Thanh tra tỉnh Lai Châu: Triển khai sâu rộng các phong trào thi đua năm 2022 trong toàn ngành

Thứ ba, 17/01/2023 09:55
(ThanhtraVietNam) - Thanh tra tỉnh Lai Châu đã chủ động phát động và triển khai sâu rộng các phong trào thi đua năm 2022 trong toàn ngành Thanh tra, bám sát theo các chủ đề, nội dung, tiêu chí thi đua do UBND tỉnh, Thanh tra Chính phủ và Khối Nội chính, Cụm thi đua số IV phát động; kịp thời triển khai cho các tập thể, cá nhân đăng ký danh hiệu thi đua. Các phong trào thi đua được quan tâm triển khai thực hiện nghiêm túc, thiết thực, phù hợp với tình hình thực tế, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn ngành góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Trong quá trình tổ chức thực hiện công tác thi đua, khen thưởng năm 2022, Thanh tra tỉnh nói riêng và ngành Thanh tra tỉnh Lai Châu nói chung luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, cấp ủy, chính chính quyền các cấp; sự hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của phòng Thi đua, khen thưởng Sở Nội vụ và sự phối hợp có hiệu quả của các cấp, các ngành. Tập thể lãnh đạo; đội ngũ công chức ngành Thanh tra có trình độ, bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức, lối sống lành mạnh, có tinh thần đoàn kết, ý thức tổ chức kỷ luật, chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, luôn nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Năm 2022 là năm thứ hai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lai Châu lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh giai đoạn 2021-2025 của tỉnh Lai Châu.

Để triển khai thực hiện tốt phong trào thi đua do cấp trên phát động, Thanh tra tỉnh Lai Châu ban hành Kế hoạch số 56/KH-TTr ngày 24/01/2022 phát động phong trào thi đua năm 2022 với chủ đề “Siết chặt kỷ cương, tăng cường hiệu quả công tác thanh tra, thích ứng an toàn trong tình hình mới”, nội dung phong trào thi đua tập trung phấn đấu thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị của ngành trên các lĩnh vực thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng gắn với thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ chính trị về tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2025 và năm 2022.

Trên cơ sở đó, Thanh tra tỉnh Lai Châu đã chỉ đạo, đôn đốc các cụm thi đua, các tổ chức thanh tra và các phòng chuyên môn nghiệp vụ thuộc Thanh tra tỉnh đăng ký các danh hiệu thi đua năm 2022. Tổ chức đăng ký các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng với Hội đồng thi đua khen thưởng Thanh tra Chính phủ, Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh Lai Châu và Cụm thi đua số IV - Thanh tra Chính phủ.

Tích cực tham gia nhiều phong trào thi đua

Với mục tiêu thực hiện thắng lợi các mục tiêu của kế hoạch phát động thi đua năm 2022, các đơn vị đã chủ động, nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện chương trình kế hoạch công tác năm 2022 và nhiệm vụ nhiệm vụ đột xuất được UBND các cấp giao, đảm bảo trước và đúng hạn. Kết quả thực hiện các phong trào thi đua đã góp phần tích cực nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác quản lý nhà nước. Cụ thể như:

Thi đua đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thanh tra;

- Thi đua nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo;

- Thi đua nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng;

- Thi đua đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng văn bản pháp luật, ứng dụng công nghệ thông tin;

- Thi đua xây dựng cơ quan đơn vị trong sạch, vững mạnh.

leftcenterrightdel
Thanh tra tỉnh Lai Châu tổ chức so kết công tác thanh tra 6 tháng đầu năm 2022 

Các phong trào thi đua trọng tâm đạt hiệu quả cao

Lãnh đạo Thanh tra tỉnh tiếp tục quan tâm, chú trọng chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các phong trào thi đua trọng tâm  gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành, qua đó đã tiếp tục nâng cao nhận thức của công chức và người lao động trong toàn ngành về mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của các phong trào đối với phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn; tích cực động viên công chức, người lao động tham gia các phong trào, chương trình, các cuộc vận động do các cấp, các ngành phát động bằng nhiều phần việc thiết thực, hiệu quả.

Một là, phong trào thi đua đặc biệt “Lai Châu đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19”.

Công tác phòng, chống dịch Covid-19 được các cấp, các ngành tập trung chỉ đạo linh hoạt vừa thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống covid-19, vừa thực hiện nhiệm vụ chính chính trị. Bên cạnh đó các tổ chức thanh tra đã tích cực hưởng ứng quyên góp ủng hộ phòng chống Covid-19 do các cấp phát động; động viên, thăm hỏi hỗ trợ công chức, người lao động bị nhiễm Covid-19.

Hai là, phong trào thi đua “Lai Châu chung sức xây dựng nông thôn mới”

Hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” của Thủ tướng Chính phủ; phong trào thi đua “Lai Châu chung sức xây dựng nông thôn mới”; kế hoạch thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững” trên địa bàn tỉnh Lai Châu. Các tổ chức thanh tra  đã triển khai, thực hiện với nhiều biện pháp, nội dung phù hợp, sát với thực tế nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Chủ động tham mưu cho các cấp, các ngành thực hiện tốt công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng. Thanh tra tỉnh đã tham mưu giúp UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện tốt công tác tiếp công dân; tiếp nhận, xử lý và giải quyết kịp thời các vụ việc khiếu nại, tố cáo, đơn thư kiến nghị phản ánh liên quan đến xây dựng nông thôn mới. Thực hiện tốt Quy chế hoạt động Ban Chỉ đạo tỉnh thực hiện Quyết định 81/2014/QĐ-TTg ngày 31/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phối hợp giữa các bộ, ngành, UBND các cấp với các cấp Hội nông dân Việt Nam trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân.

Ba là, phong trào thi đua “Doanh nghiệp Lai Châu hội nhập và phát triển”

Hưởng ứng kế hoạch triển khai, thực hiện phong trào thi đua của UBND tỉnh về tổ chức phong trào thi đua “Doanh nghiệp Lai Châu hội nhập và phát triển” giai đoạn 2017-2020, với phương châm “5 đồng hành, 3 hỗ trợ” cùng doanh nghiệp. Thanh tra tỉnh đã chú trọng chỉ đạo các tổ chức thanh tra rà soát, xử lý chồng chéo trùng lắp về đối tượng, nội dung thanh tra, nhất là thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp theo tinh thần Chỉ thị số 20-CT/TTg của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp không quá 01/lần/năm. Tiếp tục chủ trì, phối hợp với Viện Khoa học thanh tra -Thanh tra Chính phủ nghiên cứu thực hiện Đề tài “Cải thiện chỉ số Chi phí không chính thức trên địa bàn tỉnh Lai Châu” và triển khai thực hiện các nhiệm vụ đảm bảo theo kế hoạch. Chủ trì tổ chức 01 lớp tập huấn nghiệp vụ công tác giám sát, kiểm tra, thanh tra về quản lý, sư dụng vốn, tài sản trong doanh nghiệp nhà nước năm 2022 cho 80 người.

Bốn là, phong trào thi đua “Lai Châu chung tay vì người ngèo không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Hưởng ứng phong trào thi đua, Thanh tra tỉnh đã triển khai tới các tổ chức thanh tra tổ chức thực hiện phong trào gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, qua đó đã góp phần nâng cao nhận thức của công chức và người lao động trong toàn ngành về mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của phong trào đối với phát triển kinh tế - xã hội; tích cực động viên công chức, người lao động tham gia các phong trào, chương trình, các cuộc vận động do các cấp, các ngành phát động;

Thanh tra tỉnh thường xuyên động viên công chức, người lao động tham gia đóng góp ủng hộ các quỹ từ thiện, nhân đạo, tổ chức tặng quà cho nữ đoàn viên công đoàn nhân ngày 8/3, 20/10, các cháu là con công chức cơ quan nhân ngày quốc tế thiếu nhi 01/6 và Tết trung thu. Bên cạnh đó, Công đoàn cơ sở thường xuyên nắm bắt tình hình, tâm tư nguyện vọng, đời sống của đoàn viên, hỗ trợ, thăm hỏi đoàn viên công đoàn, gia đình mắc Covid, ốm đau; 8 đoàn viên tham gia hiến máu tình nguyện năm 2022.

Năm là, phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Lai Châu thi đua thực hiện văn hóa công sở”

Tổng kết giai đoạn 2019-2021 về hưởng ứng phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Lai Châu thi đua thực hiện văn hóa công sở”, công tác tuyên truyền, phổ biến, bồi dưỡng về văn hóa công vụ luôn được lãnh đạo quan tâm chú trọng. Các tổ chức thanh tra đã thường xuyên quán triệt cho đội ngũ công chức, người lao động thực hiện nghiêm túc quy chế văn hóa công sở, nội quy, quy chế của cơ quan và 05 điều kỷ luật của ngành. Việc tuyên truyền, quán triệt được thực hiện thông qua các cuộc họp của cơ quan, sinh hoạt chi bộ và trước khi tổ chức thực hiện triển khai các đoàn thanh tra… nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của công chức trong thực thi công vụ, tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, phòng chống tham nhũng, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Thường xuyên kiểm tra, giám sát công chức, người lao động trong việc thực hiện quy chế văn hóa công vụ, cũng như quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị, 100% công chức, người lao động trong ngành có ý thức, trách nhiệm trong việc thực hiện quy chế; luôn có thái độ cởi mở khi giao tiếp,  không nhũng nhiễu trong thi hành công vụ; tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Bên cạnh đó, việc tổ chức các phong trào thi đua cũng như quy trình xét khen thưởng đảm bảo theo quy định của Luật Thi đua, khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành, khen đúng người, đúng việc, công khai dân chủ, kịp thời. Thanh tra tỉnh không có hồ sơ đề nghị khen thưởng bị trả lại do không thực hiện đúng theo quy định. Kịp thời khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân có thành tích trong thực hiện nhiệm vụ công tác, trong đó đã chú trọng khen thưởng đối với công chức, người lao động trực tiếp góp phần động viên, khích lệ đối với mỗi tập thể, cá nhân. Năm 2022, Thanh tra tỉnh đề nghị Tổng Thanh tra Chính phủ tặng Bằng khen cho 01 tập thể và 02 cá nhân của Thanh tra tỉnh; 03 tập thể, 11 cá nhân thuộc Thanh tra tỉnh; 08 tập thể và 08 cá nhân Thanh tra các sở, ban, ngành, huyện, thành phố được Chánh Thanh tra tỉnh tặng Giấy khen; 05 cá nhân được Tổng Thanh tra Chính phủ xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nhiệm thanh tra”.

Nhìn chung, Thanh tra tỉnh đã chủ động phát động và triển khai sâu rộng các phong trào thi đua năm 2022 trong toàn ngành Thanh tra Lai Châu bám sát theo các chủ đề, nội dung, tiêu chí thi đua do Ủy ban nhân dân tỉnh, Thanh tra Chính phủ và Khối Nội chính, Cụm thi đua số IV phát động; kịp thời triển khai cho các tập thể, cá nhân đăng ký danh hiệu thi đua. Hội đồng thi đua khen thưởng, Văn phòng Thanh tra tỉnh đã làm tốt vai trò tham mưu, giúp việc cho Chánh Thanh tra trong việc lãnh đạo, chỉ đạo các nội dung về công tác thi đua, khen thưởng.

Các Cụm thi đua trong ngành Thanh tra đã bám sát chỉ đạo, hướng dẫn của Thanh tra tỉnh, yêu cầu nhiệm vụ cơ quan, đơn vị địa phương để tổ chức ký kết giao ước thi đua, phát động các phong trào thi đua, thực hiện sơ kết, tổng  kết, chấm điểm thi đua và bình xét khen thưởng đảm bảo theo quy định.

Tuy nhiên, việc thực hiện chế độ báo cáo về công tác thi đua, khen thưởng của một số tổ chức thanh tra chưa đảm bảo về thời gian, về nội dung. Việc lập và gửi hồ sơ đề nghị khen thưởng có đơn vị chưa tuân thủ các quy định của pháp luật thi đua, khen thưởng và hướng dẫn của Thanh tra tỉnh như: Hồ sơ đề nghị khen thưởng gửi không đầy đủ, gửi chậm, báo cáo thành tích còn sơ sài, chưa đúng mẫu theo quy định. Nguyên nhân do một số tổ chức thanh tra chưa chú nghiên cứu quy định về thi đua, khen thưởng, hướng dẫn của Thanh tra tỉnh để thực hiện; lượng một số tổ chức thanh tra còn thiếu, có sự biến động trong khi khối lượng công việc lớn và phát sinh nhiều nhiệm vụ đột xuất nên phần nào ảnh hưởng đến việc triển khai thực hiện phong trào thi đua năm 2022./.

Quỳnh An
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra