Thanh tra tỉnh Vĩnh Long:

Một số cuộc thanh tra trọng tâm trong năm 2023 của Thanh tra tỉnh Vĩnh Long

Thứ tư, 01/03/2023 13:38
(ThanhtraVietNam) - Thanh tra tỉnh Vĩnh Long xây dựng Kế hoạch công tác thanh tra năm 2023 trình UBND tỉnh phê duyệt. Qua đó đã xác định được những lĩnh vực cần thực hiện trong năm 2023.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động thanh tra các cuộc thanh tra

Về mục đích, yêu cầu theo Thanh tra tỉnh Vĩnh Long, năm 2023, các hoạt động thanh tra bảo đảm có trọng tâm, trọng điểm, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước và phát triển kinh tế, xã hội của các cấp, các ngành. Tiếp tục đổi mới phương pháp tiến hành thanh tra, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động thanh tra, bảo đảm tiến độ các cuộc thanh tra được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Tăng cường thanh tra công tác quản lý nhà nước và trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ được giao, tập trung vào các ngành, lĩnh vực, địa phương phát sinh nhiều vi phạm, tiêu cực, tham nhũng, nhiều đơn thư khiếu nại, tố cáo, dư luận có nhiều ý kiến; đẩy mạnh kiểm tra, thanh tra, giám sát, xử lý tình trạng lãng phí đất đai, đất được giao, cho thuê nhưng chậm đưa vào sử dụng. Bên cạnh việc tiến hành thanh tra, cần chú trọng kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kết luận thanh tra; nâng cao chất lượng kết luận thanh tra, đảm bảo chặt chẽ, khách quan, kịp thời và khả thi; xử lý nghiêm minh, đúng pháp luật đối với tập thể, cá nhân vi phạm pháp luật tiêu cực, tham nhũng. Thực hiện nghiêm và đúng chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư - Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và các Nghị quyết của Chính phủ, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ liên quan đến hoạt động thanh tra, nhất là Nghị quyết 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid-19, Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành; phối hợp chặt chẽ trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ nhiệm vụ phục hồi và phát triển kinh tế. Tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định Luật và các Nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp tục thực hiện việc kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc đông người, phức tạp, kéo dài; vận hành đồng bộ, hiệu quả hệ thống Cơ sở dữ liệu Quốc gia về khiếu nại, tố cáo theo quy định.

leftcenterrightdel
Thanh tra tỉnh Vĩnh Long tham gia trực tuyến tổng kết ngành Thanh tra năm 2022 (Ảnh: TTT.VL)

Triển khai đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa, phát hiện và xử lý tham nhũng, thu hồi tài sản tham nhũng theo quy định của pháp luật. Triển khai thực hiện có hiệu quả các quy định của pháp luật và Nghị quyết của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ về phòng, chống tham nhũng; quan tâm triển khai các quy định về kiểm soát tài sản, thu nhập, kiểm soát xung đột lợi ích, phòng, chống tham nhũng trong khu vực ngoài Nhà nước; các biện pháp về phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nhằm nâng cao nhận thức, phát huy vai trò, trách nhiệm của xã hội về phòng, chống tham nhũng.

Ngoài ra, nâng cao năng lực và đổi mới cách thức chỉ đạo, điều hành hoạt động để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Tập trung hoàn thiện cơ cấu, tổ chức, bộ máy và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan thanh tra để thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước và các hoạt động nghiệp vụ. Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, xây dựng đội ngũ cán bộ thanh tra đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Triển khai 6 cuộc thanh tra trên 3 lĩnh vực

Về kế hoạch thanh tra, trong năm 2023 sẽ thực hiện 6 cuộc thanh tra, tập trung vào các lĩnh vực và nội dung cụ thể như: Lĩnh vực thanh tra kinh tế xã hội 03 cuộc, đó là: Thanh tra việc chấp hành chính sách pháp luật trong thực hiện dự án Đầu tư thiết bị thực hiện Chương trình đổi mới giáo dục phổ thông lớp 2 và lớp 6 trên địa bàn huyện Long Hồ, thị xã Bình Minh và thành phố Vĩnh Long;  Thanh tra việc chấp hành quy định chính sách hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng tại Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Long, thời kỳ 2021 – 2022; Thanh tra chuyên đề theo hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ. Cùng với việc triển khai các cuộc thanh tra theo các nội dung trên, Thanh tra tỉnh sẽ chủ động lực lượng để tiến hành thực hiện cuộc thanh tra đột xuất theo chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh.

Về lĩnh vực thanh tra trách nhiệm chấp hành pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo 01 cuộc, đó là: Thanh tra trách nhiệm trong thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo đối với UBND huyện Vũng Liêm, năm 2022.

Về lĩnh vực thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng 02 cuộc, đó là: Thanh tra trách nhiệm thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng và các quy định có liên quan về phòng, chống tham nhũng đối với Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Long năm 2022; Thanh tra trách nhiêm thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng và các quy định có liên quan về phòng, chống tham nhũng đối với Chủ tịch UBND thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long năm 2022. /.

Đình Thuyết
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra