Yên Bái:

Phát hiện sai phạm trên 6 tỷ đồng qua công tác thanh tra

Thứ tư, 11/01/2023 13:12
(ThanhtraVietNam) - Năm 2022, được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, đặc biệt là sự nỗ lực cố gắng của tập thể lãnh đạo, công chức, nhân viên, Thanh tra tỉnh Yên Bái đã thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Toàn tỉnh đã tiến hành triển khai 198 cuộc thanh tra, qua công tác thanh tra phát hiện sai phạm với tổng số tiền hơn 6 tỷ đồng.

Ngay từ đầu năm, Thanh tra tỉnh Yên Bái đã thực hiện tốt việc tham mưu, giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác thanh tra; chủ động theo dõi, tuyên truyền, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện có hiệu quả pháp luật về thanh tra; thành lập 01 đoàn kiểm tra việc xây dựng và thực hiện Kế hoạch thanh tra năm 2022 tại 05 sở và 04 huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh Yên Bái; tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung tại Chỉ thị số 11-CT/TU ngày 01/4/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh tra; trong năm đã thực hiện đăng tải 15 tin, bài thông tin, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về thanh tra trên Trang thông tin điện tử của Thanh tra tỉnh.

Trình UBND tỉnh ban hành Quyết định điều chỉnh Kế hoạch thanh tra năm 2022 để thực hiện cuộc thanh tra chuyên đề việc mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, Kít xét nghiệm, vacxin, thuốc phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Chính phủ, Thanh tra Chính phủ và trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định điều chỉnh giảm 01 cuộc thanh tra UBND huyện Lục Yên theo Kế hoạch thanh tra năm 2022 đã được phê duyệt tại Quyết định số 2571/QĐ-UBND ngày 22/11/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh. Ngoài ra, Thanh tra tỉnh đã ban hành 123 văn bản, trong đó có 19 Văn bản thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh tra và 104 văn bản để tổ chức triển khai các cuộc thanh tra theo quy định.

Bên cạnh đó, thường xuyên theo dõi việc thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra của các tổ chức thanh tra trong tỉnh, kết quả: đã xử lý 06 trường hợp có sự chồng chéo, trùng lặp trong hoạt động thanh tra, kiểm tra trên địa bàn tỉnh theo tinh thần của Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp. Thực hiện nhiệm vụ được Tỉnh ủy, UBND tỉnh giao chủ trì xử lý chồng chéo trong hoạt động thanh tra, kiểm tra trên địa bàn tỉnh, trên cơ sở Dự thảo kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2023 của các cơ quan, đơn vị, địa phương, Thanh tra tỉnh đã rà soát, phát hiện 83 đối tượng có sự chồng chéo, trùng lặp trong dự thảo Kế hoạch thanh tra, kiểm tra của 04 huyện và 18 sở, ngành. Ngày 18/11/2022, Thanh tra tỉnh đã tổ chức Hội nghị xử lý chồng chéo, trùng lặp trong Dự thảo kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2023, đảm bảo kế hoạch thanh tra của các cơ quan, đơn vị ban hành theo đúng tinh thần chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, nhất là kế hoạch thanh tra, kiểm tra đối với các doanh nghiệp.

leftcenterrightdel
 Thanh tra tỉnh Yên Bái chủ trì Hội nghị xử lý chồng chéo, trùng lặp trong hoạt động thanh tra, kiểm tra năm 2023. Ảnh: TT Yên Bái

Về kết quả thực hiện công tác thanh tra, trong năm 2022, toàn tỉnh đã tiến hành triển khai 198 cuộc thanh tra (trong đó 66 cuộc thanh tra hành chính và 132 cuộc thanh tra chuyên ngành). Qua thanh tra phát hiện sai phạm với tổng số tiền trên 6 tỷ đồng; kiến nghị xử lý thu hồi hơn 1 tỷ; kiến nghị xử lý khác về kinh tế trên 5 tỷ đồng; ban hành 325 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền 5,3 tỷ đồng; kiến nghị xử lý về đất đai với diện tích 459.315 m2.

Riêng Thanh tra tỉnh, thực hiện Kế hoạch thanh tra năm 2022 được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt, Thanh tra tỉnh đã tổ chức 13 đoàn thanh tra tại 19 đơn vị. Trong đó, có 04 đoàn thanh tra về chuyên đề việc mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, Kít xét nghiệm, vacxin, thuốc phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Chính phủ, Thanh tra Chính phủ tại 10 đơn vị, cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh; 01 đoàn thanh tra đột xuất đối với Trung tâm Giống cây trồng, vật nuôi tỉnh; 08 đoàn thanh tra theo kế hoạch. Đã kết thúc và ban hành Kết luận Thanh tra đối với 18 đơn vị. Qua thanh tra, đã kiến nghị thu hồi vào ngân sách nhà nước số tiền là hơn 335 triệu đồng; kiến nghị khác về đất đai 459.140,3 m2; kiến nghị xử phạt vi phạm hành chính đối với 03 tổ chức; kiến nghị xem xét làm rõ trách nhiệm đối với 06 đơn vị được thanh tra và các cá nhân có liên quan; phát hiện 01 vụ việc có dấu hiệu tội phạm “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” đã chuyển hồ sơ vụ việc cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Mù Cang Chải để thụ lý giải quyết theo thẩm quyền.

Các cuộc thanh tra của Thanh tra tỉnh đã được triển khai đảm bảo đúng quy trình, nguyên tắc, thủ tục theo quy định của pháp luật; tuân thủ về quy tắc ứng xử của cán bộ thanh tra; không phát sinh khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh liên quan đến hoạt động thanh tra của các Đoàn thanh tra và của công chức, thanh tra viên Thanh tra tỉnh. Công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các kết luận, kiến nghị và quyết định xử lý về thanh tra được quan tâm, thực hiện nghiêm túc, 100% kết luận thanh tra được các đối tượng thanh tra tổ chức thực hiện; tỷ lệ thu hồi tiền sai phạm sau thanh tra năm 2022 đạt 100%.

Để tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, trong năm 2023, thanh tra tỉnh Yên Bái đặt mục tiêu hoàn thành các phương hướng, nhiệm vụ trong tâm như sau:

Một là, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 11-CT/TU ngày 01/4/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh tra, nhằm nâng cao chất lượng các cuộc thanh tra; kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác thanh tra; đồng thời, nâng cao hơn nữa hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra trong tình hình mới. Chỉ đạo toàn ngành thanh tra trong tỉnh tổ chức thực hiện tốt các cuộc thanh tra theo kế hoạch đã được phê duyệt và thanh tra đột xuất, thanh tra chuyên đề năm 2023.

Hai là, tập trung kiểm tra, đôn đốc thực hiện các kết luận, quyết định xử lý sau thanh tra, thu hồi tiền, tài sản vào ngân sách nhà nước; kịp thời kiến nghị sửa đổi những sơ hở bất cập trong công tác quản lý và cơ chế, chính sách. Kiểm tra tính chính xác, hợp pháp của kết luận thanh tra và quyết định xử lý sau thanh tra của Giám đốc Sở, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, Chánh Thanh tra Sở, Chánh Thanh tra huyện, thị xã, thành phố theo quy định.

Ba là, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức kiểm tra, rà soát vi phạm trong việc quản lý, sử dụng đất các nông lâm trường, ban quản lý rừng trên địa bàn tỉnh theo Chương trình hành động số 05/CTr-UBND ngày 05/6/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 22/NQ-CP ngày 01 tháng 3 năm 2020 của Chính phủ về ổn định dân di cư tự do và quản lý, sử dụng đất có nguồn gốc từ nông, lâm trường quốc doanh do các công ty nông nghiệp, lâm nghiệp, ban quản lý rừng trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Bốn là, tăng cường công tác theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các sở, ngành, địa phương trong việc thực hiện kế hoạch thanh tra năm 2023 để kịp thời phát hiện, xử lý chồng chéo; kiến nghị xử lý trách nhiệm đối với các cơ quan, đơn vị, cá nhân để xảy ra tình trạng trùng lặp, chồng chéo, kết luận thanh tra không đúng quy định, vi phạm các quy định của Luật Thanh tra.

Năm là, đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát công chức trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, về ý thức trách nhiệm, tinh thần phục vụ nhân dân; tham mưu cho lãnh đạo giải quyết kịp thời các kiến nghị của người dân và doanh nghiệp. Xây dựng, ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động Đoàn thanh tra của Thanh tra tỉnh theo chỉ đạo của Tổng Thanh tra Chính phủ. Chủ động nghiên cứu Luật Thanh tra (sửa đổi) đã được Quốc hội thông qua, kịp thời tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện các quy định của Luật trên địa bàn tỉnh./.

 

 

Hà Tuấn
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra