Bộ Xây dựng:

Qua thanh tra kiến nghị xử lý về kinh tế hàng trăm tỷ đồng

Thứ năm, 15/09/2022 14:40
(ThanhtraVietNam) – Hơn 270 tỷ đồng là số tiền được Bộ Xây dựng kiến nghị xử lý về kinh tế thông qua hoạt động thanh tra trong 1 năm vừa qua.

Theo thông tin từ Bộ Xây dựng, Bộ đã triển khai 10 đoàn thanh tra theo kế hoạch và 02 đoàn đột xuất; ban hành 15 kết luận thanh tra. Các kết luận thanh tra kiến nghị các cơ quan quản lý nhà nước rà soát văn bản quản lý, điều chỉnh bổ sung nội dung để đảm bảo công tác công bố, công khai đồ án Quy hoạch xây dựng đã phê duyệt, tổng mặt bằng, phương án kỹ thuật được chấp thuận để tổ chức, cá nhân có trách nhiệm biết, quản lý, giám sát quá trình thực hiện; rà soát toàn bộ các đồ án đã đến kỳ rà soát theo quy định để xem xét. đánh giá quá trình thực hiện, kịp thời điều chỉnh phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội trong từng giai đoạn; chấn chỉnh công tác lập, thẩm định, trình phê duyệt các đồ án Quy hoạch xây dựng, chấp thuận tổng mặt bằng, phương án kỹ thuật, nhất là đối với việc điều chỉnh chấp thuận tổng mặt bằng, phương án kỹ thuật; chấn chỉnh công tác cấp Giấy phép xây dựng, thực hiện đầy đủ việc kiểm tra xây dựng theo Giấy phép Xây dựng quy định tại Điều 104 Luật Xây dựng 2014: kiểm tra, rà soát, xử lý dứt điểm các vi phạm của chủ đầu tư xây dựng dự án công trình trên địa bàn; kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của các tập thể, cá nhân có vi phạm.

Từ đó, các chủ đầu tư thực hiện việc đăng tải đầy đủ các thông tin về bất động sản dựa vào kinh doanh; khắc phục các vi phạm về quy hoạch chi tiết xây dựng và xin cấp giấy phép xây dựng theo quy định; lập hồ sơ quyết toán số liệu kinh phí bảo trì và chuyển kinh phí bảo trì theo quy định; thực hiện phê duyệt lại dự toán, giảm trừ thanh, quyết toán theo kết luận thanh tra. Các kết luận kiến nghị xử lý về kinh tế số tiền 270 tỷ đồng, trong đó: yêu cầu phê duyệt lại dự toán 13,3 tỷ đồng; giảm trừ khi thanh, quyết toán 300 triệu đồng; thu hồi nộp NSNN 200 triệu đồng; thu hồi về tài khoản tạm giữ của Thanh tra Bộ 8,3 tỷ đồng; xử lý khác 247,7 tỷ đồng; kiến nghị xử lý đối với 38 tổ chức và 2 cá nhân. Ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 1 tỷ đồng.

leftcenterrightdel
 Qua thanh tra kiến nghị xử lý về kinh tế hàng trăm tỷ

Cùng với đó, công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra tiếp tục được chỉ đạo thực hiện theo quy định tại Nghị định số 33/2015/NĐ-CP ngày 27/3/2015 của Chính phủ quy định việc thực hiện kết luận thanh tra, Thanh tra Bộ thường xuyên đôn đốc chủ đầu tư và các tổ chức cá nhân liên quan trong việc thực hiện nghiêm túc kết luận thanh tra (một số trường hợp Thanh tra Bộ đã đề nghị cơ quan chủ quản chỉ đạo chủ đầu tư thực hiện kết luận thanh tra). Nhiều đồ án quy hoạch đã được lập, thẩm định và phê duyệt lại: một số địa phương cũng đã điều chỉnh các quy định, ban hành các văn bản chấn chỉnh việc thực hiện để phù hợp với pháp luật và tình hình thực tế, thực hiện việc cung cấp thông tin về quy hoạch; các chủ đầu tư cũng đã thực hiện việc đăng tải bổ sung các thông tin về bất động sản đưa vào kinh doanh, khắc phục các vi phạm về quy hoạch chi tiết xây dựng và xin cấp giấy phép xây dựng theo quy định, lập hồ sơ quyết toán số liệu kinh phí bảo trì và chuyển kinh phí bảo trì theo quy định, thực hiện phê duyệt lại dự toán, giảm trừ thanh, quyết toán theo kết luận thanh tra; nhiều tổ chức, cá nhân đã tổ chức kiểm điểm trách nhiệm.

Ngoài ra, Thanh tra Bộ Xây dựng đã ban hành 03 quyết định thu hồi tiền; 57 văn bản đôn đốc đơn vị là đối tượng thanh tra; các tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện kết luận thanh tra. Theo báo cáo do các đơn vị gửi về Thanh tra Bộ, các đơn vị đã thực hiện khắc phục theo kết luận thanh tra số tiền 307,1 tỷ đồng: thu hồi, nộp về tài khoan tạm giữ của Thanh tra Bộ Xây dựng số tiền 2,4 tỷ đồng; thực hiện phê duyệt lại dự toán số tiền 214,8 triệu đồng và giảm trừ khi thanh quyết toán số tiền 245,1 triệu đồng; thực hiện các quyết định xứ phạt vi phạm hành chính 2,5 tỷ.

Qua tổng kết công tác thanh tra, trong các lĩnh vực hoạt động xây dựng, tình trạng tham nhũng, lãng phí có thể xảy ra ở một số khâu cần phải tập trung các giải pháp phòng, ngừa và đấu tranh như: quy hoạch xâv dựng; vật liệu xây dựng; dự án đầu tư xây dựng công trình; khảo sát thiết kế; lựa chọn nhà thầu; quản lý chất lượng công trình; giải phóng mặt bằng; cấp phép xây dựng...

Tuy nhiên, do ảnh hưởng bới dịch bệnh Covid các hoạt động đầu tư xây dựng giảm mạnh, số lượng đoàn thanh tra, kiểm tra của các đơn vị trực thuộc Bộ mới chỉ triển khai bước đầu và trong thời gian tới, Bộ Xây dựng xác định tiếp tục tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra về các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng; thực hiện nghiêm túc, đồng bộ các giải pháp, chế tài thực hành tiết kiệm, chống làng phí, thất thoát, tham nhũng, trong đầu tư xây dựng./.

An Khang
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra