Qua thanh tra đã phát hiện vi phạm về kinh tế gần 3 tỷ đồng và 110.855m2 đất

Thứ ba, 28/02/2023 14:32
(ThanhtraVietnam) - Đó là một trong những kết quả nổi bật trong công tác thanh tra năm 2022 của ngành Thanh tra tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Theo đó, trong năm 2022, bám sát chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ, của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, của Ban cán sự đảng UBND tỉnh về phương hướng, nhiệm vụ năm 2022, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc; ngành Thanh tra đã triển khai kế hoạch công tác phù hợp trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được giao, tăng cường quản lý nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Các ngành, các cấp trên địa bàn tỉnh đã triển khai 79 cuộc thanh tra hành chính và 472 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành. Qua thanh tra đã phát hiện vi phạm về kinh tế 2,991 tỷ đồng và 110.855,3m2 đất; trong đó kiến nghị thu hồi 2,810 tỷ đồng và thu hồi 01 Giấy CNQSD đất đối với diện tích 110.855,3m2; kiến nghị hoàn ứng lại chi phí quản lý dự án mà đơn vị đã tạm ứng với số tiền 181 triệu đồng; ban hành 442 quyết định xử phạt vi phạm hành chính của tổ chức, cá nhân với số tiền hơn 11,169 tỷ đồng; kiến nghị xem xét, xử lý hành chính 07 tổ chức, 25 cá nhân; xử lý bằng hình thức khác 2,128 tỷ đồng.

Bên cạnh đó các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh cũng đã triển khai 148 cuộc thanh tra, kiểm tra đối với 620 tổ chức, cá nhân. Qua thanh tra đã thu hồi hơn 93 tỷ đồng (nộp ngân sách Nhà nước 788 triệu đồng; thu về quỹ BHXH, BHYT, BHTN: hơn 92 tỷ đồng); thu hồi nợ vay trước hạn với tổng số tiền 18 tỷ đồng.

Qua thanh tra đã chấn chỉnh, kiến nghị khắc phục một số hạn chế, thiếu sót trong công tác quản lý nhà nước ở các đơn vị được thanh tra; phòng ngừa, phát hiện và xử lý hành vi vi phạm pháp luật; giúp cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện đúng quy định của pháp luật; phát huy nhân tố tích cực; góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước; bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Ngoài ra, công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương được chấn chỉnh, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác thanh tra. Qua thanh tra đã phát hiện, xử lý kịp thời nhiều sai phạm, thu hồi tiền, tài sản cho Nhà nước; thu hồi được số tiền lớn do nợ BHXH, BHYT, BHTN; kịp thời chấn chỉnh những sai sót của đối tượng thanh tra, kiến nghị chấn chỉnh, khắc phục những bất cập, sơ hở trong công tác chỉ đạo, điều hành. Kết quả thanh tra đã góp phần tích cực trong công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Bảo đảm kết luận thanh tra chính xác, khách quan, đúng thời hạn 

Có thể nói, để đạt được thành tích trên, ngành Thanh tra tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã quán triệt chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh, các chủ trương quy định của pháp luật về công tác thanh tra, nhất là Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid-19; Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp; thực hiện đúng hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ, Thanh tra tỉnh trong xây dựng kế hoạch thanh tra.

Ngoài ra, trước khi ban hành quyết định thanh tra, căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền quản lý nhà nước của mình, Thủ trưởng cơ quan quản lý Nhà nước, Thủ trưởng cơ quan thanh tra nhà nước, Thủ trưởng cơ quan thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành chỉ đạo thu thập thông tin, tài liệu để phục vụ cho việc ban hành quyết định thanh tra trên cơ sở đề xuất của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị dự kiến chủ trì cuộc thanh tra. Trên cơ sở nắm tình hình, xây dựng và triển khai kế hoạch tiến hành thanh tra, thường xuyên báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của các thành viên Đoàn thanh tra.

Trưởng đoàn phải bám sát thời hạn, nội dung, phạm vi thanh tra để kịp thời chỉ đạo Đoàn thanh tra tham mưu báo cáo kết quả thanh tra, dự thảo kết luận thanh tra đúng quy định của pháp luật. Trưởng đoàn thanh tra phải thường xuyên báo cáo tiến độ, kết quả cho Người ra quyết định thanh tra để có chỉ đạo, xử lý kịp thời; bảo đảm kết luận thanh tra chính xác, khách quan, đúng thời hạn và có tính khả thi cao.

Linh hoạt triển khai thực hiện các yêu cầu nhiệm vụ trọng tâm năm 2023

Triển khai thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2023, căn cứ vào tình hình diễn biến thực tế để triển khai thực hiện đồng bộ các yêu cầu nhiệm vụ được giao, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tiếp tục chỉ đạo các cơ quan Thanh tra trong tỉnh có nhiều giải pháp cụ thể:

Một là, tiếp tục quán triệt chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh, các quy định của pháp luật về công tác thanh tra, nhất là Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ; Chỉ thị số 20/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ; thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 769/CT-TTCP ngày 17/5/2019 của Tổng Thanh tra Chính phủ.

Hai là, triển khai các cuộc thanh tra theo kế hoạch năm 2023 đã được Thủ trưởng cơ quan Nhà nước cùng cấp phê duyệt có trọng tâm, trọng điểm để hoàn thành kế hoạch đã đề ra; rà soát kế hoạch, báo cáo kịp thời các phát sinh trình Thủ trưởng cơ quan Nhà nước cùng cấp xem xét, chỉ đạo; đồng thời, nâng cao chất lượng kết luận thanh tra, đảm bảo chặt chẽ, khách quan, kịp thời và khả thi; xử lý nghiêm minh, kịp thời, đúng pháp luật đối với tập thể, cá nhân vi phạm pháp luật; quan tâm kiến nghị hoàn thiện chính sách, pháp luật trên lĩnh vực được thanh tra. Thực hiện nghiêm việc công khai kết luận thanh tra. Thường xuyên rà soát để xử lý chồng chéo trong công tác thanh tra.

Ba là, tổ chức quán triệt, triển khai Luật Thanh tra năm 2022.

Bốn là, thực hiện các cuộc thanh tra đột xuất theo chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ, UBND tỉnh và Thủ trưởng cơ quan Nhà nước cùng cấp.

Năm là, tăng cường công tác theo dõi, đôn đốc việc thực hiện kết luận thanh tra (KLTT); thực hiện có hiệu quả Nghị định số 33/2015/NĐ-CP ngày 27/3/2015 của Chính phủ quy định việc thực hiện KLTT; thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 22/7/2021 của UBND tỉnh về tăng cường, nâng cao trách nhiệm trong chỉ đạo và tổ chức thực hiện các KLTT, kiểm tra, kiến nghị của Kiểm toán nhà nước trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu./.

BTV
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra