Thanh tra tỉnh Yên Bái phát hiện sai phạm gần 600 triệu đồng tại 9 đơn vị

Thứ tư, 22/11/2023 14:58
(ThanhtraVietNam) - Trong thời gian qua, Thanh tra tỉnh Yên Bái đã chủ động theo dõi, tuyên truyền, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện có hiệu quả pháp luật về thanh tra; qua đó góp phần đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. 10 tháng đầu năm 2023, thanh tra tỉnh đã ban hành và công bố Quyết định thanh tra đối với 12 đơn vị, ban hành Kết luận thanh tra 9 đơn vị, phát hiện sai phạm gần 600 triệu đồng.

Từ đầu năm đến nay, Thanh tra tỉnh Yên Bái đã thực hiện tốt việc tham mưu, giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác thanh tra. Trong 10 tháng đầu năm 2023, Thanh tra tỉnh đã ban hành 122 văn bản, trong đó có 44 văn bản thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh tra và 78 văn bản để tổ chức triển khai các cuộc thanh tra theo quy định. Tham mưu cho UBND tỉnh tổng hợp, xây dựng Dự thảo báo cáo kết quả thực hiện Kết luận, kiến nghị của Thanh tra Chính phủ tại Kết luận số 955/KL-TTCP ngày 14/9/2022; Quyết định về việc bổ sung, điều chỉnh Kế hoạch thanh tra năm 2023... Tổng hợp, xây dựng báo cáo tình hình thực hiện lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí được trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra được quy định tại Thông tư 327/2016/TT-BTC gửi Thanh tra Chính phủ; báo cáo danh sách tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật và kỷ luật công chức, viên chức vi phạm trong quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước (NSNN) qua Thanh tra năm 2020, 2021, 2022.

Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc Thanh tra các sở, ngành, địa phương trong việc thực hiện kế hoạch thanh tra năm 2023; đôn đốc, kiểm tra tính chính xác việc xây dựng và phê duyệt kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2023 của Thanh tra các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố.

leftcenterrightdel
Thanh tra tỉnh Yên Bái công bố Kết luận thanh tra đối với Ủy ban nhân dân huyện Trấn Yên. Ảnh: TT Yên Bái 

Bên cạnh đó, Thanh tra tỉnh thường xuyên theo dõi việc thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra của các tổ chức thanh tra trong tỉnh; kết quả, đã xử lý 09 trường hợp có sự chồng chéo, trùng lặp trong hoạt động thanh tra, kiểm tra trên địa bàn tỉnh. Tổ chức Hội nghị xử lý chồng chéo, trùng lặp trong kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2023, đảm bảo kế hoạch thanh tra của các cơ quan, đơn vị ban hành theo đúng tinh thần chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, nhất là kế hoạch thanh tra, kiểm tra đối với các doanh nghiệp. Phân công nhiệm vụ cho các phòng tổ chức thực hiện việc kiểm tra tính chính xác, hợp pháp đối với các kết luận thanh tra của thủ trưởng các sở, ngành và kết luận thanh tra của Chủ tịch UBND và Chánh Thanh tra cấp huyện đã ban hành trong năm 2022.

Trong việc thực hiện công tác thanh tra, 10 tháng đầu năm, toàn tỉnh đã tiến hành triển khai 172 cuộc thanh tra. Riêng thanh tra tỉnh Yên Bái đã ban hành và công bố Quyết định thanh tra đối với 12 đơn vị; trong đó, đã kết thúc và ban hành Kết luận thanh tra đối với 09 đơn vị, phát hiện gần 600 triệu đồng tiền sai phạm; kiến nghị xử lý thu hồi hơn 400 triệu, đã thu hồi 100%; ban hành 07 văn bản đôn đốc thực hiện kết luận thanh tra, nội dung đôn đốc các kiến nghị về công tác quản lý. Các cuộc thanh tra được triển khai đảm bảo đúng quy trình, nguyên tắc, thủ tục theo quy định của pháp luật; tuân thủ về chuẩn mực đạo đức, quy tắc ứng xử của cán bộ thanh tra.  

Nhìn chung, thời gian qua, Thanh tra tỉnh Yên Bái đã thực hiện công tác thanh tra có trọng tâm, trọng điểm, bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Thanh tra Chính phủ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh. Thanh tra tỉnh đã xây dựng kế hoạch và tiến hành tổ chức các cuộc thanh tra đúng tiến độ đảm bảo yêu cầu của cấp trên và không làm ảnh hưởng đến hoạt động thường xuyên của đơn vị được thanh tra. Thanh tra tỉnh đã chủ động ban hành và tham mưu cho UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản đôn đốc, hướng dẫn các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện thực hiện công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; thường xuyên trao đổi, hướng dẫn nghiệp vụ đối với Thanh tra các sở, ban, ngành, các huyện, thị  xã, thành phố thông qua các cuộc thanh tra, kiểm tra và trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của công chức làm công tác thanh tra... 

Trong thời gian tới, toàn ngành Thanh tra tỉnh Yên Bái cần tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 11-CT/TU ngày 01/4/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh tra; kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác thanh tra; đồng thời, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra trong tình hình mới. Nghiên cứu, xây dựng Quy chế tổ chức và hoạt động Đoàn thanh tra của Thanh tra tỉnh theo chỉ đạo của Tổng Thanh tra Chính phủ để tổ chức triển khai thực hiện. Chủ động nghiên cứu Luật Thanh tra 2022 đã được Quốc hội thông qua, kịp thời tham mưu, tổ chức triển khai thực hiện các quy định của Luật trên địa bàn tỉnh. Tiến hành khảo sát, đề xuất nội dung kế hoạch thanh tra năm 2024 của Thanh tra tỉnh. Tổng hợp, trình UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch thanh tra của tỉnh. Xây dựng và ban hành Kế hoạch kiểm tra năm 2024 của Thanh tra tỉnh.

Tổ chức thực hiện tốt các cuộc thanh tra theo kế hoạch đã được phê duyệt và thanh tra đột xuất, thanh tra chuyên đề. Tập trung kiểm tra, đôn đốc thực hiện các kết luận, quyết định xử lý sau thanh tra, thu hồi tiền, tài sản vào NSNN; kịp thời kiến nghị sửa đổi những sơ hở bất cập trong công tác quản lý và cơ chế, chính sách. Tiếp tục theo dõi, đôn đốc, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện Kết luận thanh tra số 1199/KL-TTCP ngày 26/5/2023 của Thanh tra Chính phủ. Tăng cường công tác theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các sở, ngành, địa phương trong việc thực hiện kế hoạch thanh tra năm 2023 để kịp thời phát hiện, xử lý chồng chéo; kiến nghị xử lý trách nhiệm đối với các cơ quan, đơn vị, cá nhân để xảy ra tình trạng trùng lặp, chồng chéo, kết luận thanh tra không đúng quy định, vi phạm các quy định của Luật Thanh tra.

Cùng với đó, đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát công chức trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, về ý thức trách nhiệm, tinh thần phục vụ Nhân dân; giải quyết kịp thời các kiến nghị của người dân và doanh nghiệp. Tổ chức Đoàn kiểm tra trực tiếp tại một số cơ quan, đơn vị về việc xây dựng Kế hoạch thanh tra năm 2023 trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Kiểm tra tính chính xác, hợp pháp của kết luận thanh tra và quyết định xử lý sau thanh tra của Giám đốc Sở, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, Chánh Thanh tra Sở, Chánh Thanh tra huyện, thị xã, thành phố theo quy định./.

Hà Tuấn
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra