Ngành Thanh tra phát hiện vi phạm về kinh tế 759 tỷ đồng và 207 ha đất

Thứ ba, 02/04/2024 10:43
(ThanhtraVietNam) - Thông qua 2.079 cuộc thanh tra hành chính và 15.540 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, trong quý I/2024, ngành Thanh tra đã phát hiện vi phạm về kinh tế 759 tỷ đồng, 207 ha đất.

Thanh tra, kiểm tra về truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa

Kiểm tra thực hiện kết luận thanh tra, kiểm tra về tài chính, ngân sách, đầu tư công

Tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm trên thị trường chứng khoán

Triển khai các cuộc thanh tra đúng tiến độ, thời gian quy định

Chuyển cơ quan điều tra xem xét, xử lý 38 vụ, 27 đối tượng

Qua thanh tra đã kiến nghị chấn chỉnh quản lý, hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật trên nhiều lĩnh vực; trong đó kiến nghị thu hồi 552 tỷ đồng và 01 ha đất; xuất toán, loại khỏi giá trị quyết toán do chưa thực hiện đúng quy định và đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét xử lý 103 tỷ đồng, 206 ha đất.

Đáng chú ý, ngành Thanh tra cũng đã ban hành 8.824 quyết định xử phạt vi phạm hành chính của tổ chức, cá nhân với số tiền 137 tỷ đồng; kiến nghị xem xét, xử lý hành chính 1.119 tập thể và 1.465 cá nhân; chuyển cơ quan điều tra xem xét, xử lý 38 vụ, 27 đối tượng.

Phát hiện 12.814 tổ chức, cá nhân có vi phạm

Cụ thể, về thanh tra hành chính, toàn Ngành tiến hành 2.079 cuộc thanh tra hành chính, tổng hợp từ 757 cuộc thanh tra đã ban hành kết luận, phát hiện sai phạm về kinh tế số tiền 490 tỷ đồng và 207 ha đất; trong đó đã kiến nghị thu hồi về ngân sách nhà nước 387 tỷ đồng và 1 ha đất; đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét xử lý 103 tỷ đồng và 206 ha đất; kiến nghị xử lý hành chính đối với 596 tập thể và 1.178 cá nhân; chuyển cơ quan điều tra xem xét, xử lý 16 vụ, 10 đối tượng.

Trong khi đó, về thanh tra chuyên ngành, đã có 15.540 cuộc thanh tra, kiểm tra được triển khai. Qua thanh tra, phát hiện 12.814 tổ chức, cá nhân có vi phạm với số tiền là 269 tỷ đồng; kiến nghị thu hồi 165 tỷ đồng; ban hành 8.824 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 137 tỷ đồng; xử phạt bằng hình thức khác 6 810 trường hợp (523 tổ chức, 287 cá nhân); chuyển cơ quan điều tra xem xét, xử lý 22 vụ việc, 17 đối tượng.

leftcenterrightdel
 Trụ sở Thanh tra Chính phủ

Đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện 2.277 kết luận và quyết định xử lý về thanh tra

Đối với nội dung đôn đốc, xử lý về thanh tra, toàn Ngành đã tiến hành đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện 2.277 kết luận thanh tra và quyết định xử lý về thanh tra, trong đó có 710 kết luận thanh tra đã hoàn thành 100% các nội dung phải thực hiện (chiếm 31% tổng số kết luận thanh tra được đôn đốc, kiểm tra). 

Qua đôn đốc, các cơ quan chức năng đã thu hồi 109 tỷ đồng, 0,3 ha đất; xử lý khác về kinh tế 42 tỷ đồng, 18 ha đất; xử lý hành chính 518 tổ chức, 1.870 cá nhân; chuyển cơ quan điều tra xem xét, xử lý 36 vụ, 56 đối tượng; khởi tố 08 vụ, 09 đối tượng; ban hành mới, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ 24 văn bản theo kiến nghị tại các kết luận thanh tra.

Bên cạnh đó, trong một số nhiệm vụ đáng chú ý khác, Thanh tra Chính phủ mới tổ chức Hội nghị toàn quốc tuyên truyền, phổ biến Luật Thanh tra năm 2022. Hoàn thiện, báo cáo Bộ Chính trị (lần 2) Đề án 153 “Phương án tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án, đất đai trong các kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án tại một số tỉnh, thành phố”. Ban hành và tổ chức thực hiện Kế hoạch thanh tra chuyên đề trách nhiệm công vụ của cán bộ, công chức, viên chức trong việc giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công cho tổ chức, các nhân trên phạm vi cả nước, riêng Thanh tra Chính phủ thành lập 03 đoàn thanh tra để tiến hành thanh tra tại một số bộ, địa phương; thành lập tổ công tác đôn đốc, hướng dẫn thanh tra các bộ, ngành, địa phương thực hiện.

Cụ thể hóa nhiều nội dung chỉ đạo về công tác thanh tra

Trước đó, tại cuộc họp giao ban cấp vụ tháng 2/2024, do Thanh tra Chính phủ tổ chức, Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong chỉ đạo công tác thanh tra, cần tập trung vào một số nội dung chủ yếu:

Một là, tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 122-NQ/BCSĐ ngày 01/3/2024 của Ban cán sự đảng Thanh tra Chính phủ về tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng, tiến độ, hiệu quả công tác thanh tra và xử lý các sai phạm trong hoạt động thanh tra. 

Hai là, tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch thanh tra năm 2024 và các cuộc thanh tra đột xuất được giao; đẩy nhanh tiến độ ban hành kết luận thanh tra; thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo liên quan đến hoạt động thanh tra.

Ba là, tăng cường công khai, minh bạch trong hoạt động thanh tra; nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ trong hoạt động thanh tra, thực hiện nghiêm các Quy định số 131-QĐ/TW của Bô Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán, Chỉ thị số 26/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động công vụ.

Bốn là, tiếp tục theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các kết luận thanh tra; thẩm định dự thảo kết luận thanh tra. Cục Giám sát, thẩm định và xử lý sau thanh tra tiếp tục tham mưu, giúp Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ trong việc đôn đốc, chỉ đạo giải quyết, khắc phục tồn tại theo các kết luận thanh tra đối với các dự án đầu tư, đất đai tại một số địa phương.

Năm là, Tổ công tác do Vụ Kế hoạch – Tổng hợp chủ trì tiếp tục theo dõi, đôn đốc các bộ ngành, địa phương triển khai thực hiện thanh tra chuyên đề công vụ...

Đối chiếu với kết quả về công tác thanh tra nói trên, Thanh tra Chính phủ và ngành Thanh tra đã cụ thể hóa nhiều nội dung Tổng Thanh tra Chính phủ giao với các nội dung và số liệu./.

 

PV

TIN LIÊN QUAN

Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra