Quảng Ngãi:

Thực hiện kế hoạch thanh tra có trọng tâm, trọng điểm

Thứ hai, 27/03/2023 16:15
(ThanhtraVietNam) – Trong những tháng đầu năm 2023, toàn ngành Thanh tra tỉnh Quảng Ngãi đã thực hiện 278 cuộc thanh tra, kiểm tra bao gồm cả các cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành độc lập. Qua thanh tra, kiểm tra đã phát hiện sai phạm với tổng số tiền hơn 12,5 tỷ đồng và 11.004 m2 đất cùng nhiều sai phạm khác.

Ngay từ đầu năm 2023, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã chỉ đạo toàn ngành Thanh tra tỉnh xây dựng, trình Thủ trưởng cùng cấp phê duyệt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2023 với tổng cộng 189 cuộc thanh tra, kiểm tra trên nhiều lĩnh vực, đảm bảo đúng trọng tâm, định hướng của cấp có thẩm quyền.

Theo đó, toàn ngành Thanh tra tỉnh đã thực hiện 278 cuộc thanh tra, kiểm tra bao gồm cả các cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành độc lập, đã kết thúc và ban hành kết luận thanh tra 235 cuộc tại 528 đơn vị. Qua thanh tra, kiểm tra đã phát hiện sai phạm với tổng số tiền hơn 12,5 tỷ đồng và 11.004 m2 đất cùng nhiều sai phạm khác; đã kiến nghị thu hồi nộp ngân sách nhà nước 1,2 tỷ đồng và thu hồi 11.004 m2 đất, kiến nghị xử lý khác 11,2 tỷ đồng; ban hành 52 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền 170,6 triệu đồng cùng nhiều biện pháp khắc phục, chấn chỉnh khác.

Cụ thể, về thanh tra hành chính, toàn Ngành thực hiện 33 cuộc thanh tra, kiểm tra hành chính; đã ban hành kết luận 09 cuộc tại 137 đơn vị, phát hiện sai phạm với tổng số tiền 3.214,6 triệu đồng và 11.004m2 đất cùng nhiều sai phạm khác. Qua thanh tra đã kiến nghị thu hồi nộp ngân sách nhà nước 777,2 triệu đồng và 11.004m2 đất, kiến nghị xử lý khác 2.437,4 triệu đồng cùng nhiều biện pháp khắc phục, chấn chỉnh khác. Kết quả thực hiện Kết luận thanh tra, toàn ngành Thanh tra tỉnh đã đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện 75 Kết luận thanh tra hành chính và quyết định xử lý về thanh tra; qua đó đã thu hồi nộp ngân sách 1,1/5,4 tỷ đồng.

Về thanh tra, kiểm tra trách nhiệm việc thực hiện các quy định của pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng (PCTN), trong Quý 1/2023, toàn ngành Thanh tra tỉnh đã thực hiện 13 cuộc thanh tra, kiểm tra trách nhiệm trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và PCTN tại 17 đơn vị; đã ban hành kết luận thanh tra của 05 cuộc tại 08 đơn vị, phát hiện 05 đơn vị có sai phạm.

Qua thanh tra đã kịp thời chấn chỉnh những khuyết điểm, tồn tại, thiếu sót, vi phạm pháp luật trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo như việc ghi chép cập nhật thông tin vào sổ xử lý đơn thư chưa đầy đủ; công chức được giao nhiệm vụ xử lý đơn khai thác, phân loại nội dung đơn chưa chính xác; theo dõi, đôn đốc sau tiếp công dân chưa đầy đủ;...; trong công tác PCTN, một số địa phương không xây dựng Kế hoạch PCTN hoặc có xây dựng nhưng chưa cụ thể để làm cơ sở triển khai thực hiện, việc thực hiện tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCTN còn hình thức, hiệu quả chưa cao, việc chấp hành chế độ báo cáo về công tác PCTN có nơi còn thực hiện không đúng quy định ....

Về thanh tra chuyên ngành, toàn tỉnh đã thực hiện 245 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, đã ban hành kết luận đối với 226 cuộc đối với 391 cá nhân, tổ chức trên nhiều lĩnh vực; phát hiện sai phạm với số tiền trên 9,3 tỷ đồng. Qua thanh tra đã kiến nghị thu hồi nộp ngân sách nhà nước 486 triệu đồng, kiến nghị xử lý khác trên 8,8 tỷ đồng, ban hành 52 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 170,6 triệu đồng cùng nhiều biện pháp xử lý vi phạm khác.

leftcenterrightdel
Quảng Ngãi thực hiện hiệu quả kế hoạch thanh tra có trọng tâm, trọng điểm 

Về xây dựng, hoàn thiện thể chế và tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và PCTN, UBND tỉnh đã triển khai, quán triệt và tổ chức thi hành kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và PCTN, tiêu cực; đồng thời, ban hành 01 văn bản quy phạm pháp luật và 11 văn bản lãnh đạo, chỉ đạo quản lý nhà nước về các lĩnh vực thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và PCTN trên địa bàn tỉnh. Các sở, ngành, địa phương đã ban hành 77 văn bản để triến khai thực hiện tại cơ quan, đơn vị mình.

Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và PCTN đã được UBND tỉnh quan tâm, chỉ đạo thực hiện thường xuyên bằng nhiều biện pháp thiết thực. Các sở, ban ngành và địa phương đã tổ chức 03 lớp/đợt tập huấn, tuyên truyền pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và PCTN, với sự tham gia của 260 lượt người.

Ngoài ra UBND tỉnh cũng đã chỉ đạo tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm kế hoạch và chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp ứng dụng phần mềm theo dõi và hỗ trợ xử lý trùng lặp, chồng chéo trong hoạt động thanh tra, kiểm tra; công khai trên cổng thông tin điện tử của tỉnh và của Thanh tra tỉnh kế hoạch thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; chỉ đạo xử lý trùng lặp đối với xử lý đối với 185 đơn vị, doanh nghiệp có số cuộc thanh tra, kiểm tra trên 01 cuộc/năm; công khai Kế hoạch thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp năm 2023 và kết quả xử lý chồng chéo, trùng lắp lên cổng Thông tin điện tử của UBND tỉnh...

Theo đánh giá của UBND tỉnh Quảng Ngãi, Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2023 của các cấp, các ngành trong tỉnh được phê duyệt đảm bảo đúng định hướng của Thủ tướng Chính phủ, hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ và chỉ đạo, điều hành của Tỉnh ủy. Kết quả công tác thanh tra tiếp tục đóng góp quan trọng trong công tác PCTN, lãng phí, tiêu cực, góp phần tích cực trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Công tác đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các kết luận thanh tra được đẩy mạnh. Chỉ đạo ngành Thanh tra tỉnh thực hiện nghiêm việc xử lý trùng lặp, chồng chéo trong hoạt động thanh tra, kiểm tra, nhất là thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp, góp phần làm minh bạch, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và khởi nghiệp của tỉnh.

Tuy nhiên, UBND tỉnh cũng thẳng thắn chỉ ra một số tồn tại, hạn chế trong thời gian qua như công tác quản lý nhà nước về hoạt động thanh tra chưa thường xuyên, hiệu quả chưa cao; việc phối hợp giữa các cơ quan Thanh tra chưa thực sự nhịp nhàng; chưa thực hiện tốt công tác thẩm định dự thảo kết luận thanh tra; một số cuộc thanh tra còn kéo dài khi xây dựng báo cáo kết quả thanh tra và kết luận thanh tra; công tác đôn đốc, xử lý sau thanh tra có nhiều cố gắng nhưng tỷ lệ thu hồi về kinh tế trong kỳ còn thấp.

Về phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới, UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ thường xuyên và các nhiệm vụ kỳ trước chuyển sang, trong đó tập trung tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước về thanh tra; chỉ đạo toàn ngành Thanh tra tỉnh thực hiện nghiêm Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2023; chủ động tiến hành thanh tra đột xuất khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm; phối hợp, hoàn thành tốt việc xử lý trùng lặp, chồng chéo trong hoạt động thanh tra, nhất là thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp; tổ chức thực hiện nhiệm vụ một cách linh hoạt, sáng tạo, vừa đúng pháp luật, vừa phù hợp với thực tế. Chỉ đạo Thanh tra tỉnh tăng cường tương tác, hướng dẫn nghiệp vụ thanh tra cho Thanh tra các huyện, thị xã, thành phố và các sở, ban, ngành; thực hiện nghiêm việc kiểm tra tính chính xác, hợp pháp các kết luận thanh tra của cấp huyện, cấp sở để thúc đẩy nâng cao chất lượng kết luận thanh tra; triển khai thực hiện Luật Thanh tra năm 2022; tham mưu tổ chức thực hiện kết luận thanh tra của Tổng Thanh tra Chính phủ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

An Khang
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra