Phú Yên:

UBND huyện Phú Hòa chưa thực hiện nghiêm quy định về phòng, chống tham nhũng

Thứ năm, 29/02/2024 16:00
(ThanhtraVietNam) - Những hạn chế, thiếu sót trong công tác quản lý, chi tiêu tài chính ngân sách; thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2021-2022 của UBND huyện Phú Hòa được Thanh tra tỉnh Phú Yên chỉ rõ tại Kết luận thanh tra trách nhiệm Chủ tịch UBND huyện này.

Còn sai sót trong quản lý, sử dụng các nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

Theo Kết luận thanh tra số 149/KL-TTr của Thanh tra tỉnh Phú Yên, khi xây dựng dự toán ngân sách năm 2022, UBND huyện Phú Hòa xây dựng số ước thực hiện thu ngân sách năm 2021 với một số khoản thu (thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế tài nguyên, thuế thu nhập cá nhân, lệ phí trước bạ) thấp hơn so với Nghị quyết Hội đồng nhân dân huyện giao nhưng chưa đưa ra giải pháp để thu đạt là thực hiện chưa đúng quy định tại khoản 1 Điều 2 Thông tư số 61/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính.

UBND các xã/thị trấn: Hòa Trị, Hòa Quang Nam, Hòa An, Hòa Định Đông, Hòa Hội, Phú Hòa, không tổ chức đấu giá để cho thuê đất công ích với diện tích đất cho thuê 349,58 ha là không đúng quy định tại khoản 3 Điều 132 Luật đất đai năm 2013.

UBND huyện phân bổ kinh phí chi quản lý hành chính năm 2022 cho các phòng, ban theo số biên chế thực tế có mặt tại thời điểm lập dự toán, không phân bổ tiền lương đối với số biên chế chưa tuyển với hệ số 2,34 tương ứng với số tiền trên 800 triệu đồng là không đúng quy định tại điểm b khoản 2 Điều 12 của Nghị quyết số 11/2021/NQ-HĐND ngày 15/10/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên.

Đến thời điểm cuối năm 2022, UBND huyện cũng chưa phân bổ dự toán cho các đơn vị với số tiền trên 1,4 tỷ đồng là chưa đúng quy định. Đồng thời, đến thời điểm thanh tra, các chủ đầu tư không chủ trì, phối hợp với Kho bạc nhà nước huyện để thu hồi hoàn trả gần 3 tỷ đồng tiền tạm ứng vốn đầu tư đã quá thời gian quy định cho ngân sách nhà nước là không đúng quy định tại khoản 5 Điều 1 Thông tư số 52/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Phòng Tài chính Kế hoạch xét duyệt, thẩm định và lập quyết toán ngân sách năm 2022 của ngân sách huyện chậm so với thời gian quy định; UBND xã Hòa Quang Nam, UBND thị trấn Phú Hòa lập và gửi báo cáo quyết toán cho Phòng Tài chính thẩm định chậm thời gian so với quy định.

Đáng chú ý, việc thực hiện quản lý, sử dụng các nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản có sai sót, như: Đơn vị tư vấn khảo sát, thiết kế, lập dự toán đã áp dụng định mức không phù hợp và tính khối lượng chưa đúng với thiết kế bản vẽ thi công; đơn vị tư vấn thẩm định, thẩm tra hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán chưa kỹ nên không phát hiện sự bất hợp lý giữa khối lượng dự toán và thiết kế bản vẽ thi công, để yêu cầu đơn vị tư vấn thiết kế điều chỉnh lại cho phù hợp; đơn vị thi công xây dựng công trình thi công thiếu khối lượng so với hồ sơ thiết kế, dự toán được duyệt… Chính vì vậy, đã quyết toán các công trình cao hơn thực tế trên 600 triệu đồng.

Chưa thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống tham nhũng

Năm 2021, UBND huyện Phú Hòa không ban hành kế hoạch về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức theo quy định về công khai, minh bạch tại Điều 10 Luật PCTN. Mặt khác, không ban hành quyết định công khai dự toán, quyết toán năm; công khai dự toán, quyết toán năm không đúng thời điểm.

UBND huyện chưa xây dựng kế hoạch và tổ chức rà soát xung đột lợi lích trong quá trình hoạt động công vụ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

leftcenterrightdel
Toàn cảnh buổi tiếp công dân định kỳ tháng 12/2023 của Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Phú Hòa. (Ảnh: phuhoa.phuyen.gov.vn) 

Việc xây dựng, thực hiện định mức, tiêu chuẩn, chế độ của các đơn vị trực thuộc chưa đảm bảo theo quy định. Trong đó, Phòng Kinh tế và Hạ tầng chi bồi dưỡng cán bộ, công chức thực hiện công tác trực tiếp, gián tiếp không đúng quy định; Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ký kết hợp đồng, nghiệm thu, thanh lý hợp đồng với đơn vị tư vấn để tổ chức tập huấn, khảo sát hiện trạng các sản phẩm tham gia OCOP cao hơn định mức quy định…; Văn phòng HĐND&UBND huyện sử dụng nguồn kinh phí đặc thù HĐND, UBND huyện để thực hiện chi cho một số nội dung do kinh phí cấp không đủ để thực hiện là thực hiện không đúng quy định tại khoản 3 Điều 18 Luật Ngân sách nhà nước năm 2015.

Năm 2021, UBND huyện chưa ban hành kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác. Đáng nói, huyện cũng chưa thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức là không đúng theo quy định tại Điều 26 Luật PCTN năm 2018. Về việc công khai tài sản, thu nhập, một số bản kê khai thiếu thông tin về quyền sử dụng đất, địa chỉ nhà ở, tổng thu nhập trong năm; không giải trình tăng giảm đối với đất ở, tổng thu nhập, kê khai sai mục đối với đất ở...

Nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm và khắc phục ngay các sai sót

Từ Kết luận nêu trên, Chánh Thanh tra tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Phú Hòa tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm trong công tác quản lý, điều hành ngân sách nhà nước, phấn đấu thu ngân sách đạt các chỉ tiêu mà UBND tỉnh và HĐND huyện giao trong dự toán đầu năm; phân bổ dự toán cho các cơ quan, đơn vị đúng quy định.

Nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm trong việc chỉ đạo, điều hành quản lý dự án đối với các công trình do các đơn vị trực thuộc UBND huyện làm chủ đầu tư đã có những sai sót nêu trên. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với các đơn vị trực thuộc UBND huyện làm chủ đầu tư trong việc quản lý, sử dụng các nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản.

Đặc biệt, chỉ đạo các chủ đầu tư là đơn vị trực thuộc UBND huyện nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm và khắc phục ngay các sai sót đối với tập thể, cá nhân thuộc thẩm quyền quản lý trong việc thực hiện quản lý dự án, công trình có sai sót nêu trên.

Đối với việc thực hiện các quy định về PCTN, Thanh tra tỉnh Phú Yên yêu cầu UBND huyện Phú Hòa hằng năm phải xây dựng kế hoạch và tổ chức rà soát xung đột lợi ích; kế hoạch đào tạo bồi dưỡng, kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác của công chức, viên chức theo quy định của Luật PCTN năm 2018.

Bên cạnh đó, chỉ đạo phòng chuyên môn kiểm tra, rà soát, hướng dẫn công tác kê khai, công khai tài sản, thu nhập tại các cơ quan, đơn vị trực thuộc để thực hiện đúng quy định. Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện nghiêm các kiến nghị tại Kết luận thanh tra./.

Minh Nguyệt
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra