Phường Tam Hiệp, Trung Dũng - Thành phố Biên Hòa:

Kiểm điểm, xử lý trách nhiệm các cá nhân liên quan đến sai sót qua kết luận thanh tra

Thứ tư, 03/07/2024 20:50
(ThanhtraVietNam) – Đó là kiến nghị của Thanh tra thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai tại kết luận thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đối với UBND các phường Tam Hiệp, Trung Dũng và Tân Hạnh.

Thu hồi hơn 5 tỷ đồng qua thực hiện các kết luận sau thanh tra

Qua giải quyết khiếu nại đã mang lại nhiều quyền lợi trực tiếp cho công dân

Cụ thể, theo kết luận, trong kỳ thanh tra, UBND các phường Tam Hiệp, Trung Dũng và Tân Hạnh cơ bản đã thực hiện tốt một số nội dung về tiếp công dân, giải quyết đơn thư và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTN,TC). Trong đó, công tác tiếp công dân được chủ tịch UBND các phường thực hiện định kỳ ít nhất 1 ngày/tuần; có bố trí phòng tiếp công dân và niêm yết đầy đủ các thông tin. Tỷ lệ xử lý, giải quyết đơn 2 phường, đạt tỷ lệ 100%). Về công tác phòng, chống tham nhũng có xây dựng đầy đủ kế hoạch, chương trình hành động, thực hiện công khai ngân sách Nhà nước, xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ…

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, kết luận thanh tra cũng chỉ ra nhiều hạn chế, cụ thể: Tại UBND phường Tam Hiệp, công tác tiếp công dân còn một số nội dung chưa đúng theo quy định của Luật Tiếp công dân như: Không ban hành quyết định nội quy tiếp công dân tại trụ sở UBND phường; không niêm yết quy trình tiếp công dân, quy trình giải quyết khiếu nại, tố cáo (KN,TC).

UBND phường Tam Hiệp lên lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND phường là 8 ngày/tháng nhưng qua thực tế kiểm tra có 12 ngày tiếp dân của Chủ tịch có dân đến nhưng Chủ tịch không tiếp mà chỉ có công chức tư pháp tiếp.

Công tác xử lý đơn KN, TC, kiến nghị, phản ánh tại UBND phường Tam Hiệp chưa chặt chẽ trong việc phân công, giao nhiệm vụ kiểm tra, xác minh đơn; việc thực hiện chế độ báo cáo còn chậm so với thời gian quy định.

leftcenterrightdel
Thanh tra thành phố Biên Hòa kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm cá nhân liên quan đến sai sót tại UBND phường Trung Dũng (Ảnh: TPBH) 

Về PCTN, UBND phường Tam Hiệp còn thiếu sót trong công khai ngân sách Nhà nước; trong việc xây dựng kế hoạch thực hiện các chỉ thị, kết luận của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCTN,TC, lãng phí; không ban hành văn bản phân công thực hiện nhiệm vụ kê khai tài sản, thu nhập tại kỳ kê khai năm 2022 và 2023, việc tổ chức kê khai tài sản thu nhập năm 2023 chưa đảm bảo quy trình thực hiện.

Đối với UBND phường Trung Dũng, kết luận thanh tra cũng chỉ ra: Năm 2023 không ban hành quyết định nội quy tiếp công dân tại trụ sở UBND phường, không niêm yết nội quy tiếp công dân theo quy định của Luật Tiếp công dân 2013.

Khi tiếp nhận đơn thư do công dân gửi, công chức được phân công làm nhiệm vụ tại UBND phường Trung Dũng không viết giấy biên nhận thông tin, tài liệu. Việc thực hiện chế độ báo cáo còn chậm so với thời gian quy định.

Việc tuyên truyền pháp luật về PCTN,TC tại UBND phường Trung Dũng qua hệ thống đài truyền thanh phường không lưu hồ sơ, tài liệu minh chứng. Hồ sơ công khai ngân sách Nhà nước không được gửi đến các khu phố theo quy định. Ngoài ra, UBND phường chưa xây dựng kế hoạch thực hiện các chỉ thị, kết luận của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCTN,TC, lãng phí; không lập sổ theo dõi kê khai, giao nhận bản kê khai tài sản, thu nhập; tại biên bản niêm yết công khai không nêu rõ số lượng bản kê khai tài sản, thu nhập.

Còn tại UBND phường Tân Hạnh, kết luận thanh tra cũng chỉ ra hạn chế, như: Khi kết thúc trực tiếp tiếp công dân thì Chủ tịch UBND phường không ra thông báo kết luận việc tiếp công dân theo quy định tại khoản 4 Điều 9 Thông tư số 04/2021/TT-TTCP ngày 1/10/2021 của Thanh tra Chính phủ.

UBND phường không niêm yết quy trình giải quyết KN, TC theo quy định tại Điều 19 Luật Tiếp công dân 2013; UBND phường có lập sổ tiếp công dân nhưng không đúng mẫu 03 ban hành kèm theo Thông tư số 04/2021/TT-TTCP ngày 1/10/2021 của Thanh tra Chính phủ.

Trong công tác xử lý đơn thư, khi tiếp nhận đơn do công dân gửi, công chức được phân công làm nhiệm vụ tại UBND phường Tân Hạnh không viết giấy biên nhận thông tin, tài liệu. Việc phân công, giao nhiệm vụ cho công chức chuyên môn kiểm tra, xác minh, tham mưu Chủ tịch UBND phường xem xét xử lý, giải quyết đơn của công dân chưa quy định cụ thể thời gian hoàn thành, việc này sẽ dẫn đến tình trạng xử lý, giải quyết đơn của công dân chậm trễ, kéo dài.

leftcenterrightdel
Thanh tra thành phố Biên Hòa kiến nghị kiểm điểm trách nhiện cá nhân tại UBND phường Tam Hiệp (Ảnh: TP.BH)

Về công tác phòng, chống tham nhũng tại UBND phường Tân Hạnh thể hiện, thời gian công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách quý I, II, III, IV năm 2023 và 6 tháng năm 2023 là trễ hạn; chưa có biên bản kết thúc niêm yết công khai. UBND phường chưa thực hiện công khai số liệu trình HĐND dự toán ngân sách phường năm 2023, dự toán ngân sách phường năm 2024 theo quy định tại các điều 15, 17, 18 Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính.

Từ những sai sót nêu trên, Chánh Thanh tra thành phố Biên Hòa kiến nghị và được Chủ tịch UBND thành phố Biên Hòa thống nhất, yêu cầu UBND các phường Tam Hiệp, Trung Dũng và Tân Hạnh kịp thời, khẩn trương chấn chỉnh, tổ chức rà soát, thực hiện bổ sung đầy đủ và đúng quy định đối với những nội dung còn hạn chế mà kết luận thanh tra đã chỉ ra.

Về xử lý trách nhiệm, Chánh Thanh tra thành phố Biên Hòa đề nghị Chủ tịch UBND phường Tân Hạnh và các cá nhân liên quan, nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với tồn tại, hạn chế mà kết luận thanh tra đã nêu trên.

Phòng Nội vụ thành phố, tham mưu và hướng dẫn UBND phường Tam Hiệp và UBND phường Trung Dũng thực hiện kiểm điểm trách nhiệm xử lý các cá nhân có liên quan đến sai phạm mà kết luận thanh tra đã chỉ ra.

Đình Thuyết

TIN LIÊN QUAN

Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra