Thanh tra tỉnh Vĩnh Phúc chủ động trong công tác xây dựng ngành, xây dựng thể chế

Thứ hai, 30/01/2023 09:33
(ThanhtraVietNam) - Năm 2022, Thanh tra tỉnh Vĩnh Phúc đã chủ động trong công tác xây dựng ngành, thể chế, từ đó góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo (KNTC) và phòng, chống tham nhũng (PCTN) trên địa bàn tỉnh.

Ngay từ đầu năm, thực hiện Chỉ thị số 20/CT-Tg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp; Văn bản số 1889/TTCP-KHTH ngày 26/10/2021 của Thanh tra Chính phủ về việc hướng dẫn xây dựng Kế hoạch thanh tra năm 2022, Thanh tra tỉnh Vĩnh Phúc đã chủ động xây dựng kế hoạch trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt theo đúng quy định; hướng dẫn Thanh tra các huyện, thành phố, sở ngành xây dựng dự thảo Kế hoạch thanh tra và tổ chức xử lý chồng chéo, trùng lặp trong hoạt động thanh tra, kiểm tra không để xảy ra tình trạng thanh tra, kiểm tra quá 01 lần/năm đối với doanh nghiệp.

Cùng với đó, triển khai áp dụng công nghệ thông tin trong công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết KNTC và PCTN như: triển khai hệ thống CSDL quốc gia về KNTC của Thanh tra Chính phủ và phần mềm quản lý giải quyết KNTC; xây dựng phần mềm số hóa trong công tác quản lý hồ sơ thanh tra, giải quyết KNTC; tăng cường trang bị phần cứng cho các xã phường, thị trấn, sở ngành đi vào hoạt động ổn định. Thanh tra tỉnh cũng đã thực hiện tốt công tác CCHC, chỉ đạo xây dựng kế hoạch, cải cách thủ tục hành chính, tổ chức bộ máy, đổi mới nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, cải cách tài chính công; thực hiện tốt hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015; công tác văn thư, lưu trữ được thực hiện theo quy định Luật Văn thư lưu trữ.

leftcenterrightdel
Thanh tra tỉnh Vĩnh Phúc chủ động trong công tác xây dựng ngành, thể chế. Ảnh minh hoạ: baophapluat.vn 

Trong năm vừa qua, Thanh tra tỉnh đã thực hiện công tác điều động, bổ nhiệm, luân chuyển được thực hiện đúng theo quy định, dân chủ khách quan; công tác bổ nhiệm thanh tra viên, chuyển ngạch thanh tra viên các cấp được thực hiện theo Nghị định số 97/2011/NĐ-CP ngày 21/10/2011 của Chính phủ, trong năm bổ nhiệm, chuyển ngạch thanh tra viên, thanh tra viên chính cho 12 công chức; cử 27 công chức tham gia lớp bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra viên chính do Trường Cán bộ thanh tra tổ chức.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng được thực hiện tốt theo Kế hoạch số 95/KH-UBND ngày 12/4/2022 của UBND tỉnh về Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Vĩnh Phúc năm 2022, Thanh tra tỉnh đã chủ động xây dựng kế hoạch đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra; đồng thời, tham mưu UBND tỉnh triển khai Đề án tăng cường công tác bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ và tuyên truyền phổ biến pháp luật về PCTN cho cán bộ ở cơ sở và nhân dân trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021-2023.  Năm 2022, tổ chức 02 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ về tiếp công dân, giải quyết KNTC cho cán bộ, công chức, viên chức các sở, ban, ngành, UBND huyện, thành phố; các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh với 300  người tham dự.   

Bước sang năm 2023, để nâng cao hơn nữa công tác xây dựng ngành, xây dựng thể chế Thanh tra tỉnh Vĩnh Phúc đề ra một số phương hướng nhiệm vụ như sau:

Một là, Triển khai thực hiện tốt các Chỉ thị, Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh về công tác thanh tra; tiếp công dân, giải quyết KNTC và PCTN, tiêu cực. Tích cực tham gia xây dựng thể chế pháp luật về công tác thanh tra; tiếp công dân, KNTC; PCTN và công tác xây dựng ngành. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật; tập huấn, bồi dưỡng, nghiệp vụ thanh tra, tiếp công dân, giải quyết KNTC và PCTN cho các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh. Thực hiện tốt Quy chế dân chủ trong cơ quan và trong hoạt động thanh tra.

Hai là, Tiếp tục tổ chức thực hiện tốt Quyết định số 16/2015/QĐ-CT ngày 16/4/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh quy định vị trí chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh Vĩnh Phúc; Đề án số 01của Tỉnh ủy về sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức các cơ quan đơn vị tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016 - 2021. Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, nâng bậc, thực hiện chính sách đối với cán bộ toàn ngành, nâng cao chất lượng hoạt động, giữ vững kỷ cương, kỷ luật của các cơ quan thanh tra, đẩy mạnh xây dựng văn hóa thanh tra, đạo đức nghề nghiệp gắn với việc “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII.

Ba là, Sắp xếp, tổ chức bộ máy, bố trí vị trí việc làm phù hợp với năng lực, sở trường, yêu cầu nhiệm vụ theo Đề án vị trí việc làm và Đề án tinh giản biên chế theo chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh. Tổ chức tốt việc thi sát hạch, kiểm tra chất lượng công chức. Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất cơ quan Thanh tra tỉnh tạo điều kiện hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Thực hiện tốt quy định về tiêu chí đánh giá cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động theo chỉ đạo của Tỉnh ủy và UBND tỉnh. Đẩy mạnh các phong trào thi đua trong toàn ngành Thanh tra; rà soát, sửa đổi, bổ sung và tổ chức thực hiện quy chế thi đua khen thưởng; quy chế làm việc; quy chế chi tiêu nội bộ của Thanh tra tỉnh.

Bốn là, Thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, đổi mới chế độ văn thư, lưu trữ, vận hành hiệu quả phần mềm Số hóa hồ sơ thanh tra, nâng cao chất lượng hoạt động của Cổng thông tin điện tử Thanh tra tỉnh; tiếp tục vận dụng phần mềm về tiếp công dân giải quyết khiếu nại, tố cáo; tham mưu Tỉnh Uỷ, UBND tỉnh phê duyệt dự án xây dựng dựng phần mềm quản lý minh bạch tài sản, thu nhập và xử lý chồng chéo trong kế hoạch thanh tra; dự án Cải tạo nâng cấp sân vườn trụ sở Thanh tra tỉnh; tổ chức, thực hiện tốt việc tuyên truyền, tư vấn pháp luật về khiếu nại, tố cáo./.

CTV
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra