Kiến nghị xử lý trách nhiệm liên quan sai phạm Dự án của Công ty Cổ phần ĐTXDPT Đông Đô 1 – Bộ Quốc phòng

Thứ hai, 13/05/2024 18:07
(ThanhtraVietNam) - Thanh tra tỉnh Lâm Đồng kiến nghị xử lý trách nhiệm hàng loạt cơ quan, đơn vị liên quan đến sai phạm tại dự án Khu dân cư kế cận Khu công nghiệp Lộc Sơn của Công ty Cổ phần ĐTXDPT Đông Đô 1 – Bộ Quốc phòng.

Lâm Đồng: Sai phạm tại Dự án Khu dân cư kế cận Khu công nghiệp Lộc Sơn

Liên quan đến các sai phạm xảy ra tại Khu dân cư kế cận Khu công nghiệp Lộc Sơn, Thanh tra tỉnh Lâm Đồng kiến nghị UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Tài chính; Cục Thuế tỉnh và UBND thành phố Bảo Lộc theo dõi, đôn đốc Công ty Cổ phần ĐTXDPT Đông 1 - BQP thực hiện theo kết luận thanh tra. Sau khi khắc phục xong các tồn tại, sai phạm thì xem xét kiến nghị của Công ty liên quan đến điều chỉnh tiến độ dự án, tham mưu UBND tỉnh theo đúng quy định của pháp luật.

Đồng thời, chỉ đạo Cục Thuế tỉnh phối hợp với các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, UBND thành phố Bảo Lộc và các đơn vị có liên quan rà soát, tính toán số tiền chậm đưa đất vào sử dụng so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư khi được gia hạn tiến độ thực hiện dự án và gia hạn thời gian đưa đất vào sử dụng theo quy định.

Lập hồ sơ, xử phạt vi phạm hành chính (nếu có) đối với Công ty Cổ phần ĐTXDPT Đông Đô 1 - BQP do không nộp hồ sơ kê khai thuế GTGT năm 2017, 2018, 2019 và kê khai số liệu để nộp thuế GTGT năm 2020, 2021 chưa chính xác; không nộp hồ sơ kê khai thuế TNDN trong hoạt động chuyển nhượng bất động sản năm  2018, 2019, 2021 và kê khai số liệu để nộp thuế TNDN trong hoạt động chuyển nhượng bất động sản năm 2017, 2020 chưa chính xác; rà soát xử lý thu hồi số tiền chậm nộp tiền sử dụng đất của Công ty Cổ phần ĐTXDPT Đông Đô 1 - BQP theo đúng quy định của pháp luật. Tổ chức họp kiểm điểm trách nhiệm của các cá nhân có liên quan đến tồn tại, hạn chế như kết luận đã nêu theo quy định.

Thanh tra tỉnh cũng kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo Chủ tịch UBND thành phố Bảo Lộc tiếp tục thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng để bàn giao đất cho Công ty Cổ phần ĐTXDPT Đông Đô 1 - BQP.

Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết theo đúng quy định, trong đó cập nhật theo đúng hiện trạng trục đường Bắc - Nam (trục đường D3) khi có văn bản đề nghị của Công ty. Đồng thời lập thủ tục xử lý các sai phạm tại dự án theo đúng quy định của pháp luật (xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế, tháo dỡ theo quy định). Chịu trách nhiệm trong việc theo dõi, giám sát việc chấp hành của Công ty.

Tổ chức họp kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm và có hình thức xử lý đối với trưởng các cơ quan, đơn vị: Phòng Quản lý đô thị, Phòng Tài nguyên và Môi trường; Ban QLDA-ĐTXD; Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND phường Lộc Sơn và các cá nhân có liên quan đến các tồn tại, sai phạm theo kết luận. 

leftcenterrightdel
Kiến nghị xử lý trách nhiệm liên quan sai phạm Dự án của của Công ty Cổ phần ĐTXDPT Đông Đô 1 – BQP 

Kiểm tra, rà soát tất cả các Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

Theo thanh tra tỉnh, việc Chi nhánh Văn Phòng Đăng ký đất đai thành phố Bảo Lộc lập thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất khi chưa đủ điều kiện để chuyển nhượng nêu trên cần phải được thu hồi Giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất (CNQSDĐ) để xử lý theo quy định. Tuy nhiên, đã có 193 Giấy CNQSDĐ được tiếp tục chuyển nhượng lần hai, 99 Giấy CNQSDĐ chuyển nhượng lần ba, 36 Giấy CNQSDĐ chuyển nhượng lần bốn, 07 Giấy CNQSD đất chuyển nhượng lần năm. Theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 106 Luật Đất đai năm 2013.

Cùng với đó, do Công ty đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính khi được cấp Giấy CNQSDĐ. Do vậy, Thanh tra tỉnh kiến nghị UBND tỉnh xem xét không thu hồi GCNQSD đất đối với các Giấy CNQSDĐ đã được Công ty chuyển nhượng cho các hộ gia đình, cá nhân tại dự án Khu dân cư kế cận Khu công nghiệp Lộc Sơn. Công ty Cổ phần ĐTXDPT Đông Đô 1 - BQP, Sở Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh và Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thành phố Bảo Lộc phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về hậu quả pháp lý nếu có tranh chấp, khiếu nại, tố cáo xảy ra cũng như chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật đối với sai phạm của đơn vị mình.

Tổ chức kiểm tra, rà soát tất cả các Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh để xử lý hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý nhằm chấn chỉnh không để xảy ra các tồn tại, sai phạm tương tự tại các dự án khác; đồng thời ban hành văn bản chỉ đạo Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh; Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố Bảo Lộc tạm thời không giải quyết hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng đất từ Công ty Cổ phần ĐTXDPT Đông Đô 1 - BQP sang hộ gia đình, cá nhân tại dự án Khu dân cư kế cận Khu công nghiệp Lộc Sơn cho đến khi đủ điều kiện chuyển nhượng theo quy định. Yêu cầu các đơn vị trực thuộc thực hiện nghiêm quy định trong việc giải quyết hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các dự án đầu tư, kinh doanh bất động sản theo đúng Luật Đất đai, Luật Kinh doanh bất động sản....

Căn cứ quy hoạch chi tiết điều chỉnh sau khi được UBND thành phố Bảo Lộc phê duyệt, tiến hành rà soát kiểm tra thực tế để điều chỉnh lại các Giấy CNQSDĐ đã cấp tại dự án theo đúng quy định của pháp luật, trong đó có trục đường D3 đảm bảo đúng thực tế và đúng quy định của pháp luật nhằm tránh phát sinh khiếu nại, tố cáo sau khi chuyển nhượng...Có văn bản chỉ đạo Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh tổ chức họp rút kinh nghiệm trong tập thể lãnh đạo; đồng thời tổ chức kiểm điểm trách nhiệm đối với Giám đốc, Phó Giám đốc và các cá nhân có liên quan thuộc Chi nhánh Văn Phòng Đăng ký đất đai thành phố Bảo Lộc đối với các tồn tại, hạn chế như phần kết luận đã nêu.

Cùng với đó, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Tài chính kiểm tra, giám sát việc thực hiện đối với Dự án Khu dân cư kế cận Khu công nghiệp Lộc Sơn của Công ty Cổ phần ĐTXDPT Đông Đô 1 - BQP theo đúng chức năng, nhiệm vụ được giao nhằm đảm bảo việc triển khai thực hiện của Công ty Cổ phần ĐTXDPT Đông Đô 1 - BQP tại Dự án theo đúng quy định của pháp luật.

Căn cứ các tồn tại, hạn chế, sai phạm có liên quan đến trách nhiệm của đơn vị mình đã được nêu tại kết luận thanh tra để tổ chức họp rút kinh nghiệm trong tập thể lãnh đạo; đồng thời tổ chức kiểm điểm làm rõ trách nhiệm và có hình thức xử lý đối với tổ chức, các nhân trực thuộc liên quan theo kết luận thanh tra đã nêu để xử lý theo thẩm quyền.

Chịu trách nhiệm toàn diện đối với các trường hợp chuyển nhượng không đúng quy định

Thanh tra tỉnh kiến nghị UBND tỉnh yêu cầu Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Phát triển Đông Đô 1 – BQP chấp hành nghiêm các quyết định xử lý của cơ quan có thẩm quyền liên quan đến các tồn tại, sai phạm tại dự án; chấp hành nghiêm việc chuyển nhượng theo đúng quy định tại Điều 41 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; Điều 55 Luật Kinh doanh bất động sản; chịu trách nhiệm toàn diện đối với các trường hợp chuyển nhượng không đúng quy định.

Tiến hành rà soát quy hoạch chi tiết, trong đó cập nhật tuyến đường Trục Bắc - Nam (đường vào khu Công nghiệp Lộc Sơn đi qua dự án) do ngân sách Nhà nước đã đầu tư để trình UBND thành phố Bảo Lộc xem xét phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 theo đúng quy định. Trên cơ sở kết quả điều chỉnh quy hoạch chi tiết được UBND thành phố Bảo Lộc phê duyệt, lập hồ sơ đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường điều chỉnh các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật về đất đai và tiến hành tháo dỡ các căn nhà đã xây dựng không đúng quy định.

Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh kiểm điểm trách nhiệm và xử lý theo quy định đối với Giám đốc, Phó Giám đốc (phụ trách) các sở; Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND thành phố Bảo Lộc có liên quan đến tồn tại, sai phạm theo kết luận thanh tra.

Sở Tài chính chủ trì phối hợp với các Sở, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường; Cục Thuế tỉnh, UBND thành phố Bảo Lộc có trách nhiệm đôn đốc Công ty Cổ phần ĐTXDPT Đông Đô 1 - BQP nộp số tiền 2.147,257 triệu đồng vào tài khoản tạm giữ chờ xử lý của Thanh tra tỉnh theo Quyết định số 295/QĐ-TTr ngày 15/3/2024 của Chánh Thanh tra tỉnh về việc thu hồi tiền./.

H.T

TIN LIÊN QUAN

Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra