Hà Nội:

Quận Hai Bà Trưng tăng cường các giải pháp công tác phòng, chống tham nhũng

Thứ hai, 27/03/2023 16:15
(ThanhtraVietNam) - UBND quận Hai Bà Trưng, Hà Nội chú trọng trong thời gian qua cũng như thời gian tới đó là phòng, chống tham nhũng với nhiều giải pháp như: Tổ chức thực hiện công khai, minh bạch trong thực hiện nhiều chính sách, pháp luật của nhà nước trên địa bàn; triển khai thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2023; kiểm tra việc thực hiện Chuyên đề số 04-CĐ/QU ngày 31/5/2021 của Quận ủy về nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí...
Ngày 09/12/2022, UBND quận Hai Bà Trưng đã có quyết định số 4132/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch số 14/KH-TT ngày 07/12/2022 của Thanh tra quận về Kế hoạch công tác thanh tra năm 2023 gồm: 04 cuộc, tập trung vào các lĩnh vực: Đầu tư xây dựng cơ bản; quản lý trật tự xây dựng đô thị; việc thực hiện Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Tiếp công dân; việc thực hiện các quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

Từ ngày 15/10/2022 đến ngày 14/01/2023, toàn quận đã triển khai được 04 cuộc thanh tra hành chính, trong đó, đã thực hiện xong và hành kết luận thanh tra 01 cuộc, đang thực hiện 03 cuộc. Các cuộc thanh tra chủ yếu về việc: Thực hiện Nghị định số 168/2018/NĐ-CP; thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng; công tác quản lý thu - chi tài chính, quản lý sử dụng tài sản công; việc quản lý, sử dụng kinh phí phòng, chống Covid-19.

Trong kỳ, toàn quận tiếp được 589 lượt công dân, trong đó thủ trưởng các đơn vị tiếp 77 lượt; các cơ quan, đơn vị tiếp công dân tiếp 512 lượt, cụ thể như sau:

leftcenterrightdel
 

UBND quận Hai Bà Trưng đã ban hành Kế hoạch số 263/KH-UBND ngày 30/12/2022 để tổ chức triển khai thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2023 của UBND quận Hai Bà Trưng trên toàn quận. Đồng thời, chỉ đạo Thanh tra quận xây dựng phụ lục kế hoạch thanh tra phòng, chống tham nhũng năm 2023 kèm theo kế hoạch thanh tra năm 2023 trình UBND quận phê duyệt theo trách nhiệm, thẩm quyền. Ngày 09/12/2022, UBND quận có Quyết định số 4132/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch thanh tra số 14/KH-TT ngày 17/12/2022 về công tác thanh tra năm 2023 của Thanh tra quận, thống nhất triển khai công tác thanh tra trong đó có cuộc thanh tra thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2023 đối với 03 đơn vị thuộc quận.

Bên cạnh đó, UBND quận đã chỉ đạo Thanh tra quận tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện Chuyên đề số 04-CĐ/QU ngày 31/5/2021 của Quận ủy về nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2021 - 2025 (thời kỳ năm 2022) trên địa bàn quận Hai Bà Trưng theo đề nghị của Ban Chủ nhiệm Chương trình 06 tại Công văn số 6385/BCN ngày 21/11/2022. Kết quả, Thanh tra quận đã tổng hợp và ban hành Báo cáo số 141/BC-TT ngày 09/12/2022 gửi Ban Chủ nhiệm Chương trình 06 của Quận ủy. Đồng thời, triển khai kế hoạch phòng, chống tham nhũng năm 2023 tới các phòng, ban, ngành và UBND các phường trên toàn quận, giao trách nhiệm cho Thanh tra quận kiểm tra, đôn đốc các đơn vị thuộc quận chấp hành nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo phòng, chống tham nhũng đã quy định. Đến thời điểm báo cáo, 18 đơn vị thuộc quận đã xây dựng và ban hành kế hoạch phòng, chống tham nhũng năm 2023 của đơn vị để tổ chức triển khai thực hiện. Công tác báo cáo định kì về phòng, chống tham nhũng đã có nền nếp cho thấy ý thức trách nhiệm phòng, chống tham nhũng trong các tổ chức, đơn vị thuộc quận đã được nâng lên.

Ngoài ra, UBND quận đã chỉ đạo Thanh tra quận thực hiện nghiêm túc đề nghị của Ban Chủ nhiệm Chương trình 06, Thanh tra quận có Báo cáo số 141/BC-TT về kết quả thực hiện Chuyên đề “Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2021 - 2025” trong năm 2022 và dự kiến các công tác trọng tâm cần thực hiện trong năm 2023 gửi Ban Chủ nhiệm Chương trình 06.

UBND quận đã tổ chức thực hiện công khai, minh bạch trong thực hiện nhiều chính sách, pháp luật của nhà nước trên địa bàn. Bên cạnh việc chỉ đạo các đơn vị trực thuộc quận triển khai mọi công việc theo đúng quy trình, quy định của pháp luật, UBND quận thường xuyên chỉ đạo các đơn vị, đặc biệt là các đơn vị có trách nhiệm tham mưu cho UBND quận tổ chức triển khai thực hiện công tác quản lý nhà nước trên địa bàn phải đồng thời nghiên cứu cập nhật kịp thời các quy định của pháp luật hiện hành về công khai, minh bạch trong từng lĩnh vực để tham mưu cho UBND quận thực hiện. Nhiều hình thức đã được UBND quận và các đơn vị lựa chọn để thực hiện việc công khai, minh bạch hoạt động như công bố tại cuộc họp giao ban định kỳ; niêm yết công khai tại trụ sở làm việc; thông báo bằng văn bản đến cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan.

leftcenterrightdel
 Một buổi công bố quyết định thanh tra tại quận Hai Bà Trưng

Trong thời gian tới, UBND quận tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nói chung, đặc biệt là pháp luật phòng, chống tham nhũng trong cán bộ, công chức, viên chức thuộc quận và Nhân dân sống trên địa bàn; tiếp tục tổ chức thực hiện các chỉ thị, kế hoạch của Trung ương, thành phố, Quận ủy và UBND quận đã ban hành trong lĩnh vực phòng, chống tham nhũng. Đồng thời, chỉ đạo thủ trưởng các đơn vị thuộc quận quan tâm hơn nữa đến công tác phòng, chống tham nhũng, có trách nhiệm báo cáo định kỳ, đột xuất với UBND quận và cơ quan thường trực giúp việc cho lãnh đạo UBND quận về công tác phòng, chống tham nhũng là Thanh tra quận về việc thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng thuộc phạm vi ngành, lĩnh vực, địa phương mình quản lý, xử lý nghiêm đối với người có hành vi tham nhũng thuộc trách nhiệm của mình./.

Quý I/2023, 100% các đơn vị thuộc quận đã thực hiện tuyên truyền kế hoạch phòng, chống tham nhũng năm 2023 của thành phố, quận, đơn vị. 18 đơn vị thuộc quận đã thực hiện tuyên truyền pháp luật phòng, chống tham nhũng lồng ghép qua 42 buổi họp giao ban cơ quan tại đơn vị cho 1.239 lượt cán bộ, công chức, viên chức trực thuộc. 06 đơn vị thuộc quận đã phát thanh 36 buổi qua hệ thống loa truyền thanh có nội dung về pháp luật phòng, chống tham nhũng tới Nhân dân, thương nhân trong địa bàn đơn vị quản lý.

QA
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra