Thanh tra Bộ Nội vụ hoàn thành tốt nhiều mặt công tác năm 2022

Thứ ba, 28/02/2023 14:26
(ThanhtraVietNam) - Thanh tra Bộ Nội vụ thời gian qua đã luôn triển khai và thực hiện nghiêm túc tất cả các nhiệm vụ do lãnh đạo Bộ chỉ đạo, đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả. Tăng cường hiệu quả công tác tiếp công dân và phòng, chống tham nhũng, góp phần triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị và chuyên môn của ngành.

Tiếp nhận gần 1.000 đơn thư

Trong năm 2022, đã có 195 lượt cán bộ, công chức, viên chức và công dân đến khiếu nại, tố cáo; kiến nghị, phản ánh tại trụ sở Bộ Nội vụ. Đồng thời, tiếp nhận và xử lý 981 đơn gửi Bộ Nội vụ và Thanh tra Bộ (393 đơn tố cáo, 150 đơn khiếu nại và 438 đơn kiến nghị, phản ánh). Nội dung đơn chủ yếu liên quan đến giải quyết đất đai tại các địa phương và hoạt động của Hội (việc thu hồi, tranh chấp đất đai, dự án, xây dựng, giải phóng mặt bằng....); bản án dân sự, ra quyết định trái pháp luật; tuyển dụng, bổ nhiệm và vị trí việc làm, nâng ngạch, hành vi sai phạm của tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện chế độ tiền lương, luân chuyển và một số hành vi tham nhũng, tiêu cực khác.

Các đơn thư nhận được đều được tiếp nhận xử lý, giải quyết đúng trình tự thủ tục, thẩm quyền và thời hạn theo quy định. Theo đó lưu 917 đơn không đủ điều kiện xử lý, hướng dẫn, trả lời 15 đơn và chuyển 49 đơn đến cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Ngoài ra, Thanh tra Bộ tham mưu trình lãnh đạo Bộ xử lý, giải quyết đối với 09 nhiệm vụ liên quan đến đơn, thư, kiến nghị, phản ánh, không có đơn thư về khiếu nại, tố cáo, khiếu nại.

Góp ý nhiều văn bản quan trọng về công tác phòng, chống tham nhũng

Trong năm 2022, Thanh tra Bộ Nội vụ đã trình Ban Cán sự đảng Bộ Nội vụ ban hành 15 văn bản quan trọng, nổi bật là Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 02/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế; thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới từ năm 2021-2025, định hướng đến năm 2030; Kế hoạch thực hiện Kết luận số 34-KL/TW ngày 18/4/2022 của Bộ Chính trị về Chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2030.

Đồng thời, cũng trình lãnh đạo Bộ phê duyệt 30 văn bản về PCTN, tiêu cực; kết quả kê khai tài sản, thu nhập lần đầu, hàng năm và bổ sung; sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 25/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động "tín dụng đen" giai đoạn từ 15/4/2019 đến 14/4/2022; báo cáo phục vụ biên tập Báo cáo chuyên đề về “thực trạng kiểm soát quyền lực để phòng, chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án” của Ban Cán sự đảng Chính phủ; sơ kết năm thứ 2 thực hiện Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 25/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản; kết quả thực hiện chương trình công tác của Ban Chỉ đạo Phòng, chống khủng bố quốc gia 06 tháng đầu năm 2022 của Bộ…

Đồng thời, tiếp nhận báo cáo kết quả kiểm soát tài sản, thu nhập của các đơn vị và bản kê khai tài sản, thu nhập của các công chức, viên chức của Bộ năm 2021. Cũng như tham mưu lãnh đạo Bộ và Ban Cán sự đảng Bộ tổ chức bốc thăm lựa chọn đối tượng được xác minh tài sản, thu nhập; ban hành Quyết định số 598/QĐ-BNV ngày 10/8/2022 xác minh tài sản, thu nhập năm 2021 của Bộ Nội vụ và tổ chức triển khai nội dung xác minh tài sản thu nhập của Bộ. Bên cạnh đó cũng phối hợp Vụ Pháp chế rà soát, khắc phục sơ hở, bất cập trong cơ chế chính sách, pháp luật để PCTN, tiêu cực.

Thanh tra Bộ Nội vụ tham gia Tổ công tác liên ngành xây dựng chiến lược quốc gia PCTN đến năm 2030 và kế hoạch thực hiện công ước liên hợp quốc về chống tham nhũng và Tổ công tác “xây dựng Báo cáo đánh giá thực trạng kiểm soát quyền lực để PCTN, tiêu cực trong hoạt động thanh tra, đề xuất kiến nghị và giải pháp khắc phục”.

Thanh tra Bộ Nội vụ cũng ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình công tác năm 2022 của Thanh tra Bộ; đề xuất nội dung trong Chương trình công tác năm 2022 của Ban Cán sự đảng Bộ; góp ý dự thảo Báo cáo tổng kết công tác năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 của ngành Nội vụ; đăng ký Chương trình công tác năm 2023 của Bộ Nội vụ; báo cáo kết quả tình hình kinh tế xã hội năm 2022, xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2023, kế hoạch tài chính - ngân sách 03 năm 2023-2025.

Đồng thời, xây dựng kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Thanh tra Bộ năm 2022; Quy chế Bảo vệ bí mật nhà nước, bảo đảm an toàn, an ninh thông tin trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin; phối hợp Trung tâm Thông tin trong việc thẩm định số liệu mức độ chỉ số đánh giá chuyển đổi số của Thanh tra Bộ; góp ý hoàn thiện các tính năng trên hệ thống Voffice; thành lập Tổ chuyển đổi số tại Thanh tra Bộ; cử công chức tham gia Tổ công tác giúp việc Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số của Bộ Nội vụ; triển khai kết nối, chia sẻ với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Thực hiện giám sát và Báo cáo Bộ trưởng kết quả giám sát kỳ thi nâng ngạch công chức và thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức lên chuyên viên chính và tương đương, chuyên viên cao cấp năm 2022 của Bộ Nội vụ.

Đặc biệt, tham gia ý kiến đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ đối với 16 Sở Nội vụ và Giám đốc Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố, và tham gia phục vụ Hội nghị hợp tác ASEAN về các vấn đề công vụ lần thứ 2.

leftcenterrightdel
 Một buổi công bố quyết định thanh tra của Bộ Nội vụ (tháng 2/2023)

Nhìn chung, trong năm qua, Thanh tra Bộ Nội vụ đã triển khai và thực hiện nghiêm túc tất cả các nhiệm vụ do lãnh đạo Bộ chỉ đạo. Và để thực hiện tốt nhiệm vụ, trọng trách cao cả của ngành trong thời gian tới, Thanh tra Bộ đưa ra một số nhiệm vụ cần chú ý, tập trung nguồn lực trong năm 2023 để triển khai thực hiện sớm, hoàn thành đúng tiến độ, chất lượng được giao. Cụ thể:

Một là, hoàn thành các nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng giao.

Hai là, hoàn thành 100% các cuộc thanh tra theo Kế hoạch đã được Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt và các cuộc thanh tra, kiểm tra đột xuất.

Ba là, tiếp tục thực hiện công tác tiếp công dân; tiếp nhận, xử lý đơn; giải quyết khiếu nại, tố cáo, khiến nghị, phản ánh; PCTN, tiêu cực, tội phạm; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và cải cách hành chính theo quy định.

Bốn là, tăng cường kỷ luật, kỷ cương; nâng cao trách nhiệm của công chức, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị; thường xuyên quán triệt và tuyên truyền sâu rộng về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện nghiêm Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương...

Năm là, thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của lãnh đạo Bộ./.

Quỳnh An
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra