Cà Mau:

Thanh tra tỉnh ban hành kế hoạch tuyên truyền về nông nghiệp, nông dân, nông thôn

Thứ hai, 13/03/2023 09:38
(ThanhtraVietNam) - Nhằm cụ thể hoá chương trình hành động về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, ngày 09/3/2023 Thanh tra tỉnh ban hành Kế hoạch số 27/KH-TT tuyên truyền thực hiện Chương trình số 36-CTr/TU ngày 17/11/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Mục đích của kế hoạch nâng cao tinh thần trách nhiệm của cấp ủy, lãnh đạo, đảng viên, công chức và người lao động cơ quan về quan điểm, mục tiêu, tầm quan trọng của nông nghiệp, nông dân, nông thôn, xác định phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn là nhiệm vụ trọng tậm, trong lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Công tác tuyên truyền triển khai thực hiện, bám sát quan điểm, mục tiêu, định hướng, nhiệm vụ và giải pháp Nghị quyết của Trung ương; Chương trình của Tỉnh ủy và Quyết định số 165/QĐ-UBND ngày 06/02/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình số 36-CTr/TU ngày 17/11/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 quán triệt sâu rộng đến đảng viên, công chức và người lao động trong cơ quan nắm về nội dung, quan điểm chỉ đạo về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

leftcenterrightdel
Ảnh minh họa 

Các nội dung trọng tâm gồm xây dựng kế hoạch tuyên truyền Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Quyết định số 165/QĐ-UBND ngày 06/02/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình số 36-CTr/TU ngày 17/11/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 triển khai, quán triệt đến đảng viên, công chức và người lao động trong cơ quan nắm về nội dung, quan điểm chỉ đạo về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Chánh Thanh tra các sở có trách nhiệm xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm các nội dung liên quan. Qua thanh tra, kiểm tra kịp thời chấn chỉnh các địa phương chưa thực hiện tốt và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm theo quy định pháp luật.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Nguyễn Phích và Khánh Thuận huyện U Minh có trách nhiệm xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 165/QĐ-UBND ngày 06/02/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Tăng cường vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, lãnh đạo trong lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Ban Biên tập Trang thông tin điện tử cơ quan nghiên cứu đăng tải nội dung tuyên truyền liên quan đến Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045./.

Ngọc Xinh
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra