Thanh tra tỉnh Thừa Thiên Huế bám sát và thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ được giao

Thứ tư, 18/01/2023 14:54
(ThanhtraVietNam) - Trong năm vừa qua thanh tra tỉnh Thừa Thiên Huế đã luôn bám sát nhiệm vụ và thực hiện đồng bộ, hiệu quả trên các mặt công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo, phòng, chống tham nhũng và đạt được những kết quả đáng ghi nhận.

Cụ thể, trong năm 2022, về công tác thanh tra, kiểm tra, Thanh tra tỉnh Thừa Thiên Huế đã công bố 02 Kết luận thanh tra về việc chấp hành pháp luật về quản lý vốn, tài sản Nhà nước và việc tuân thủ các quyết định của Chủ sở hữu tại Công ty TNHH NN MTV Lâm nghiệp Nam Hòa; Kết luận thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật, nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh. Trong năm, Thanh tra tỉnh tiếp tục thực hiện 07 cuộc thanh tra, trong đó: có 02 cuộc đang dự thảo Kết luận thanh tra; 01 cuộc đã kết thúc thanh tra trực tiếp và đang tiến hành tổng hợp báo cáo kết quả thanh tra.

Về công tác xử lý sau thanh tra, Thanh tra tỉnh đã đôn đốc, thu hồi xử lý sau thanh tra với số tiền 9.223,18 triệu đồng. Đồng thời tiếp tục ban hành các văn bản đôn đốc và làm việc trực tiếp với các đơn vị về việc thực hiện các Quyết định xử lý về thanh tra. Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Thanh tra tỉnh đã có văn bản đề nghị các đơn vị, địa phương có liên quan báo cáo kết quả thực hiện Kết luận thanh tra số 504/KL-UBND ngày 31/12/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thu hồi và giao đất lâm nghiệp tại huyện Phú Lộc; báo cáo kết quả thực hiện Kết luận thanh tra số 956/KL-TTCP ngày 14/9/2022 của Thanh tra Chính phủ về việc thanh tra công tác quản lý nhà nước về du lịch để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

Tổ công tác theo dõi, giám sát, tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện và tham mưu xử lý các vướng mắc trong quá trình thực hiện Kết luận Thanh tra số 355/KL-TTCP ngày 04/3/2021 của Thanh tra Chính phủ (Tổ công tác theo Quyết định số 794/QĐ-UBND) và Tổ công tác giám sát, hỗ trợ các địa phương, đơn vị thực hiện các nội dung trong các Kết luận Thanh tra của Chủ tịch UBND tỉnh liên quan đến việc quản lý và sử dụng đất lâm nghiệp (Tổ Công tác theo Quyết định số 485/QĐ-UBND) tiếp tục thực hiện nhiệm vụ được giao.

Đối với công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, Thanh tra tỉnh đã thực hiện công tác tiếp công dân thường xuyên và định kỳ theo quy định (trong đó đã tiếp thường xuyên 01 lượt người). Lãnh đạo Thanh tra tỉnh đã tham gia 01 buổi tiếp công dân định kỳ của lãnh đạo tỉnh. Đã tiếp nhận 09 đơn kiến nghị, phản ánh. Đã chuyển 03 đơn đến cấp có thẩm quyền để xem xét, giải quyết; ban hành 01 Công văn hướng dẫn, trả lời đơn và lưu theo dõi 05 đơn theo quy định. Thông báo Lịch tiếp công dân 06 tháng đầu năm 2023 của Thanh tra tỉnh.

leftcenterrightdel
 Thanh tra tỉnh Thừa Thiên Huế bám sát và thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ được giao

Về công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN), Thanh tra tỉnh đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 437/KH-UBND ngày 22/11/2022 về triển khai công tác kê khai, công khai tài sản, thu nhập; ban hành Quyết định số 2985/QĐ-UBND ngày 09/12/2022 về công bố danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực PCTN thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan, đơn vị và địa phương trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Đã ban hành văn bản hướng dẫn tổ chức công tác kê khai, công khai tài sản, thu nhập; ban hành các văn bản gửi Ban Tổ chức Tỉnh ủy, các Huyện ủy, Thị ủy và Thành ủy Huế về việc phối hợp trong công tác kiểm soát tài sản, thu nhập. Tiếp tục tiến hành xác minh tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai theo Kế hoạch xác minh tài sản, thu nhập năm 2022 đã ban hành. Trong đó, đã ban hành Kết luận xác minh tài sản thu nhập đối với người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập hàng năm tại 01 đơn vị.

Cùng với đó trên cơ sở Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2023 đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt, Thanh tra tỉnh đã xây dựng Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2023 chi tiết của đơn vị.  Tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh: Các Báo cáo công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng Quý IV và năm 2022 trên địa bàn tỉnh trình Thanh tra Chính phủ; Báo cáo công tác tự kiểm tra việc thi hành pháp luật về khiếu nại trên địa bàn toàn tỉnh theo chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ; Các báo cáo định kỳ về kết quả thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 và Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ.

Ngoài ra, Thanh tra tỉnh cũng đã báo cáo UBND tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý đất đai theo ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh; đã báo cáo công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, kiểm toán, xử lý vi phạm theo Kế hoạch giám sát của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh về chuyên đề “Việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng”. Tiếp tục cập nhật, số hóa dữ liệu các Đoàn thanh tra vào phần mềm Quản lý về công tác thanh tra, kiểm tra trên địa bàn tỉnh.

Về phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới, Thanh tra tỉnh Thừa Thiên Huế hướng đến tiếp tục thực hiện các cuộc thanh tra đang triển khai và ban hành Kết luận đối với các cuộc thanh tra đã kết thúc. Lập thủ tục pháp lý tiến hành triển khai 01 cuộc thanh tra còn lại theo Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2022  là cuộc thanh tra việc chấp hành pháp luật về quản lý vốn, tài sản Nhà nước và việc tuân thủ các quyết định của Chủ sở hữu tại Công ty Cổ phần Khoáng sản Thừa Thiên Huế. 

Về công tác xử lý sau thanh tra, sẽ tiếp tục thực hiện công tác xử lý sau thanh tra theo quy định. Đôn đốc việc thực hiện Kết luận thanh tra số 504/KL-UBND ngày 31/12/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thu hồi và giao đất lâm nghiệp tại huyện Phú Lộc và tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh. Các Tổ công tác theo Quyết định số 794/QĐ-UBND và Quyết định số 485/QĐ-UBND tiếp tục thực hiện nhiệm vụ được giao.

Về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, thực hiện công tác tiếp công dân và xử lý đơn thư theo quy định. Tham gia tiếp công dân định kỳ cùng với lãnh đạo tỉnh. Giải quyết các vụ việc khiếu nại thuộc thẩm quyền và tham mưu xử lý các vụ việc khiếu nại, tố cáo được UBND tỉnh giao. Chủ trì tổ chức các cuộc họp Hội đồng Tư vấn giải quyết khiếu nại tỉnh để tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh hướng giải quyết các vụ việc thuộc thẩm quyền.

Về công tác phòng, chống tham nhũng, Thanh tra tỉnh sẽ ban hành Kế hoạch công tác PCTN năm 2023 của Thanh tra tỉnh. Tiếp nhận Bản kê khai tài sản, thu nhập do các cơ quan, đơn vị bàn giao. Tiếp tục tiến hành xác minh tài sản, thu nhập theo Kế hoạch số 882/KH-TTr ngày 12/8/2022 của Chánh Thanh tra tỉnh và dự thảo Kết luận xác minh theo quy định. Tham mưu trình UBND tỉnh: phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết các thủ tục hành chính về PCTN thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan, đơn vị và địa phương trên địa bàn tỉnh; Dự thảo Kế hoạch công tác PCTN năm 2023 của tỉnh; Dự thảo Quyết định phê duyệt Kế hoạch xác minh tài sản, thu nhập năm 2023 theo định hướng của Thanh tra Chính phủ...

An Khang
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra