Phú Yên:

Nhiều sai sót trong quản lý, sử dụng nguồn kinh phí tại Sở Nội vụ

Thứ tư, 15/03/2023 19:26
(ThanhtraVietNam) - Tại Kết luận thanh tra số 967/KL-TTr, Thanh tra tỉnh Phú Yên đã chỉ ra nhiều tồn tại, sai sót trong việc tham mưu của Sở Nội vụ đối với UBND tỉnh trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Phú Yên và việc quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí tại Sở Nội vụ, giai đoạn 2016-2021.

Sở Nội vụ thanh quyết toán nhiều khoản không đúng quy định

Theo Kết luận thanh tra, giai đoạn năm 2017, 2018 Sở Nội vụ phân bổ dự toán chưa đúng định mức cho từng biên chế theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 3 và điểm a khoản 2 Điều 29 Nghị quyết số 55/2016/NQ-HĐND ngày 16/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên.

Đối với việc thu, chi các khoản liên quan đến Kỳ thi nâng ngạch Chuyên viên lên Chuyên viên chính năm 2019 và Kỳ thi tuyển công chức năm 2019, Sở chậm thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Kế hoạch số 189/KH-UBND ngày 17/10/2019 về tổ chức thi nâng ngạch công chức từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính tỉnh Phú Yên năm 2019, Kế hoạch số 187/KH-UBND ngày 14/10/2019 về tuyển dụng công chức tỉnh Phú Yên năm 2019 và thực hiện chưa đúng quy định tại khoản 2 Điều 6 Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính.

Trong quá trình lập dự trù kinh phí của 02 kỳ thi nêu trên, Sở lập thiếu một số khoản chi, như trực đêm giám sát, bảo quản đề thi. Trên thực tế, các công việc này đã được hội đồng thi thực hiện, dẫn đến hiện nay Sở không có kinh phí để chi trả các khoản này.

Năm 2019 Sở ký hợp đồng tổ chức ra đề thi và chấm thi kỳ thi tuyển công chức số tiền 535.140.000 đồng với Viện khoa học tổ chức Nhà nước mà không tổ chức đấu thầu là chưa đúng quy định tại điểm e khoản 1 Điều 22 Luật Đấu thầu năm 2013 quy định về chỉ định thầu và khoản 1 Điều 54 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định về hạn mức chỉ định thầu. Do đó, tại thời điểm thanh tra, Sở còn nợ tiền thuê dịch vụ cơ sở vật chất tại Trường Đại học Phú Yên số tiền 39.318.000 đồng; nợ tiền Hợp đồng tổ chức ra đề thi và chấm thi 02 kỳ thi đối với Viện khoa học tổ chức Nhà nước số tiền 672.480.000đồng (Kỳ thi nâng ngạch chuyên viên chính là 137.340.000 đồng; Kỳ thi tuyển công chức năm 2019 là 535.140.000 đồng).

Về việc sử dụng kinh phí đào tạo, bồi dưỡng tại Sở Nội vụ, Kết luận thanh tra nêu rõ: Năm 2018, Sở Nội vụ thanh quyết toán chi phí xây dựng chương trình khung, chương trình môn học của 02 lớp học đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt chuyên đề bài giảng; chương trình khung, chương trình môn học là không đúng quy định tại tiết d điểm 1.1 Khoản 1 Điều 2 Thông tư số 139/2010/TT-BTC ngày 21/9/2010 và điểm a khoản 3 Điều 4 Thông tư số 36/2018/TT-BTC ngày 30/3/2018 của Bộ Tài chính với số tiền 12.270.000 đồng.

Đồng thời, khi nghiệm thu, thanh quyết toán kinh phí tổ chức lớp học (chi phí thuê hội trường, phòng học; thuê thiết bị, dụng cụ giảng dạy) đối với các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng do Sở Nội vụ ký kết hợp đồng liên kết mở lớp đào tạo, bồi dưỡng, Sở không thanh quyết toán theo thực tế các khoản chi phí. Như vậy là thực hiện không đúng quy định tại điểm 1.8 khoản 1 Điều 3 Thông tư số 139/2010/TT-BTC ngày 21/9/2010 và điểm i khoản 2 Điều 5 Thông tư số 36/2018/TT-BTC ngày 30/3/2018 của Bộ Tài chính dẫn đến thanh toán cao hơn so với thực tế số tiền là 592.286.000 đồng.

Sở Nội vụ đã thanh toán các khoản chi liên quan đến quản lý trực tiếp lớp học, như: Tiền tàu xe, tiền ngủ, tiền đưa đón, xăng xe, taxi cán bộ quản lý lớp, chi phí phục vụ quản lý lớp ngoài 10% được trích cho các cơ sở đào tạo do Sở ký hợp đồng là thực hiện không đúng quy định tại điểm 1.11 khoản 1 Điều 3 Thông tư số 139/2010/TT-BTC ngày 21/9/2010; Thông tư số 36/2018/TT-BTC ngày 30/3/2018 và Quyết định số 323/QĐ-BTC ngày 01/3/2019 của Bộ Tài chính đính chính Thông tư số 36/2018/TT-BTC với số tiền 538.294.000đồng.

Sở Nội vụ đã thanh toán chi phí quản lý trực tiếp lớp học 10% trên tổng dự toán kinh phí lớp học mà không tính theo kinh phí thực tế của lớp học dẫn đến thanh toán chi phí 10% cao hơn so thực tế với số tiền 109.141.800 đồng.

leftcenterrightdel
 Sở Nội vụ tỉnh Phú Yên. (Ảnh internet)

Một số đơn vị trực thuộc sử dụng kinh phí không đúng quy định

Bên cạnh đó, Thanh tra tỉnh Phú Yên cũng chỉ ra những sai sót trong việc quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí tại các đơn vị trực thuộc Sở Nội vụ. Cụ thể, Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh Phú Yên sử dụng nguồn không tự chủ được trích từ 20% trong tổng quỹ thi đua khen thưởng được giao hằng năm để chi tiếp khách là không đúng quy định tại điểm b khoản 4 Điều 16 Quy chế công tác thi đua, khen thưởng tỉnh Phú Yên được ban hành theo Quyết định số 13/2018/QĐ-UBND ngày 27/4/2018 của UBND tỉnh Phú Yên với số tiền 22.189.000 đồng.

Đồng thời, chi tiền ăn Hội nghị tổng kết công tác thi đua - khen thưởng năm 2016 và ký kết giao ước thi đua năm 2017 của 5 tỉnh duyên hải Miền trung vượt định mức so với quy định tại Điều 12 Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017 của Bộ Tài chính.

Ban Tôn giáo chưa thực hiện đúng nguyên tắc kế toán được quy định tại khoản 3 Điều 6 Luật Kế toán và việc báo giá không đủ 03 bảng báo giá được quy định tại điểm a khoản 2 Điều 11 Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính đối với chứng từ thanh toán tiền in tài liệu phục vụ công tác mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ về tôn giáo và công tác tôn giáo năm 2018.

Ngoài ra, tại một số đơn vị được kiểm tra, xác minh về việc cho thuê hội trường, phòng học và thiết bị giảng dạy, Thanh tra tỉnh cũng chỉ ra một số vi phạm, gồm: Trung tâm Chính trị huyện Sơn Hòa và Trung tâm Chính trị huyện Đồng Xuân chưa thực hiện việc kê khai và nộp thuế thu nhập doanh nghiệp đối với khoản thu cho thuê hội trường, phòng học và thiết bị giảng dạy; Trường Trung cấp nghề Thanh niên dân tộc tỉnh Phú Yên ký kết hợp đồng và thu tiền cho thuê hội trường, phòng học nhưng không đưa vào sổ sách kế toán để quản lý thu, chi mà thực hiện chi trả trực tiếp cho các công việc phục vụ vệ sinh, giữ xe, mua văn phòng phẩm, băng rôn, hoa, âm ly,... là không đúng quy định tại khoản 1 Điều 5 của Luật Kế toán năm 2015.

Kiểm điểm, chấn chỉnh đối với tập thể, cá nhân có liên quan

Từ Kết luận nêu trên, Chánh Thanh tra tỉnh yêu cầu Giám đốc Sở Nội vụ tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với tập thể, cá nhân có liên quan do để xảy ra các sai sót trong việc phân bổ dự toán chi công việc chưa sát với thực tế; chi tiếp khách không đúng quy định; ký hợp đồng với đơn vị ra đề thi và chấm thi kỳ thi tuyển công chức mà không tổ chức đấu thầu; chi tiền ăn vượt định mức; chưa đảm bảo nguyên tắc kế toán và thực hiện báo giá không đúng quy định.

Có biện pháp xử lý dứt điểm các khoản còn nợ của 02 kỳ thi nâng ngạch Chuyên viên lên Chuyên viên chính năm 2019 và Kỳ thi tuyển công chức năm 2019, tránh để tình trạng nợ kéo dài.

Kiểm điểm, chấn chỉnh đối với tập thể, cá nhân có liên quan do để xảy ra các sai sót trong việc quản lý, sử dụng kinh phí đào tạo, bồi dưỡng. Có trách nhiệm thu hồi nộp vào ngân sách Nhà nước với tổng số tiền 1.251.991.800 đồng./.

Hoàng Minh
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra