Hoà Bình:

Kiểm tra thực hiện kết luận thanh tra, kiểm tra về tài chính, ngân sách, đầu tư công

Thứ hai, 01/04/2024 18:39
(ThanhtraVietNam) – Tỉnh Hòa Bình tập trung kiểm tra việc thực hiện các kết luận của các Đoàn thanh tra, kiểm tra, kiểm toán về tài chính, ngân sách và giải ngân kế hoạch đầu tư công.

Nhằm đánh giá kết quả tổ chức thực hiện các nhiệm vụ có liên quan đến công tác cải cách hành chính (CCHC), Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh Hoà Bình đã ban hành Kế hoạch kiểm tra CCHC năm 2024 trong thời gian từ tháng 6/2024 đến tháng 12/2024.

Theo đó, nội dung kiểm tra tập trung vào việc thực hiện các nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch, kết luận, chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo CCHC của tỉnh giao năm 2024.

leftcenterrightdel
Ảnh minh họa ( Ảnh: Phương Thảo)

Việc thực hiện các nhiệm vụ CCHC gồm: Công tác chỉ đạo, điều hành CCHC; cải cách thể chế; Cải cách thủ tục hành chính; Cải cách tổ chức bộ máy; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; cải cách tài chính công; xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số. Việc thực hiện các kiến nghị theo Thông báo kết luận của Đoàn kiểm tra CCHC năm 2022, 2023 (nếu có). Việc thực hiện các kết luận của các Đoàn thanh tra, kiểm tra (của Trung ương, của tỉnh), kiểm toán về tài chính, ngân sách từ năm 2022 đến năm 2024 và việc giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2024.

Theo Kế hoạch, việc kiểm tra được thực hiện tại các sở: Xây dựng; Tài chính; Tài nguyên và Môi trường; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Khoa học và Công nghệ và UBND các huyện: Cao Phong, Đà Bắc, Tân Lạc, Lương Sơn, thành phố Hòa Bình.

Ngoài các cơ quan, đơn vị nêu trên, Trưởng Đoàn kiểm tra được quyết định kiểm tra tại các cơ quan, đơn vị còn lại tùy theo tình hình thực tế. Các cơ quan, đơn vị không thuộc đối tượng kiểm tra theo Kế hoạch của Ban Chỉ đạo CCHC và Tổ công tác có trách nhiệm xây dựng kế hoạch tự kiểm tra tại các phòng, ban, đơn vị trực thuộc theo nội dung kiểm tra tại Kế hoạch này.

Ban Chỉ đạo giao Sở Nội vụ hướng dẫn các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc tổ chức thực hiện Kế hoạch này; chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra; làm đầu mối liên hệ giữa Đoàn kiểm tra với các cơ quan, đơn vị trong thời gian thực hiện nhiệm vụ; tham mưu giúp Trưởng đoàn kiểm tra ban hành các văn bản có liên quan đến công tác kiểm tra; tổng hợp báo cáo, tham mưu UBND tỉnh xử lý, chấn chỉnh kịp thời các cơ quan, đơn vị, địa phương trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ và các cá nhân trong thực thi công vụ.

Các sở: Thông tin và Truyền thông; Tư pháp; Tài chính; Kế hoạch và Đầu tư; Nội vụ; Văn phòng UBND tỉnh Tổng hợp các nội dung thuộc chức năng quản lý nhà nước của ngành và các nhiệm vụ CCHC được giao chủ trì hướng dẫn, theo dõi, tổng hợp để chuẩn bị cho việc kiểm tra thực tế tại các cơ quan, đơn vị./.

Phương Thảo

TIN LIÊN QUAN

Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra