Tòa án nhân dân tối cao triển khai 4 nội dung thanh tra trọng tâm năm 2023

Thứ sáu, 13/01/2023 07:23
(ThanhtraVietNam) - Quyết định số 03/QĐ-TANDTC phê duyệt kế hoạch thanh tra năm 2023 của Tòa án nhân dân tối cao (TANDTC) mới được Chánh án TANDTC ký ban hành ngày 09/1/2023. Ban Thanh tra TANDTC có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan triển khai thực hiện; theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch và căn cứ tình hình triển khai thực tế, yêu cầu của công tác quản lý, kiến nghị điều chỉnh Kế hoạch này cho phù hợp.

Cụ thể, kế hoạch thanh tra năm 2023 của TANDTC nhằm thực hiện có hiệu quả các quy định của Luật Thanh tra, gắn với việc tham mưu giúp Chánh án TANDTC xem xét, đánh giá việc chấp hành chính sách, pháp luật trong một số lĩnh vực công tác của Tòa án còn nhiều hạn chế, tồn tại nhằm phát huy những mặt tích cực, kịp thời phát hiện và chấn chỉnh những vi phạm; phát hiện những bất cập, vướng mắc về cơ chế, chính sách (nếu có) để từ đó đưa ra những kiến nghị sửa đổi, bổ sung nhằm hoàn thiện cơ chế quản lý, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý của TANDTC. Đồng thời, thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa, phát hiện và xử lý tham nhũng theo quy định của pháp luật; thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về giải quyết khiếu nại, tố cáo, giúp Chánh án TANDTC nắm rõ tình hình khiếu nại, tố cáo (KNTC) và giải quyết KNTC trong các lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý của Tòa án; giải quyết kịp thời, đúng quy định pháp luật đối với các KNTC của công dân.

Thông qua việc tiến hành thanh tra, kiểm tra, giáo dục, nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, của cơ quan, đơn vị trong việc chấp hành các quy định của pháp luật khi thực hiện các nhiệm vụ được giao, giúp các cơ quan, đơn vị được thanh tra có điều kiện rà soát lại việc chấp hành chính sách, pháp luật và thực hiện nhiệm vụ được giao của cơ quan, đơn vị; rút ra những bài học kinh nghiệm nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác.

Theo đó, Kế hoạch thanh tra phải bảo đảm tính khả thi, đáp ứng mục đích, yêu cầu đề ra. Việc triển khai thực hiện thanh tra, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm một số lĩnh vực hoạt động của Tòa án, bảo đảm sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong các Tòa án nhân dân để tránh chồng chéo, gây khó khăn cho đối tượng thanh tra; bảo đảm thường xuyên theo dõi, tổng hợp, nhận định tình hình thực tiễn, đề ra những biện pháp nhằm đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác thanh tra, kiểm tra trong Tòa án nhân dân. Đồng thời, hoạt động thanh tra, kiểm tra phải đúng quy định của pháp luật; bảo đảm chính xác, khách quan, trung thực, công khai, dân chủ, kịp thời; không làm cản trở đến hoạt động bình thường của cơ quan, đơn vị, cá nhân là đối tượng thanh tra và cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan.

leftcenterrightdel
 

Từ đó, TANDTC sẽ tổ chức các Đoàn thanh tra để triển khai thực hiện nhiệm vụ thanh tra theo Kế hoạch này. Tại các Tòa án nhân dân thực hiện lồng ghép các nội dung thanh tra trong một cuộc thanh tra bảo đảm thuận lợi, khoa học và công tác chuẩn bị cho đối tượng thanh tra.

Trước khi tổ chức thành lập các đoàn thanh tra, cần khảo sát, đánh giá tình hình, đề xuất lãnh đạo TANDTC lựa chọn các đối tượng thanh tra và nội dung thanh tra cho phù hợp với tình hình thực hiện nhiệm vụ của các đối tượng thanh tra.

Căn cứ vào Kế hoạch này, Trưởng ban Ban Thanh tra tham mưu, đề xuất lãnh đạo TANDTC ra quyết định thành lập các Đoàn thanh tra để triển khai thực hiện theo từng giai đoạn, phù hợp thực tiễn thực hiện nhiệm vụ của các Tòa án nhân dân; thường xuyên báo cáo lãnh đạo TANDTC những khó khăn, vướng mắc phát sinh để kịp thời điều chỉnh cho phù hợp./.

Quỳnh An
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra