Thanh tra kiến nghị xử lý trách nhiệm Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Điện Biên

Thứ ba, 13/09/2022 14:55
(ThanhtraVietNam) - Nhiều tồn tại, hạn chế trong chấp hành pháp luật về thanh tra; tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và quản lý, điều hành ngân sách tại Sở Khoa học và Công nghệ (KHCN) tỉnh Điện Biên đã được Thanh tra tỉnh này chỉ ra. Giám đốc Sở Nguyễn Đức Hạnh và Nguyên Giám đốc Nguyễn Văn An chịu trách nhiệm thế nào?

Công khai kết luận thanh tra không theo quy định

Ngày 29/7/2022, Thanh tra tỉnh Điện Biên đã ban hành kết luận thanh tra trách nhiệm người đứng đầu trong việc chấp hành pháp luật về thanh tra; tiếp công dân (TCD), giải quyết khiếu nại, tố cáo (KNTC), phòng, chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực và quản lý, điều hành ngân sách tại Sở Khoa học và Công nghệ (KHCN).

Theo đó, hằng năm Sở KHCN có ban hành kế hoạch thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng; đơn thư KNTC sau khi tiếp nhận được ghi chép, phân loại, theo dõi, xử lý đảm bảo thẩm quyền, trình tự, thời hạn theo quy định, không có tồn đọng. Giám đốc Sở có chỉ đạo việc xây dựng, phê duyệt chương trình, kế hoạch thanh tra hàng năm theo định hướng, hướng dẫn của Thanh tra Bộ, Thanh tra tỉnh…

Tuy nhiên, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế trong việc chấp hành pháp luật về thanh tra, TCD, giải quyết KNTC, PCTN, tiêu cực và quản lý, điều hành ngân sách.

Cụ thể, trong công tác PCTN, kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật chưa cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp, cách thức tổ chức thực hiện theo tình hình thực tế, chức năng, nhiệm vụ; kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác chưa xác định đầy đủ nội dung; xác định danh sách và thực hiện chuyển đổi chưa đảm bảo; thực hiện công khai ngân sách, tuyển dụng công chức, viên chức chưa đầy đủ; chưa quy định cụ thể việc thực hiện trách nhiệm giải trình trong nội quy, quy chế làm việc; một số chế độ, định mức chưa được quy định cụ thể trong quy chế chi tiêu nội bộ hoặc ban hành nhưng chưa phù hợp với quy định hiện hành.

Trong công tác TCD, chưa công bố công khai thông báo lịch tiếp trên trang thông tin điện tử của Sở.

Đoàn thanh tra cũng đã phát hiện một số tồn tại trong thực hiện các quy định về thanh tra như: kế hoạch tiến hành cuộc thanh tra chưa xác định chi tiết, cụ thể các nội dung thanh tra, phạm vi thanh tra.

Đáng chú ý, Sở KHCN chưa thực hiện đầy đủ các hình thức công khai kết luận thanh tra theo quy định; hồ sơ, thủ tục theo dõi đôn đốc, xử lý sau thanh tra một số cuộc thanh tra chưa được cập nhật và thực hiện đầy đủ.

Quản lý, điều hành, sử dụng ngân sách của Sở và các đơn vị trực thuộc còn tồn tại, hạn chế.

Đó là, việc xây dựng và phân bổ dự toán chưa bám sát vào các văn bản hướng dẫn, giao dự toán bổ sung trong năm chưa đảm bảo thời hạn. Xác định nhu cầu kinh phí chưa sát với thực tế, xác định và theo dõi chưa đầy đủ kinh phí cải cách tiền lương.

Công tác xét duyệt quyết toán của Sở đối với đơn vị trực thuộc còn hạn chế, chưa kiểm soát đầy đủ chặt chẽ các nội dung dẫn đến một số tồn tại trong quản lý, sử dụng ngân sách tại các đơn vị trực thuộc chưa được phát hiện, xử lý kịp thời.

Việc chấp hành các quy định trong sử dụng ngân sách tại một số nội dung chưa đúng với định mức, chế độ, chính sách của nhà nước và quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị ban hành; bố trí nguồn thu từ phí được khấu trừ để lại tạo nguồn cải cách tiền lương chưa đảm bảo theo quy định; thanh quyết toán một số nội dung chi nhưng chứng từ, thủ tục thanh toán chưa đầy đủ, chặt chẽ.

leftcenterrightdel

Ngày 15/2 là ngày tiếp công dân định kỳ nhưng trên “Lịch công tác & tiếp dân” lại thể hiện nội dung Giám đốc Nguyễn Đức Hạnh “Dự gặp mặt định kỳ tháng 2 giữa UBND tỉnh và Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh”!?

 Thiếu kiểm tra, giám sát dẫn tới tham mưu “yếu”

Về nguyên nhân của tình trạng trên, Thanh tra tỉnh nhận định, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm soát và phê duyệt các văn bản thuộc thẩm quyền của người đứng đầu Sở KHCN qua các thời kỳ đối với các phòng, đơn vị trực thuộc có việc chưa chặt chẽ; kiểm tra, giám sát quá trình triển khai thực hiện có nội dung còn chưa thường xuyên dẫn đến chưa kịp thời phát hiện các tồn tại, khuyết điểm trong công tác tham mưu đề xuất và tổ chức thực hiện của Thủ trưởng các phòng, đơn vị.

Trong giai đoạn thanh tra, chức danh, vị trí người đứng đầu thay đổi, chưa được kiện toàn kịp thời dẫn đến tác động tới công tác chỉ đạo, quản lý.

Đồng thời, việc nghiên cứu cập nhật các quy định của pháp luật trong công tác thanh tra, TCD, giải quyết KNTC, PCTN và quản lý sử dụng kinh phí ngân sách của người đứng đầu các bộ phận chưa thường xuyên, chưa bám sát văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp có thẩm quyền.

Ngoài ra, công tác tham mưu của các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc chưa đầy đủ, dẫn đến một số nội dung triển khai, thực hiện chưa đúng theo quy định.

Kết luận thanh tra đã chỉ rõ, trách nhiệm đối với những hạn chế, khuyết điểm được phát hiện qua thanh tra thuộc về người đứng đầu Sở KHCN qua các thời kỳ, gồm ông Nguyễn Văn An - Giám đốc Sở, thời kỳ từ 1/1/2019 đến 31/12/2019 và ông Nguyễn Đức Hạnh - Giám đốc Sở, thời kỳ từ 10/12/2020 đến 31/12/2021.

Thủ trưởng các phòng, đơn vị trực thuộc và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm trực tiếp đối với các tồn tại, hạn chế trong quá trình tham mưu, tổ chức thực hiện các nội dung theo chức trách, nhiệm vụ được giao.

Thanh tra tỉnh cũng kiến nghị thu hồi nộp ngân sách nhà nước số tiền sai phạm 122.660.200 đồng.

Trong quá trình thanh tra, các đơn vị đã nộp 71.842.200 đồng; số tiền còn phải thu là 50.818.000 đồng được yêu cầu thu hồi về tài khoản tạm giữ của Thanh tra tỉnh.

Về công tác quản lý, Thanh tra tỉnh yêu cầu Giám đốc Sở KHCN quán triệt và triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời các quy định, giải pháp chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác PCTN gắn với tăng cường thanh tra, kiểm tra việc tổ chức thực hiện của các đơn vị trực thuộc để kịp thời chỉ đạo, đôn đốc thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đề ra.

Chỉ đạo các đơn vị, cá nhân thực hiện nghiêm túc các kiến nghị và xây dựng kế hoạch, biện pháp khắc phục các tồn tại, khuyết điểm đã chỉ ra qua thanh tra.

Theo dõi nguồn cải cách tiền lương còn dư chuyển năm sau 86.581.661 đồng; báo cáo Sở Tài chính giảm cấp nguồn kinh phí cải cách tiền lương các năm tiếp theo của Sở số tiền 60.179.000 đồng./.

Thái Minh

TIN LIÊN QUAN

Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra