Tập trung thanh tra lĩnh vực hành chính tư pháp và bổ trợ tư pháp

Thứ hai, 19/02/2024 15:25
(ThanhtraVietNam) - Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2024 được Sở Tư pháp tỉnh Sơn La chú trọng.

Triển khai đồng bộ kế hoạch công tác

Năm 2023, Thanh tra Sở Tư pháp tỉnh Sơn La đã chủ động tham mưu giúp Ban Giám đốc Sở ban hành Kế hoạch Thanh tra của Ngành Tư pháp năm 2023. Tập trung thanh tra 01 cuộc thanh tra đột xuất và 01 cuộc thanh tra theo kế hoạch việc thực hiện quy định của pháp luật về đấu giá tài sản đối với tổ chức đấu giá tài sản. Cụ thể, thanh tra đột xuất việc thực hiện quy định của pháp luật về đấu giá tài sản đối với Công ty đấu giá hợp danh Tây Bắc - Việt Nam và thanh tra việc thực hiện quy định của pháp luật về đấu giá tài sản đối với Công ty đấu giá hợp danh Tây Bắc - Việt Nam theo kế hoạch thanh tra năm 2023.

Kiểm tra sau thanh tra 01 cuộc tại 01 UBND cấp xã về thực hiện kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong lĩnh vực chứng thực. Cụ thể, kiểm tra đối với UBND xã Pi Toong, huyện Mường La về thực hiện Kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong lĩnh vực chứng thực. Đồng thời, theo dõi, đôn đốc các đơn vị đã được thanh tra báo cáo kết quả thực hiện các Kết luận thanh tra theo quy định.

leftcenterrightdel
Ảnh minh họa (nguồn: baosonla.org.vn) 

Đối với công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, Thanh tra Sở thực hiện nghiêm túc công tác trực tiếp dân theo quy định, giải quyết kịp thời đơn khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của công dân. Trong năm 2023, Thanh tra Sở tiếp 07 công dân; tiếp nhận 12 đơn và 04 đơn của quý IV năm 2022 chuyển sang tiếp tục giải quyết (trong đó 06 đơn tố cáo, 10 đơn phản ánh, kiến nghị). Sau khi phân loại đơn có 11 đơn không thuộc thẩm quyền; 05 đơn thuộc thẩm quyền (01 đơn tố cáo; 04 đơn kiến nghị, phản ánh), đơn vị đã tham mưu giải quyết xong theo quy định.

Về công tác phòng, chống tham nhũng, Thanh tra Sở tham mưu với Ban Giám đốc Sở ban hành và thực hiện Kế hoạch phòng, chống tham nhũng năm 2023. Hướng dẫn quán triệt và thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm chống lãng phí tại cơ quan, đơn vị. Trong năm, Thanh tra đã tham mưu với Ban Giám đốc Sở ban hành 171/3.155 văn bản về lĩnh vực Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và công tác phòng chống tham nhũng chiếm tỷ lệ 5,42% trên tổng số văn bản cơ quan ban hành.

Tuy nhiên, việc thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động thanh tra chuyên ngành có việc còn hạn chế. Nguyên nhân được xác định là do chất lượng tham mưu thực hiện nhiệm vụ của một số công chức chưa thật sự cao.

Đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động thanh tra

Để khắc phục những tồn tại, hạn chế cũng như phát huy những kết quả đã đạt được, Sở Tư pháp đề ra những nhiệm vụ trong năm 2024. Theo đó, tiếp tục thực hiện tốt Luật Thanh tra và các văn bản hướng dẫn thi hành. Đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động thanh tra. Tập trung thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về lĩnh vực Hành chính tư pháp và Bổ trợ tư pháp. Thực hiện thanh tra đột xuất khi phát hiện tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở Tư pháp có dấu hiệu vi phạm pháp luật theo yêu cầu của việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng.

Kiểm tra sau thanh tra đối với các đơn vị, tổ chức đã được thanh tra và theo dõi, đôn đốc các đơn vị đã được thanh tra báo cáo kết quả thực hiện các Kết luận thanh tra; qua đó kịp thời khắc phục, chấn chỉnh những thiếu sót, hạn chế và những vấn đề còn vướng mắc; xử lý nghiêm các biểu hiện tiêu cực, gây phiền hà, sách nhiễu trong khi giải quyết yêu cầu của tổ chức và người dân. Thực hiện nghiêm túc công tác trực tiếp dân theo quy định, giải quyết kịp thời đơn khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của công dân.

Đối với công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, xây dựng và thực hiện Kế hoạch phòng, chống tham nhũng năm 2024. Quán triệt và thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm chống lãng phí tại cơ quan, đơn vị.

Đề cao trách nhiệm người đứng đầu

Để thực hiện mục tiêu đề ra, Sở Tư pháp đã đưa ra một số giải pháp tổ chức thực hiện. Cụ thể, đổi mới phương pháp quản lý, chỉ đạo, điều hành quyết liệt, bám sát chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và nhiệm vụ trọng tâm của Ngành. Kịp thời giải quyết và đề nghị cấp có thẩm quyền giải quyết những khó khăn, bất cập, các vấn đề phát sinh trong thực hiện nhiệm vụ của Ngành.

Tiếp tục bố trí, sắp xếp, sử dụng công chức, viên chức theo vị trí việc làm, phân công rõ trách nhiệm cho công chức, viên chức trong từng lĩnh vực, công tác chuyên môn, nghiệp vụ đề cao trách nhiệm người đứng đầu về kết quả thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.

Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đội ngũ công chức, viên chức, trong đó đề cao chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của công chức, viên chức ngành Tư pháp gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tăng cường công tác đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch công tác của các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc Sở và kiểm tra công vụ đối với cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ. Từ đó phát hiện những sai sót kịp thời uốn nắn, và tháo gỡ khó khăn.

Tăng cường hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân nhằm nâng cao ý thức chấp hành kỷ luật lao động, kỷ cương hành chính và kỷ luật phát ngôn của mỗi công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị. Kịp thời đề nghị biểu dương, khen thưởng các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác. Kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm./.

Dương Nguyễn
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra