Thanh tra tỉnh Lâm Đồng:

Nghiêm túc thực hiện kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền

Thứ hai, 13/06/2022 14:46
(ThanhtraVietNam) - Theo Thanh tra tỉnh Lâm Đồng, trong 3 năm thực hiện Quy định số 205-QĐ/TW của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền, cơ quan Thanh tra tỉnh đã thực hiện nghiêm công tác cán bộ, trong việc tuyển dụng, bố trí, quản lý, đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử, điều động, khen thưởng…

Cụ thể, về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ, cấp ủy Chi bộ, tập thể lãnh đạo cơ quan Thanh tra tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các nguyên tắc, quy định, quy chế, quy trình về công tác cán bộ; thường xuyên tự kiểm tra nhằm kịp thời chấn chỉnh những sai sót trong công tác cán bộ. Từng thành viên cấp ủy Chi bộ, từng đồng chí Lãnh đạo cơ quan đã thực hiện đúng, đầy đủ quyền hạn, trách nhiệm của mình trong công tác cán bộ. Phản ánh kịp thời, đầy đủ, chính xác, trung thực đến cấp có thẩm quyền những nội dung liên quan đến nhân sự mà cá nhân được phân công theo dõi, quản lý. Luôn thể hiện rõ chính kiến của mình liên quan đến công tác cán bộ. Chịu trách nhiệm cá nhân trong việc đề xuất nhân sự và trong việc nhận xét, đánh giá, xác nhận hồ sơ, lý lịch, các giấy tờ có liên quan của nhân sự thuộc quyền phụ trách. Không để người thân là những người có quyền, lợi ích liên quan đến việc thực hiện quy trình công tác cán bộ. Không vi phạm các hành vi bị nghiêm cấm. Không cung cấp hoặc tiết lộ thông tin, tài liệu, hồ sơ cán bộ, đảng viên cho tổ chức, cá nhân không có thẩm quyền, trách nhiệm, nhất là những thông tin, tài liệu, hồ sơ nhân sự đang trong quá trình thực hiện quy trình công tác cán bộ. Không xen ghép ý đồ cá nhân, đề ra tiêu chí, tiêu chuẩn, điều kiện, nhận xét, đánh giá mang tính áp đặt, không đúng bản chất, không đúng sự thật nhằm vụ lợi hoặc có lợi cho nhân sự trong quá trình tham mưu thực hiện quy trình công tác cán bộ. Không để người khác lợi dụng chức vụ, quyền hạn, uy tín của mình để thao túng, can thiệp công tác cán bộ. Không gặp gỡ, tiếp xúc, trao đổi với nhân sự trái quy định trong quá trình thực hiện công tác cán bộ. Không để xảy ra các hành vi chạy chức, chạy quyền, bao che, tiếp tay cho chạy chức, chạy quyền.

Ngoài ra, Bí thư Chi bộ, Chánh Thanh tra, ngoài việc thực hiện nhiệm vụ của thành viên cấp ủy Chi bộ và lãnh đạo cơ quan, đã chỉ đạo thực hiện nghiêm nguyên tắc, quy định, quy chế, quy trình về công tác cán bộ. Công khai, minh bạch các nội dung về công tác cán bộ cho các đối tượng có liên quan theo quy định. Chỉ đạo chuẩn bị đầy đủ hồ sơ nhân sự và cung cấp cho các thành viên liên quan và chỉ đạo thực hiện quy trình nhân sự đúng thời gian quy định. Triệu tập đầy đủ, đúng thành phần theo quy định khi họp bàn về công tác cán bộ; dành thời gian thỏa đáng để tập thể thảo luận thật sự dân chủ; không có biểu hiện vận động, tranh thủ, dẫn dắt, thao túng, áp đặt ý kiến chủ quan, tác động, gây nhiễu thông tin, gây sức ép để người khác nhận xét, đánh giá, biểu quyết, bỏ phiếu, quyết định nhân sự theo ý mình. Đề xuất rõ ràng, cụ thể về yêu cầu, tiêu chuẩn, cơ cấu, điều kiện, quy trình giới thiệu, đánh giá nhân sự. Kết luận đầy đủ, chính xác, trung thực, khách quan những nội dung thảo luận. Bố trí thời gian, không gian bảo đảm cho các thành viên độc lập, khách quan khi ghi phiếu biểu quyết, phiếu giới thiệu, phiếu tín nhiệm. Không vận dụng các cách thức biểu quyết khác quy định. Báo cáo kịp thời, đầy đủ, trung thực, khách quan, đúng bản chất ý kiến của tập thể lãnh đạo với cấp có thẩm quyền.

leftcenterrightdel
Nghiêm túc thực hiện kiểm soát quyền lực, trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền 

Đối với công chức tham mưu, đề xuất, luôn nắm vững, thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các nguyên tắc, quy định của Đảng, Nhà nước về công tác cán bộ; bảo đảm khách quan, công tâm, trung thực, chính xác, thận trọng, chặt chẽ trong tham mưu về công tác cán bộ. Chịu trách nhiệm về đề xuất của mình và tính chính xác, kịp thời của hồ sơ nhân sự. Báo cáo bằng văn bản với cấp có thẩm quyền về nhân sự và phương án nhân sự. Không để người thân là người có quyền, lợi ích liên quan đến việc thực hiện quy trình công tác cán bộ. Không vi phạm các hành vi bị nghiêm cấm theo quy định. Không nhũng nhiễu, gây khó khăn, phiền hà, kéo dài thời gian, đặt điều kiện đối với nhân sự. Không để xảy ra các hành vi chạy chức, chạy quyền, bao che, tiếp tay cho chạy chức, chạy quyền.

Đối với nhân sự, luôn báo cáo kịp thời, chính xác, rõ ràng hồ sơ lý lịch đảng viên, công chức và kê khai trung thực tài sản, thu nhập theo quy định. Không trực tiếp hoặc thông qua người khác, phương tiện truyền thông đại chúng, mạng xã hội để phát tán thông tin không đúng sự thật, tố cáo sai sự thật nhằm đề cao bản thân, hạ thấp uy tín người khác trong công tác cán bộ. Không vi phạm các hành vi bị nghiêm cấm theo quy định.

Về chống chạy chức, chạy quyền, các tập thể, cá nhân có liên quan đều thực hiện nghiêm trách nhiệm của mình trong chống chạy chức, chạy quyền, bao che, tiếp tay cho chạy chức, chạy quyền. Trong kỳ, tại cơ quan Thanh tra tỉnh không xảy ra các hành vi chạy chức, chạy quyền và các hành vi bao che, tiếp tay cho chạy chức, chạy quyền.

Để thực hiện tốt hơn công tác kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền trong thời gian tới, cần tập trung ăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Quy định số 205-QĐ/TW của Bộ Chính trị về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền, bảo đảm kịp thời, bám sát mục đích, yêu cầu, các nội dung cụ thể của Quy định, để toàn thể công chức cơ quan triển khai thực hiện, hạn chế khó khăn, vướng mắc.

Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh công tác phổ biến, quán triệt các nội dung của Quy định số 205-QĐ/TW của Bộ Chính trị đến toàn thể công chức cơ quan với hình thức phù hợp, nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức của công chức cơ quan về công tác kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền, để từ đó tổ chức triển khai thực hiện. Thực hiện nghiêm các quy định về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền. Thực hiện nghiêm chế độ báo cáo về công tác kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền theo quy định và yêu cầu của cấp có thẩm quyền.

H.T
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra