Thanh tra Yên Bái góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh

Thứ năm, 01/12/2022 14:39
(ThanhtraVietNam) - Thực hiện Kế hoạch hành động số 10/KH-UBND ngày 19/01/2022 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ và Kế hoạch hành động số 182/KH-UBND ngày 19/8/2022 của UBND tỉnh về triển khai các nhiệm vụ, giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) tỉnh Yên Bái năm 2022, Thanh tra tỉnh đã chủ động triển khai thực hiện các giải pháp thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành nhằm cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh tỉnh Yên Bái năm 2022.

Góp phần cải thiện môi trường kinh doanh

Trong năm 2022, Thanh tra tỉnh đã chỉ đạo các phòng, đơn vị trực thuộc thường xuyên theo dõi tình hình thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra của các tổ chức thanh tra trong tỉnh, qua theo dõi, tổng hợp đã kiến nghị, xử lý 06 trường hợp có sự chồng chéo, trùng lặp trong hoạt động thanh tra, kiểm tra của các sở, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh; công tác thanh tra, kiểm tra được đảm bảo chính xác, khách quan, công khai, không làm cản trở hoạt động bình thường của doanh nghiệp; không thực hiện thanh tra, kiểm tra khi không có căn cứ quy định.

Đối với công tác rà soát, xử lý chồng chéo trong hoạt động thanh tra, kiểm tra: Trên cơ sở Dự thảo kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2023 của các cơ quan, đơn vị, địa phương, Thanh tra tỉnh đã tổ chức Hội nghị xử lý chồng chéo, trùng lặp trong Dự thảo kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2023. Qua rà soát, phát hiện 82 đối tượng là cơ quan, doanh nghiệp bị chồng chéo, trùng lặp trong dự thảo Kế hoạch thanh tra, kiểm tra của các sở, ngành, địa phương, Thanh tra tỉnh đã quán triệt và đề nghị các ngành thống nhất, điều chỉnh kế hoạch thanh tra, kiểm tra đối với các đối tượng, cơ quan bị chồng chéo, trùng lặp. Đặc biệt là nghiêm túc điều chỉnh kế hoạch thanh tra, kiểm tra đối với 45 doanh nghiệp, đảm bảo không thanh tra, kiểm tra quá 01 lần/năm đối với doanh nghiệp theo Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp.

leftcenterrightdel
Thanh tra tỉnh chủ trì Hội nghị xử lý chồng chéo, trùng lặp trong hoạt động thanh tra, kiểm tra năm 2023. Ảnh: TT Yên Bái 

Nâng cao năng lực cạnh tranh

Thanh tra tỉnh tiếp tục thực hiện tốt công tác tham mưu, chỉ đạo, thực hiện về phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh; tổ chức thực hiện có hiệu quả Kế hoạch phòng, chống tham nhũng năm 2022 của UBND tỉnh. Thường xuyên rà soát, nắm bắt thông tin, theo dõi để kiến nghị xử lý nghiêm những hành vi kéo dài thời gian giải quyết hồ sơ, gây phiền hà, sách nhiễu, có thái độ hách dịch, cửa quyền với người dân và doanh nghiệp. Ngày 25/8/2022, Thanh tra tỉnh đã ban hành Văn bản số 495/TTr-VP về việc triển khai các nhiệm vụ cải thiện các chỉ số thành phần liên quan đến ngành Thanh tra trong Chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) tỉnh Yên Bái năm 2022,  đề nghị các cơ quan, tổ chức, địa phương tích cực thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, phấn đấu cải thiện điểm chỉ số thành phần liên quan đến ngành Thanh tra về “Chi phí thời gian” và “Chi phí không chính thức”. Theo đó, trong năm 2022, Thanh tra tỉnh không nhận được phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp liên quan đến việc khó khăn trong giải quyết hồ sơ, về thái độ phục vụ chưa đúng chuẩn mực của cán bộ, công chức đối với người dân và doanh nghiệp…

Xác định nhiệm vụ cải cách hành chính nói chung và nhiệm vụ cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh nói riêng là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên, liên tục của ngành Thanh tra. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, Thanh tra tỉnh đề ra một số nhiệm vụ, giải pháp nhằm cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh trong thời gian tới, như:

- Tiếp tục quán triệt, tuyên truyền, phổ biến các Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia bằng nhiều hình thức khác nhau đến toàn thể cán bộ, công chức, người lao động trong cơ quan.

- Chủ trì xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra thống nhất giữa các sở, ban, ngành chuyên môn, tránh chồng chéo, trùng lặp, đảm bảo chính xác, khách quan, công khai, không làm cản trở hoạt động bình thường của doanh nghiệp; chỉ đạo các phòng, đơn vị thuộc Thanh tra tỉnh tiếp tục thực hiện tốt công tác theo dõi việc thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra của các tổ chức thanh tra trên địa bàn tỉnh, kịp thời phát hiện,  xử lý chồng chéo, trùng lặp về nội dung, đối tượng thanh tra, nhất là thanh tra, kiểm tả đối với doanh nghiệp.

- Tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng; kiểm tra việc thực hiện các quy định của Nhà nước, tăng cường kỷ luật kỷ cương, nâng cao đạo đức công vụ, xây dựng đội ngũ công chức thật sự trong sạch, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu công tác; thực hiện các biện pháp xử lý nghiêm những hành vi kéo dài thời gian giải quyết hồ sơ, gây phiền hà, sách nhiễu, có thái độ cửa quyền đối với người dân và doanh nghiệp.

Ngoài ra, Thanh tra tỉnh cũng đề nghị doanh nghiệp khi có đoàn đến thực hiện thanh, kiểm tra tại doanh nghiệp (không phải đoàn thanh, kiểm tra đột xuất) mà trước đây doanh nghiệp đã có đoàn đến thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch của năm đã được phê duyệt (không phải đoàn thanh, kiểm tra đột xuất) thì báo cáo, đề nghị cơ quan, đơn vị thực hiện thanh, kiểm tra báo cáo thủ trưởng cơ quan có thẩm quyền để xử lý chồng chéo theo quy định./.

Đại Quyền
Thanh tra tỉnh Yên Bái
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra