Thanh tra tỉnh Thái Bình: Hoàn thành tốt công tác thanh tra năm 2022

Thứ hai, 16/01/2023 16:31
(ThanhtraVietNam) - Năm 2022, UBND tỉnh Thái Bình đã thường xuyên quan tâm chỉ đạo thực hiện toàn diện công tác thanh tra trên tất cả các khâu. Việc chỉ đạo xây dựng và phê duyệt kế hoạch thanh tra đã bám sát vào hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ và nhiệm vụ chính trị của tỉnh; nội dung thanh tra có trọng tâm, trọng điểm tập trung vào các lĩnh vực quản lý nhà nước dễ phát sinh tiêu cực và những vấn đề dư luận quan tâm.

Năm vừa qua, UBND tỉnh Thái Bình đã chỉ đạo Thanh tra tỉnh chú trọng triển khai thực hiện toàn diện công tác thanh tra; từ việc xây dựng kế hoạch thanh tra, triển khai các cuộc thanh tra đến việc thực hiện kết luận thanh tra. Trong việc xây dựng Kế hoạch thanh tra, Thanh tra tỉnh đã xây dựng Kế hoạch công tác thanh tra năm 2023 và được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2691/QĐ-UBND ngày 25/11/2022 bảo đảm đúng trình tự, thủ tục và thời hạn. Việc xử lý chồng chéo trong hoạt động thanh tra được thực hiện ngay từ khi xây dựng kế hoạch. Thanh tra tỉnh đã tổ chức Hội nghị với Thanh tra các sở, ngành, huyện, thành phổ để xử lý chồng chéo, trùng lặp Kế hoạch thanh tra của các đơn vị. Trên cơ sở kết quả hội nghị, Thanh tra tỉnh đã có văn bản chấp thuận kế hoạch thanh tra để Thủ trưởng sở, ngành, Chủ tịch UBND huyện thành phố có căn cứ phê duyệt Kế hoạch thanh tra theo quy định.

Nhìn chung, nội dung kế hoạch thanh tra khá toàn diện, đã bám sát chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào các lĩnh vực quản lý nhà nước dễ phát sinh tiêu cực và những vấn đề dư luận quan tâm như thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về công tác thanh tra, tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo phòng chống tham nhũng, việc thực hiện pháp luật và nhiệm vụ quyền hạn trong quản lý tài chính ngân sách, thực hiện các dự án đầu tư của một số sở, UBND huyện, thành phố và một số cơ quan đơn vị.

Bên cạnh đó, công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện kế hoạch thanh tra được Thanh tra tỉnh chỉ đạo, triển khai, điều hành linh hoạt, tạo sự chủ động cho các phòng được giao chủ trì thực hiện; phạm vi, đối tượng, nội dung thanh tra đúng theo kế hoạch thanh tra được phê duyệt; việc tiến hành thanh tra đúng trình tự, thủ tục, thẩm quyền. Chất lượng kết luận thanh tra được nâng lên, đảm bảo chặt chẽ, khách quan, kịp thời và khả thi. Kịp thời chỉ đạo, hướng dẫn điều chỉnh, giãn, hoãn, đổi mới phương thức tiến hành các cuộc thanh tra góp phần tháo gỡ khó khăn cho các đơn vị.

Kết quả, cả năm 2022, cơ quan thanh tra các cấp đã hoàn thành đúng tiến độ 100% kế hoạch thanh tra được phê duyệt; toàn ngành thanh tra đã tiến hành 88 cuộc thanh tra hành chính và 363 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành tại 2.301 tổ chức, cá nhân. Qua thanh tra, kiểm tra đã chỉ đạo chấn chỉnh công tác quản lý, khắc phục các tồn tại, hạn chế, vi phạm; xử lý sai phạm kinh tế 54.612 triệu đồng và 14.500 m2 đất; quyết định xử phạt vi phạm hành chính và kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính 8.302 triệu đồng, xử phạt vi phạm hành chính bằng hình thức khác với 04 tổ chức và 04 cá nhân; xử lý trách nhiệm đối với tổ chức, cá nhân có vi phạm; chuyển Cơ quan điều tra 01 vụ việc.

Nhìn chung, công tác thanh tra được UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện toàn diện trên tất cả các khâu, các mặt. Việc chỉ đạo xây dựng và phê duyệt kế hoạch thanh tra đã bám sát vào hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ và nhiệm vụ chính trị của tỉnh; nội dung thanh tra có trọng tâm, trọng điểm tập trung vào các lĩnh vực quản lý nhà nước dễ phát sinh tiêu cực và những vấn đề dư luận quan tâm. Công tác xử lý chồng chéo trong hoạt động thanh tra đổi với doanh nghiệp được chỉ đạo thực hiện ngay từ khi xây dựng Kế hoạch thanh tra, đã phát huy hiệu quả theo đúng tinh thần Chỉ thị số 20/CT-Tg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 26/CT- UBND ngày 03/1l/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp. Kế hoạch thanh tra được tổ chức thực hiện nghiêm túc. Các cuộc thanh tra được tiến hành chủ động, đúng trình tự, thủ tục, thẩm quyền; kết luận chính xác, khách quan, đạt nhiều kết quả tích cực; thực hiện tốt việc giám sát hoạt động Đoàn thanh tra và việc thẩm định dự thảo kết luận thanh tra. Qua thanh tra đã phát hiện và kịp thời kiến nghị xử lý vi phạm, chấn chỉnh công tác quản lý. Đồng thời, thực hiện tốt công tác xử lý sau thanh tra.

Tuy nhiên, hiệu quả, hiệu lực kết luận một số cuộc thanh tra còn có mặt hạn chế, chưa có nhiều kiến nghị hoàn thiện cơ chế, chính sách. Chế độ thông tin, tổng hợp báo cáo công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của một số địa phương, cơ quan, đơn vị thực hiện chưa kịp thời, chất lượng báo cáo chưa đáp ứng yêu cầu, làm ảnh hường đến chất lượng dự báo, đánh giá tình hình chung và công tác lãnh đạo, chỉ đạo.

Do vậy, trong năm 2023, UBND tỉnh chú trọng xây dựng và tổ chức thực hiện nghiêm túc, đúng tiến độ Kế hoạch thanh tra năm 2023 được thủ trưởng cơ quan hành chính nhà nước các cấp phê duyệt; kịp thời xử lý chồng chéo trong hoạt động thanh tra theo quy định. Ngoài ra, chú trọng thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng của thủ trưởng các cơ quan hành chính nhà nước theo thẩm quyền quy định; tập trung thanh tra những đơn vị, địa phương có nhiều vụ việc đông người, phức tạp, kéo dài. Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật và nhiệm vụ quyền hạn của sở và đơn vị trực thuộc thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp; tập trung thanh tra các lĩnh vực dễ phát sinh sai phạm, dư luận có nhiều ý kiến. Gắn hoạt động thanh tra với việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân và phòng ngừa, đấu tranh ngãn chặn các hành vi tiêu cực, tham nhũng, làng phí.

Đồng thời, chủ động tiến hành thanh tra đột xuất khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật, các vụ việc do thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp giao; cũng như chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm túc công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra; chú trọng xử lý trách nhiệm đối với các tập thể, cá nhân sai phạm. Tích cực đôn đốc thu hồi các khoản kinh tế sai phạm phát hiện qua thanh tra; thực hiện giám sát hoạt động của các Đoàn thanh tra theo quy định của pháp luật./.

Quỳnh An
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra