Châu Thành- Đồng Tháp:

Trụ sở Tiếp công dân phải tạo điều kiện cho công dân thực hiện tốt quyền khiếu nại, tố cáo

Thứ ba, 02/08/2022 09:48
(ThanhtraVietNam) – Đó là kiến nghị của Thanh tra tỉnh Đồng Tháp tại Kết luận thanh tra hành chính đối với UBND huyện Châu Thành.

Theo đánh giá của Thanh tra tỉnh, về ưu điểm, UBND huyện Châu Thành có quan tâm chỉ đạo và tổ chức, triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về công tác thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng (PCTN) và quản lý, sử dụng đất đai theo quy định.

UBND huyện đã thường xuyên chỉ đạo cơ quan Thanh tra huyện phối hợp với Phòng Tư pháp tổ chức thực hiện tốt việc tuyên truyền pháp luật về thanh tra. Hàng năm, Thanh tra huyện tiến hành xây dựng kế hoạch thanh tra và trình Chủ tịch UBND huyện phê duyệt đúng thời gian quy định; thực hiện các đoàn thanh tra theo kế hoạch, đột xuất đạt 100%.

Bên cạnh kết quả đạt được trên, Thanh tra tỉnh chỉ ra nhiều khuyết điểm, hạn chế trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra: UBND huyện tổ chức thực hiện các kết luận, kiến nghị sau thanh tra, kiểm toán còn chậm; trách nhiệm thuộc vai trò tham mưu của Chánh Thanh tra huyện, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch, Trưởng phòng Nội vụ.

leftcenterrightdel
Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND huyện Châu Thành tổ chức kiểm điểm những hạn chế mà Kết luận thanh tra nêu. (Ảnh: ĐT) 

Việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo: Một số hồ sơ giải quyết khiếu nại, việc tổ chức thực hiện quyết định giải quyết khiếu nại của Chủ tịch UBND tỉnh chưa đảm bảo thời gian theo quy định tại Điều 28 Luật Khiếu nại năm 2011 và điểm a khoản 2 Điều 29 của Nghị định số 124/2020/NĐ-CP của Chính phủ; trách nhiệm thuộc vai trò tham mưu của Chánh Thanh tra huyện, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường.

UBND huyện bố trí Trụ sở Tiếp công dân ở địa điểm chưa thuận lợi cho công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh. Về thực hiện chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân chưa đầy đủ đúng theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 1 của Nghị quyết số 129/2017/NQ-HĐND của HĐND tỉnh.

Việc thực hiện pháp luật về phòng chống tham nhũng: Báo cáo định kỳ về công tác PCTN của UBND huyện chưa lồng ghép báo cáo kết quả thực hiện các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh; một số đơn vị ban hành Kế hoạch thực hiện công tác PCTN năm 2020 còn áp dụng các văn bản pháp luật về PCTN đã hết hiệu lực. Việc xác định đối tượng kê khai tài sản, thu nhập (TSTN) lần đầu năm 2021 trùng với đối tượng kê khai TSTN của khối Đảng và Đoàn…

Về công tác quản lý, sử dụng đất đai: UBND huyện thực hiện công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 2021- 2030 chậm so với thời gian quy định; chưa kịp thời đăng ký danh mục diện tích chuyển mục đích sử dụng đất sang đất trồng cây lâu năm đối với các hộ dân trong kỳ kế hoạch sử dụng đất năm 2020. Chưa đôn đốc người dân thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai đối với 12 trường hợp đã có thông báo của cơ quan thuế và 11 trường hợp đã có quyết định giao đất cho người sử dụng đất nhưng chưa thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất…

Từ những sai sót, hạn chế nêu trên, Thanh tra tỉnh đã kiến nghị, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến thống nhất tại Công văn số 908/VPUBND-TCD-NC của Văn phòng UBND tỉnh, cụ thể:

Yêu cầu UBND huyện Châu Thành, tổ chức họp kiểm điểm trách nhiệm nhằm phát huy những ưu điểm đã đạt được và chỉ đạo các đơn vị trực thuộc nghiêm túc khắc phục những tồn tại, hạn chế nêu tại Kết luận thanh tra.

Sắp xếp, bố trí lại Trụ sở Tiếp công dân để tạo điều kiện thuận lợi cho công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.

Tổ chức thu hồi nợ tiền sử dụng đất đối với các hộ dân quá hạn, đến hạn và sắp hết hạn theo Kết luận thanh tra số 176/KL-TTr ngày 06/3/2020 của Chánh Thanh tra tỉnh và Kết luận thanh tra số 03/KL-TTr ngày 19/10/2020 của Chánh Thanh tra huyện Châu Thành.

Chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất, Chi cục Thuế khu vực 2, UBND các xã thông báo cho các hộ dân thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai đối với 12 trường hợp đã có thông báo của cơ quan thuế và hướng dẫn người dân đối với 11 trường hợp đã quyết định giao đất thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng giao Thanh tra tỉnh theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện Kết luận thanh tra theo luật định.

Đình Thuyết
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra