Bình Dương:

Nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về thanh tra, khiếu nại, tố cáo

Thứ hai, 12/02/2024 17:39
(ThanhtraVietNam) - Tháng 2/2024, UBND tỉnh Bình Dương ban hành Kế hoạch số 557/KH-UBND nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, tạo sự chuyển biến tích cực trong ý thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của cơ quan, đơn vị, địa phương và nhân dân về thanh tra, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
leftcenterrightdel
Ảnh minh họa - Internet 

Bên cạnh đó, góp phần tăng cường kỷ luật, kỷ cương và ý thức tuân thủ pháp luật về công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

UBND tỉnh Bình Dương giao Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này.

Trọng tâm nội dung tuyên truyền là các chủ trương, Nghị quyết, chỉ đạo, hướng dẫn của Đảng, chính quyền về công tác thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và các văn bản hướng dẫn thi hành như Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; Kết luận số 10-KL/TW ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí...

Cùng với đó, tuyên truyền các văn bản luật như Luật Thanh tra năm 2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành; Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018; Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp phòng, chống tham nhũng.

Ngoài ra, tổ chức các hội nghị và các hình thức thông tin, tuyên truyền để triển khai, thực hiện đồng bộ chủ trương, chính sách, pháp luật và tăng cường công khai, minh bạch trong hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh./.

Lan Anh
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra