UBND tỉnh thành lập Đoàn liên ngành trong trường hợp thanh tra, kiểm tra về nhiều lĩnh vực, nhiều nội dung tại một doanh nghiệp. Theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện Chỉ thị, tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh theo quy định./.

Đoàn Cần
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra