Hòa Bình: Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động công vụ

Thứ hai, 27/11/2023 10:09
(ThanhtraVietNam) - Vừa qua, UBND tỉnh Hòa Bình đã ban hành Chỉ thị số 16/CT-UBND, ngày 16/11/2023 về chấn chỉnh hoạt động công vụ, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động công vụ. Chỉ thị nhằm khắc phục tình trạng công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động công vụ vẫn tồn tại những hạn chế, một số cơ quan, đơn vị chưa tiến hành thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động công vụ để phát hiện, chấn chỉnh, xử lý kịp thời, xiết chặt kỷ cương, kỷ luật trong thực thi công vụ.

Bên cạnh đó, khắc phục tình trạng một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức né tránh, đùn đẩy công việc; sợ sai, sợ trách nhiệm, không tham mưu, đề xuất xử lý công việc, không quyết định xử lý các công việc thuộc thẩm quyền. Dẫn đến qua trình xử lý công việc bị kéo dài, gây lãng phí thời gian, nguồn lực, cơ hội phát triển, giảm hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, gây cản trở công tác chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp.

Đồng thời, nâng cao trách nhiệm khi thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước; cần thiết phải tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động công vụ. 

Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình yêu cầu giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của Chính phủ, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, nhất là Công điện số 280/CĐ-TTg, ngày 19/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh, tăng cường trách nhiệm trong xử lý công việc của các bộ, ngành, địa phương, Công văn số 555/UBND-THNV, ngày 21/4/2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Công điện của Thủ tướng Chính phủ; Công điện số 968/CĐ-TTg, ngày 16/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp và Công văn số 1909/UBND-NVK, ngày 27/10/2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Công điện của Thủ tướng Chính phủ.

leftcenterrightdel
 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Công Sứ kiểm tra việc thực hiện QCDC ở sở và công tác dân vận chính quyền năm 2023 tại huyện Kim Bôi. (Ảnh: Đoàn Cần)

Đồng thời, tổ chức thanh tra, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao của cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc quyền quản lý, nhất là việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn liên quan đến giải quyết công việc, thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp và việc thực hiện chuẩn mực đạo đức, quy tắc ứng xử, nội quy, quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị gắn với kết quả đánh giá phân loại công chức, viên chức, việc xử lý kỷ luật hoặc chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức thuộc quyền quản lý.

Trong quá trình kiểm tra, giám sát, nếu phát hiện vi phạm thì áp dụng hoặc kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền áp dụng biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật để ngăn chặn, chấn chỉnh, xử lý kịp thời hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm đạo đức công vụ; trường hợp cần thiết thì yêu cầu hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền tiến hành thanh tra; nếu phát hiện có dấu hiệu tội phạm thì kiến nghị cơ quan có thẩm quyền làm rõ, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Quán triệt và chỉ đạo chặt chẽ công tác thanh tra thuộc phạm vi quản lý nhà nước được giao theo đúng quy định của Luật Thanh tra năm 2022, Nghị định số 43/2023/NĐ-CP, ngày 30/6/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và hướng dẫn thi hành Luật Thanh tra. Đồng thời, tăng cường công tác xử lý sau thanh tra, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra; kịp thời xử lý trách nhiệm đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị và cán bộ, công chức, viên chức có vi phạm pháp luật trong thực thi công vụ.

UBND tỉnh giao Chánh Thanh tra tỉnh chỉ đạo việc tham mưu tổng hợp, xây dựng Kế hoạch thanh tra của tỉnh hàng năm phải có nội dung thanh tra hoạt động công vụ. Giám đốc Sở Nội vụ tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh hướng dẫn, triển khai, thể chế hóa các quy định pháp luật hiện hành về tuyển dụng, bổ nhiệm, đào tạo, bồi dưỡng, điều động, luân chuyển, biệt phái, miễn nhiệm, đánh giá, thôi việc, nghỉ hưu, khen thưởng, xử lý kỷ luật công chức, viên chức; đạo đức, văn hóa công vụ. Tăng cường công tác thanh tra công vụ, công tác kiểm tra chuyên ngành theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Theo dõi, tổng hợp kết quả đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức; việc kỷ luật, thực hiện việc điều chuyển, chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức của các cơ quan, đơn vị, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh phục vụ công tác lãnh đạo, quản lý.

Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn, chỉ đạo các cơ quan thông tấn báo chí, phương tiện thông tin đại chúng tăng cường thông tin, tuyên truyền về hoạt động công vụ và kết quả thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động công vụ; trong đó, quan tâm tuyên truyền biểu dương các điển hình tiên tiến có thành tích trong hoạt động công vụ, những cá nhân dám nghĩ, dám làm, có tính đột phá, góp phần nâng cao hiệu quả phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời, phát hiện, góp ý, phê bình các cá nhân thiếu trách nhiệm, gây cản trở, khó khăn, phiền hà cho người dân và doanh nghiệp hoặc có hành vi vi phạm pháp luật, tham nhũng, tiêu cực.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội, xã hội - nghề nghiệp, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân tăng cường giám sát hoạt động công vụ của các cơ quan, tổ chức, đơn vị và cán bộ, công chức, viên chức. Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các cơ quan, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này. Định kỳ hàng năm báo cáo kết quả thực hiện về Thanh tra tỉnh để tổng hợp.

Đoàn Cần
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra