Hải Dương:

Kiến nghị xử lý vi phạm về thuế và kế toán đối với Công ty Hoàng Gia Việt

Thứ hai, 06/03/2023 08:58
(ThanhtraVietNam) - Thanh tra tỉnh Hải Dương kiến nghị Cục thuế và Sở Tài chính tỉnh Hải Dương thực hiện xử phạt theo thẩm quyền đối với hành vi vi phạm hành chính về thuế và kế toán của Công ty cổ phần sản xuất, dịch vụ, thương mại Hoàng Gia Việt tại Kết luận thanh tra.

Theo Quyết định số 754/QĐ-TTr ngày 26/9/2022 của Chánh Thanh tra tỉnh Hải Dương, Cơ quan thanh tra đã tiến hành thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong hoạt động sản xuất kinh doanh; thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước trong 02 năm (2020 và 2021) tại Công ty cổ phần sản xuất, dịch vụ, thương mại Hoàng Gia Việt (sau đây viết tắt là Công ty Hoàng Gia Việt) từ 03 tháng 10 năm 2022 đến ngày 03 tháng 11 năm 2022.

Theo Kết luận số 70/KL-TTr của Thanh tra tỉnh Hải Dương, Công ty Hoàng Gia Việt được thành lập ngày 02/11/2009 theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0800753972 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hải Dương cấp; có trụ sở Cụm công nghiệp Kỳ Sơn, xã Đại Sơn, huyện Tứ Kỳ. Ngành nghề kinh doanh theo Giấy phép đăng ký kinh doanh: Sản xuất, mua bán thức ăn chăn nuôi; mua, bán nguyên liệu thức ăn chăn nuôi, hàng nông sản; chăn nuôi gia súc, gia cầm, thuỷ hải sản; trồng cây ăn quả, cây lấy gỗ, cây dược liệu; mua bán giống vật nuôi, cây trồng; vận tải hàng hoá, hành khách.

leftcenterrightdel
Hoạt động của Công ty. Ảnh: jobsgo.vn 

Công ty đăng ký, kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ và nộp thuế tại Cục Thuế tỉnh Hải Dương, mã số thuế: 0800753972; hình thức kế toán áp dụng: Nhật ký chung. Cơ cấu, tổ chức, bộ máy: Đại hội đồng cổ đông; Hội đồng quản trị: 05 thành viên; Ban Tổng giám đốc: 02 người; có 04 phòng chuyên môn, gồm: Phòng kế toán; Phòng bán hàng; Phòng hành chính nhân sự; Phòng KCS; tổng số cán bộ, nhân viên, người lao động đến thời điểm 31/12/2021: 177 người.

Trên cơ sở báo cáo tài chính, hồ sơ, tài liệu, sổ sách, chứng từ kế toán và làm việc với Tổng giám đốc Công ty Hoàng Gia Việt; Đoàn thanh tra chỉ kiểm tra trên hồ sơ, tài liệu, sổ sách và chứng từ kế toán do Công ty Hoàng Gia Việt cung cấp, không tiến hành xác minh đối với các hóa đơn giá trị gia tăng đầu vào, đầu ra của doanh nghiệp và không xác minh tại các đơn vị có liên quan, Tổng giám đốc Công ty Hoàng Gia Việt chịu trách nhiệm trước pháp luật về các hồ sơ, tài liệu cung cấp cho Đoàn thanh tra.

Thanh tra tỉnh Hải Dương kết luận: Trong hai năm 2020 và 2021, Công ty Hoàng Gia Việt đã cơ bản chấp hành các quy định của Luật Doanh nghiệp; Luật Kế toán và các quy định của pháp luật về thuế, phí, đất đai, lao động và bảo hiểm xã hội, như: Đã xây dựng báo cáo tài chính hàng năm kịp thời và phản ánh đầy đủ các chỉ tiêu, như: Tài sản, nguồn vốn, doanh thu, chi phí, lợi nhuận…; các nội dung được thuyết minh đầy đủ, chi tiết theo quy định; đã mở đầy đủ hệ thống sổ sách kế toán để theo dõi, phản ánh và hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh cơ bản đúng Chế độ kế toán quy định tại Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính; việc quản lý, theo dõi và hạch toán tài sản cố định thực hiện cơ bản đúng quy định tại Thông tư 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 và Thông tư 147/2016/TT-BTC ngày 13/10/2016 của Bộ Tài chính quy định về quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định; chấp hành quy định về thực hiện đăng ký, kê khai, báo cáo, nộp các loại thuế, phí; đã thực hiện nộp đầy đủ số thuế phát sinh trong kỳ kế toán; thu, nộp và tham gia đóng bảo hiểm cho một số lao động đủ điều kiện tham gia bảo hiểm theo quy định; quản lý và sử dụng đất đúng mục đích và hiệu quả.

Bên cạnh những ưu điểm nêu trên, việc chấp hành chính sách, pháp luật trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Hoàng Gia Việt còn một số hạn chế, thiếu sót khi thực hiện các quy định của pháp luật về doanh nghiệp, kế toán, thuế, lao động (Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, quản lý và trích khấu hao TSCĐ, tập hợp chi phí hợp lý khi tính thuế TNDN; quản lý và sử dụng lao động).

Ngày 07/11/2022, Chánh Thanh tra tỉnh đã ban hành Quyết định số 899/QĐ-TTr về việc xử lý thu hồi số tiền thuế TNDN của Công ty Hoàng Gia Việt 358.718.000 đồng vào tài khoản tạm giữ chờ xử lý của Thanh tra tỉnh theo quy định. Ngày 08/11/2022, Công ty Hoàng Gia Việt đã nộp đủ số tiền trên vào tài khoản tạm giữ chờ xử lý của Thanh tra tỉnh.

Chánh Thanh tra tỉnh kiến nghị các biện pháp xử lý kết quả thanh tra: Đối với Tổng giám đốc Công ty Hoàng Gia Việt tổ chức niêm yết công khai Kết luận thanh tra tại đơn vị trong thời hạn 15 ngày liên tục theo đúng quy định tại Điều 46, Nghị định 86/2011/NĐ-CP. Chấp hành nghiêm chế tài xử lý đối với hành vi vi phạm hành chính về thuế, lao động và kế toán khi có quyết định xử lý hành vi vi phạm hành chính của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Rà soát lại nội dung của Thỏa ước lao động tập thể, Nội quy lao động, Quy chế trả lương, thưởng chế độ cho cán bộ, công nhân viên để kịp thời sửa đổi, bổ sung những nội dung mới và tiến hành ký kết, ban hành theo đúng trình tự, thủ tục quy định của Bộ Luật lao động năm 2019. Xây dựng và ban hành Định mức lao động làm cơ sở để tuyển dụng, sử dụng lao động theo đúng quy định tại Điều 93, Bộ Luật lao động năm 2019. Xây dựng và ban hành Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc để thực hiện các nội dung quy định về đối thoại tại nơi làm việc và thực hiện dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc theo đúng quy định tại Điều 48 Nghị định 145/2020/NĐ-CP.

Đồng thời, Công ty phải thực hiện rà soát lại toàn bộ các bảng chấm công trong hai năm 2020 và 2021, tổng hợp số ngày nghỉ phép, số ngày chưa nghỉ phép từng năm của mỗi cán bộ, công nhân viên và tính số tiền lương tương ứng để thanh toán cho cán bộ, công nhân viên theo quy định.Tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với các bộ phận, cá nhân có liên quan đến những hạn chế, thiếu sót như đã nêu trên.

Đối với Cục Thuế tỉnh và Sở Tài chính, Thanh tra tỉnh kiến nghị thực hiện xử phạt theo thẩm quyền đối với hành vi vi phạm hành chính về thuế và kế toán của Công ty Hoàng Gia Việt theo Biên bản xử phạt vi phạm hành chính và Phiếu chuyển thông tin của Thanh tra tỉnh./.

 

Trường Minh
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra