Lâm Đồng:

KNTC, kiến nghị, phản ánh chủ yếu tập trung trong lĩnh vực đất đai

Thứ tư, 27/07/2022 14:39
(ThanhtraVietNam) - Theo nhận định của Thanh tra tỉnh Lâm Đồng, qua thực tiễn giải quyết công việc trong tháng vừa qua, nội dung KNTC, kiến nghị, phản ánh chủ yếu tập trung trong lĩnh vực đất đai, bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Theo thống kê của Thanh tra tỉnh Lâm Đồng trong tháng, toàn ngành Thanh tra tỉnh đã thực hiện 36 cuộc thanh tra hành chính (triển khai trong kỳ 09 cuộc và kỳ trước chuyển sang 27 cuộc), trong đó có 25 cuộc theo kế hoạch và 11 cuộc đột xuất. Đến nay, đã kết thúc và ban hành kết luận đối với 05 cuộc. Qua thanh tra, đã phát hiện sai phạm với số tiền 268 triệu đồng. Các sai phạm chủ yếu trong công tác quản lý, sử dụng kinh phí, sử dụng ngân sách nhà nước, đầu tư xây dựng cơ bản… Kết thúc thanh tra, đã ban hành quyết định thu hồi nộp ngân sách Nhà nước với số tiền là 214,9 triệu đồng, xử lý khác 53,1 triệu đồng.

Về công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, Thanh tra các sở, ngành đã tiến hành 76 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành đối với 95 tổ chức và 93 cá nhân. Qua thanh tra, đã phát hiện vi phạm, các cấp có thẩm quyền đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 848,9 triệu đồng; đồng thời, kiến nghị chấn chỉnh hoạt động của các tổ chức, cá nhân trên các lĩnh vực: giao thông - vận tải; y tế; khoa học công nghệ; nông nghiệp và phát triển nông thôn; thông tin và truyền thông; lao động - thương binh và xã hội...

Về công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra, tổng số kết luận thanh tra/báo cáo kết quả thanh tra phải theo dõi, đôn đốc, kiểm tra là 81 kết luận/báo cáo. Đến nay, đã thực hiện 05/81 kết luận/báo cáo, thu hồi nộp ngân sách Nhà nước số tiền 3.141,1 triệu đồng/4.478,2 triệu đồng (đạt tỷ lệ 70%), xử lý khác 21,5 triệu đồng/10.283,9 triệu đồng, còn lại 76 kết luận/báo cáo đang thực hiện.

Về công tác tiếp công dân, toàn tỉnh đã tiếp 210 lượt công dân với 225 người được tiếp, trong đó, tiếp thường xuyên 138 lượt/144 người, tiếp định kỳ 72 lượt/81 người. Nội dung KNTC, kiến nghị, phản ánh chủ yếu tập trung trong lĩnh vực đất đai, bồi thường, giải phóng mặt bằng… Qua tiếp công dân đã hướng dẫn, giải thích và tiếp nhận các vụ việc để giải quyết theo thẩm quyền quy định.

leftcenterrightdel
Theo nhận định của Thanh tra tỉnh Lâm Đồng, qua thực tiễn giải quyết công việc trong tháng vừa qua, nội dung KNTC, kiến nghị, phản ánh chủ yếu tập trung trong lĩnh vực đất đai, bồi thường, giải phóng mặt bằng. 

Cùng với đó, toàn tỉnh đã tiếp nhận 534 đơn KNTC, kiến nghị, phản ánh, trong đó có 398 đơn đủ điều kiện xử lý với 61 đơn khiếu nại, 21 đơn tố cáo và 316 đơn kiến nghị, phản ánh. Qua phân loại, đã hướng dẫn công dân khiếu nại đến cơ quan có thẩm quyền 47 đơn, chuyển cơ quan có thẩm quyền giải quyết 105 đơn, tiếp nhận giải quyết theo thẩm quyền 246 đơn (gồm 16 đơn khiếu nại, 08 đơn tố cáo và 222 đơn kiến nghị, phản ánh).

Tổng số đơn KNTC thuộc thẩm quyền giải quyết (24 đơn nhận trong kỳ báo cáo và 107 đơn kỳ trước chuyển sang) là 131 đơn (110 đơn khiếu nại và 21 đơn tố cáo). Đến nay, đã giải quyết 37 đơn, gồm: 28 đơn khiếu nại (đạt 25,4%) và 09 đơn tố cáo (đạt 43%). Kết quả, trong 28 đơn khiếu nại đã giải quyết, có 02 đơn khiếu nại đúng (chiếm 7,1%), 03 đơn khiếu nại lần 2 hủy bỏ quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu (chiếm 10,8%), 21 đơn khiếu nại sai (chiếm 75%) và 02 đơn khiếu nại được rút trong quá trình giải quyết (chiếm 7,1%). Trong 09 đơn tố cáo đã giải quyết, có 02 đơn tố cáo đúng (chiếm 22,2%); 07 đơn tố cáo sai (chiếm 77,8%).

Trong tháng, tổng số quyết định giải quyết khiếu nại đã có hiệu lực pháp luật phải tổ chức thực hiện là 16 quyết định, hiện đang tổ chức thực hiện. Tổng số kết luận nội dung tố cáo phải thực hiện là 09 kết luận, hiện đang tổ chức thực hiện.

Về công tác PCTN, các cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện kế hoạch PCTN, chú trọng thực hiện các giải pháp phòng, ngừa tham nhũng, như: công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị; xây dựng và thực hiện các định mức, tiêu chuẩn, chế độ; thực hiện kê khai tài sản, thu nhập theo đúng quy định của Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ; thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức; xây dựng và thực hiện chuyển đổi vị trí công tác cán bộ, công chức, viên chức; thực hiện cải cách hành chính; tăng cường áp dụng khoa học, công nghệ trong quản lý, điều hành... Thanh tra tỉnh chuẩn bị các thủ tục tiến hành xác minh tài sản thu nhập theo Kế hoạch năm 2022 đã được phê duyệt.

Theo đánh giá của Thanh tra tỉnh Lâm Đồng, công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết KNTC và PCTN trên địa bàn tỉnh đã được triển khai thực hiện và đạt được nhiều kết quả. UBND tỉnh, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết KNTC và PCTN. Quan tâm thực hiện Kế hoạch thanh tra năm 2022, Kế hoạch PCTN năm 2022, Kế hoạch tuyên truyền, quán triệt, phổ biến pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết KNTC, PCTN. Triển khai thực hiện các cuộc thanh tra hành chính, thanh tra chuyên ngành bảo đảm có trọng tâm, trọng điểm và mang tính toàn diện, tránh chồng chéo, trùng lặp về nội dung, đối tượng; tiếp tục theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra. Thực hiện công tác tiếp công dân, tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn thư và giải quyết KNTC bảo đảm đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định, chất lượng giải quyết được nâng cao. Thực hiện tốt công tác PCTN, chú trọng các biện pháp phòng ngừa tham nhũng theo quy định của Luật PCTN và các văn bản hướng dẫn thi hành…

Thông qua kết quả thực hiện, đã góp phần chấn chỉnh kịp thời các tồn tại, sai phạm trên các lĩnh vực, khắc phục chồng chéo trong hoạt động thanh tra, kiểm tra, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp hoạt động theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; bảo vệ được quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà nước và tổ chức, công dân, hạn chế phát sinh “điểm nóng” trên địa bàn tỉnh; nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết KNTC, PCTN; góp phần phát triển KT-XH của địa phương…

H.T
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra