Bình Phước:

Không để xảy ra sai sót, trễ hạn trong giải quyết khiếu nại, tố cáo

Thứ sáu, 16/09/2022 09:33
(ThanhtraVietnam) - Vừa qua, thanh tra tỉnh Bình Phước đã ban hành Thông báo kết luận thanh tra theo Kết luận số 255/KL-UBND ngày 29/7/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước về thanh tra trách nhiệm việc thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh trong đó có UBND huyện Bù Gia Mập trong thời kỳ từ năm 2019 đến hết năm 2021.

Theo nội dung kết luận thanh tra, trong việc thực hiện các quy định pháp luật về tiếp công dân, UBND huyện đã thực hiện đảm bảo theo quy định của pháp luật về tiếp công dân như thành lập Ban Tiếp công dân huyện, bố trí địa điểm tiếp công dân, trang bị cơ sở vật chất phục vụ việc tiếp công dân, phân công công chức thực hiện việc tiếp công dân thường xuyên; lãnh đạo thực hiện việc tiếp công dân định kỳ theo quy định; ban hành và niêm yết nội quy, quy chế tiếp công dân theo quy định; tại nơi tiếp công dân được đảm bảo an ninh, trật tự …

Đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền được tiếp nhận và thụ lý giải quyết theo thẩm quyền và theo trình tự, thủ tục của pháp luật khiếu nại, tố cáo; quyết định giải quyết khiếu nại và kết luận nội dung tố cáo tổ chức công khai và thực hiện theo quy định; thực hiện việc mở sổ theo dõi đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền.

Về phòng, chống tham nhũng các đơn vị đã chủ động xây dựng và triển khai thực hiện các kế hoạch về công tác phòng, chống tham nhũng; triển khai thực hiện tốt các biện pháp phòng, ngừa tham nhũng như công khai, minh bạch trong tổ chức và hoạt động của đơn vị; công tác kê khai, công khai tài sản, thu nhập; chuyển đổi vị trí công tác...

leftcenterrightdel
Thác Đăk Mai trong vùng đệm của VQG Bù Gia Mập 

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, qua thanh tra cũng đã phát hiện ra nhiều tồn tại cần khắc phục.

Còn trễ hạn trong giải quyết khiếu nại, tố cáo

Trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo UBND huyện Bù Gia Mập còn trễ hạn (02 vụ việc khiếu nại và 04 vụ việc tố cáo); có 01 vụ việc chưa tổ chức đối thoại (vụ các hộ dân tại xã Đắc Ơ), 01 vụ chưa giải quyết dứt điểm (vụ bà Lê Thị Lan); chưa cấp trang phục cho công chức làm nhiệm vụ tiếp công dân thường xuyên theo quy định tại Thông tư số 03/2016/TT-TTCP ngày 29/12/2016 của Thanh tra Chính phủ quy định về trang phục đối với cán bộ, công chức làm nhiệm vụ tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân.

Qua kiểm tra phát hiện tại UBND xã Phước Minh chưa ban hành quy chế tiếp công dân theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 18 Luật Tiếp công dân 2013; Sổ theo dõi xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo cần ghi chép đầy đủ theo quy định; có 01 hồ sơ chậm ban hành quyết định giao nhiệm vụ xác minh nội dung tố cáo.

Ngoài ra, chưa thu hồi được số tiền chi sai quy định theo quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận nội dung tố cáo có hiệu lực tại trường tiểu học Đăk Ơ và trường tiểu học Ngô Quyền lần lượt là 6.255.000 đồng và 7.349.000 đồng.

Kê khai tài sản, thu nhập chưa đảm bảo theo quy định

Trong công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) UBND xã ĐaKia là 01/02 xã được kiểm tra chưa ban hành đầy đủ kế hoạch PCTN. Việc lưu trữ bản kê khai tài sản, thu nhập tại các phòng, ban chuyên môn chưa đảm bảo theo quy định (các bản lưu trữ tại đơn vị hầu hết đều sai mẫu và chưa ghi đầy đủ thông tin về người nhận bản kê khai); một số đơn vị còn chậm công khai bản kê khai tài sản, thu nhập và một số bản kê khai thiếu thông tin.

Việc giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến công tác quản lý nhà nước về đất đai vẫn còn một số hồ sơ giải quyết chậm so với thời gian quy định. Công tác trình phê duyệt kế hoạch sử dụng đất hàng năm còn chậm so với quy định.

Tiếp đó, trong xử lý hồ sơ cấp mới giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) lâm nghiệp thì đơn vị thực hiện cấp GCNQSDĐ theo bộ thủ tục giao đất và hợp thức hóa quyền sử dụng đất theo Quyết định số 1632/QĐ-UBND ngày 17/7/2020 và Quyết định số 1990/2021/QĐ-UBND ngày 03/8/2021 của UBND tỉnh; tuy nhiên việc xét duyệt giao đất theo bộ thủ tục hành chính trên là chưa phù hợp, vì nguồn gốc đất là đất lâm phần vì vậy trong bộ thủ tục hành chính không cần phải có mẫu Đơn 04a/ĐK; mặt khác thời gian xét duyệt của cấp xã là vượt quá thời gian so với quy định.

Với hồ sơ xét duyệt cấp mới giấy CNQSDĐ lâm nghiệp tại xã Phú Nghĩa thì không có phiếu tiếp nhận hồ sơ, thời gian xét duyệt của xã kéo dài; đối với hồ sơ từ xã chuyển lên Bộ phận một cửa của huyện thì hồ sơ bị trả lại nhiều lần. Một số hồ sơ đã được UBND xã xét duyệt và niêm yết công khai trước thời điểm UBND huyện ban hành Công văn số 475/UBND-SX ngày 01/7/2021, tuy nhiên khi UBND xã chuyển hồ sơ lên Bộ phận một cửa vẫn trả hồ sơ về và yêu cầu UBND xã thực hiện theo thủ tục mới dẫn đến việc kéo dài thời gian xét duyệt, phải hoàn thiện lại toàn bộ hồ sơ, tiến hành niêm yết công khai 02 lần, gây khó khăn cho người dân phải đi lại nhiều lần.

Ngoài ra, đối với dự toán điều chỉnh, bổ sung thu chi ngân sách Nhà nước năm 2019, 2020, 2021 UBND xã ĐaKia chưa kịp thời ban hành quyết định công bố công khai.

Để khắc phục những tồn tại, hạn chế qua hoạt động thanh tra, Thanh tra tỉnh Bình Phước đã kiến nghị các biện pháp thực hiện đối với UBND huyện Bù Gia Mập:

Một là, chỉ đạo Trường Tiểu học Ngô Quyền có biện pháp thu hồi số tiền sai phạm còn lại 7.349.000 đồng; xem xét đối với việc thu hồi số tiền 6.255.000 đồng do Trường Tiểu học Đăk Ơ đã chi cho học sinh Chu Thị Kim Ngân không đúng quy định và giải quyết vụ bà Lê Thị Lan.

Hai là, bố trí kinh phí cấp trang phục cho công chức làm nhiệm vụ tiếp công dân thường xuyên tại Trụ sở Tiếp công dân huyện theo quy định. Đồng thời, rút kinh nghiệm đối với những thiếu sót mà Đoàn đã nêu về giải quyết khiếu nại, tố cáo trễ hạn, chưa tổ chức đối thoại với người khiếu nại theo quy định.

Ba là, chỉ đạo UBND xã Phước Minh ban hành quy chế tiếp công dân theo quy định; rút kinh nghiệm việc sổ theo dõi xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo ghi chép chưa đầy đủ và chậm ban hành quyết định giao nhiệm vụ xác minh nội dung tố cáo.

Bốn là, chỉ đạo Thanh tra huyện hướng dẫn UBND xã ĐaKia xây dựng đầy đủ kế hoạch PCTN hàng năm.

Năm là, rút kinh nghiệm trong việc chậm giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến công tác quản lý nhà nước về đất đai.

Sáu là, nghiêm túc rút kinh nghiệm đối với những thiếu sót mà Đoàn đã nêu về công tác kê khai, công khai tài sản, thu nhập. Đồng thời, chỉ đạo Thanh tra huyện đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị trong công tác kê khai tài sản, thu nhập.

Bảy là, rút kinh nghiệm trong việc trình phê duyệt kế hoạch sử dụng đất hàng năm còn chậm so với quy định.

Tám là, chỉ đạo UBND xã ĐaKia nghiêm túc rút kinh nghiệm đối với thiếu sót về ban hành quyết định công bố công khai dự toán điều chỉnh, bổ sung thu chi ngân sách Nhà nước hàng năm.

Chín là, xem xét xử lý trách nhiệm của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu để xảy ra tham nhũng theo quy định tại Điều 73 Luật PCTN năm 2018 đối với vụ án ông Lê Sỹ Đông.

Đề nghị trong thời gian tới, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng trên địa bàn sẽ được UBND huyện khắc phục triệt để được các tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra, qua đó góp phần phục vụ công tác giữ gìn an ninh trật tự, phát triển kinh tế-xã hội tại địa phương./.

BTV
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra