Vĩnh Phúc: Hoàn thành 72 kết luận thanh tra, thu hồi trên 2 tỷ đồng qua công tác thanh tra

Thứ ba, 07/11/2023 15:14
(ThanhtraVietNam) - Trong thời gian qua, thực hiện chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh trong công tác thanh tra, Thanh tra tỉnh Vĩnh Phúc đã lãnh đạo, chỉ đạo hướng dẫn toàn ngành triển khai chương trình kế hoạch được phê duyệt, nhiệm vụ đột xuất góp phần quan trọng vào việc nâng cao hiệu quả trong hoạt động thanh tra và tính nghiêm minh của pháp luật. Qua công tác thanh tra, 9 tháng đầu năm 2023, toàn ngành đã hoàn thành xong 72 Kết luận thanh tra phải thực hiện, đã thu hồi trên 2 tỷ đồng, đạt 83,57%.

Từ đầu năm đến nay, thực hiện định hướng của Thanh tra Chính phủ, Thanh tra tỉnh Vĩnh Phúc đã chủ động xây dựng kế hoạch và hướng dẫn Thanh tra các huyện, thành phố, sở, ban, ngành xây dựng kế hoạch trình thủ trưởng cùng cấp phê duyệt; tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các cấp, các ngành tập trung triển khai, có hiệu quả công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo đúng định hướng, chương trình, kế hoạch và sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh. Thanh tra tỉnh đã tham mưu và triển khai thực hiện tốt các giải pháp nhằm khắc phục các tồn tại, khuyết điểm theo các thông báo kết luận kiểm tra của Ban thường vụ Tỉnh ủy, kết quả khắc phục để nâng cao chất lượng, hiệu quả trên các mặt công tác.

Trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, Thanh tra tỉnh đã mở 29 lớp tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho 2.900 lượt người về khiếu nại, tố cáo tại các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh với 2900 lượt người tham gia; tổ chức mở 02 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho 300 người về công tác thanh tra, tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo và công tác phòng, chống tham nhũng cho cán bộ, công chức, viên chức các sở, ban ngành, UBND các huyện, thành phố và các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. Ngoài ra, cán bộ, công chức ngành thanh tra còn tham gia các lớp tập huấn về nghiệp vụ về kỹ năng tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo; nghiệp vụ đấu thầu qua mạng, chuyển đổi số 2023, …

9 tháng đầu năm 2023, toàn ngành đã triển khai 95 cuộc thanh tra, kiểm tra hành chính tại 269  đơn vị, ban hành 132 kết luận thanh tra. Qua thanh tra phát hiện vi phạm với số tiền trên 12 tỷ đồng, kiến nghị thu hồi nộp ngân sách nhà nước (NSNN) hơn 1,6 tỷ, đã thu 100%. Trong đó, Thanh tra tỉnh triển khai 25 cuộc thanh tra, kiểm tra, phát hiện sai phạm trên 8 tỷ, kiến nghị thu hồi hơn 1,4 tỷ đồng; Thanh tra các huyện, thành phố, sở ngành triển khai 70 cuộc thanh tra, kiểm tra, phát hiện vi phạm trên 3,8 tỷ đồng, kiến nghị thu hồi 142 triệu đồng, kiến nghị khác hơn 2 tỷ đồng, đã thu 100% số tiền kiến nghị.

Về công tác thanh tra, kiểm tra trách nhiệm việc thực hiện các quy định của pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, toàn ngành thực hiện 24 cuộc thanh tra trách nhiệm; trong đó, Thanh tra tỉnh thực hiện 11 cuộc Thanh tra trách nhiệm thực hiện chức năng, nhiệm vụ được nhà nước giao đối với UBND cấp huyện về nội dung thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng và việc thực hiện pháp luật về đấu giá quyền sử dụng đất và sử dụng kinh phí từ nguồn thu đấu giá QSD đất và công tác giải phóng mặt bằng do UBND tỉnh giao để triển khai các dự án, công trình do cấp tỉnh đối với Chủ tịch UBND các huyện: Lập Thạch, Vĩnh Tường, Tam Dương, Sông Lô, Yên Lạc, Bình Xuyên; Giám đốc các sở: KH&ĐT, Công thương, Sở GT&VT, Sở Nông nghiệp & PTNT; Công ty TNHH MTV Thủy lợi Tam Đảo; Thanh tra các huyện, thành phố, sở ngành tiến hành 13 cuộc thanh tra trách nhiệm đối với Chủ tịch UBND các xã, thị trấn: Đống Đa, Thanh Trù, phường Hội Hợp; Trung tâm Trợ giúp pháp lý, Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Vĩnh Phúc; Phòng TN&MT, Phòng Lao động TB&XH, Phòng GD&ĐT thành phố Phúc Yên,…... Qua thanh tra phát hiện một số tồn tại và đã kiến nghị xử lý, kiểm điểm trách nhiệm đối với tổ chức, đơn vị, cá nhân để xẩy ra tồn tại, vi phạm phát hiện qua thanh tra; đồng thời đã kiến nghị với Thanh tra Chính phủ, UBND tỉnh hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật về khiếu nại, tố cáo đồng thời tham mưu các giải pháp để nâng cao chất lượng công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh đó, các cơ quan thanh tra chuyên ngành đã thực hiện 224 cuộc thanh tra, kiểm tra đối với 1254 tổ chức và cá nhân; ban hành 33 kết luận và 718 quyết định xử phạt vi phạm hành chính; số tiền vi phạm theo kết luận thanh tra hơn 8,6 tỷ đồng; số tiền xử phạt vi phạm hành chính trên 9 tỷ, đã thu 100% số tiền vi phạm. Các cuộc thanh tra, kiểm tra tập trung vào các lĩnh vực quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản, hành lang an toàn giao thông vận tải, các hoạt động dịch vụ văn hóa, y tế, thông tin và truyền thông, an toàn thực phẩm… Qua công tác thanh tra, kiểm tra đã xử lý, chấn chỉnh những vi phạm của các tổ chức, cá nhân; đồng thời, kiến nghị sửa đổi, bổ sung, nâng cao trách nhiệm trong công tác quản lý về ngành, lĩnh vực phụ trách.

leftcenterrightdel
Một góc thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Ảnh: ST 

Đáng chú ý, đối với việc thực hiện kết luận thanh tra, UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo ngành thanh tra, các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố tăng cường thực hiện kết luận thanh tra, kiểm tra, kiểm toán; Thanh tra tỉnh theo dõi, đôn đốc, xây dựng kế hoạch kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra, góp phần quan trọng vào việc nâng cao hiệu quả trong hoạt động thanh tra và tính nghiêm minh của pháp luật, qua đó đánh giá được hiệu quả của hoạt động thanh tra. Trong 09 tháng đầu năm 2023, đã thực hiện xong 72 Kết luận thanh tra, thu hồi trên 2 tỷ đồng, đạt 83,57%, xử lý khác về kinh tế trên 7,6 tỷ; xử lý hành chính đối với 44 tổ chức và 136 cá nhân.

Nhìn chung, trong công tác thanh tra, kiểm tra Thanh tra tỉnh Vĩnh Phúc đã tập trung vào các lĩnh vực quản lý đầu tư xây dựng, tài chính ngân sách, thực hiện chính sách pháp luật về thuế, phí, lệ phí, mua sắm cơ sở vật chất, trang thiết bị, chấp hành pháp luật và tuân thủ các quyết định của chủ sở hữu theo quy định tại Nghị định 49/2014/NĐ-CP, công khai, minh bạch về tổ chức, hoạt động theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng trong quản lý, sử dụng NSNN, nguồn vốn đầu tư; việc chấp hành pháp luật của tổ chức, cá nhân trên các lĩnh vực; tiến độ, chất lượng các cuộc thanh tra, kiểm tra đã được nâng lên nhất là các cuộc thanh tra đột xuất. Qua thanh tra, kiểm tra đã chấn chỉnh, khắc phục những bất cập, sơ hở trong quản lý, chỉ đạo, điều hành và trong việc ban hành chính sách, pháp luật; kiến nghị xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, đảm bảo khách quan, chính xác, đúng pháp luật.

Để tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được trong thời gian còn lại của năm, toàn ngành thanh tra tỉnh cần tiếp tục thanh tra công tác quản lý và thực hiện các dự án, công trình có dấu hiệu vi phạm pháp luật về quy hoạch, quản lý sử dụng đất đai tại đô thị theo Nghị quyết 116/NQ-CP ngày 6/12/2019 của Chính phủ; thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật và nhiệm vụ, quyền hạn của các sở, ban, ngành, địa phương, tập trung vào những nội dung quan trọng, lĩnh vực dư luận xã hội quan tâm. Tăng cường việc điều phối hoạt động của Thanh tra tỉnh, Thanh tra sở, Thanh tra huyện trong phạm vi địa phương quản lý, nhằm tránh chồng chéo trong hoạt động thanh tra, qua đó nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra. Cùng với đó, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật; tập huấn, bồi dưỡng, nghiệp vụ thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng cho các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh./.

Hà Tuấn
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra