Cà Mau:

Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có phẩm chất đạo đức, kỷ cương, liêm chính

Thứ sáu, 26/05/2023 07:29
(ThanhtraVietNam) - Chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có phẩm chất đạo đức, kỷ cương, liêm chính; thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ; trách nhiệm của người đứng đầu gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nội dung được Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau tập trung thực hiện trong năm 2023.

Thành lập đoàn thanh tra đột xuất khi phát hiện có dấu hiệu sai phạm

UBND huyện Trần Văn Thời cho biết, công tác quản lý nhà nước và thực hiện các quy định của pháp luật trên một số lĩnh vực: quản lý tài chính, quản lý đất đai, quy hoạch, quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng các công trình, dự án, quản lý và thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia sẽ được tập trung thanh tra trong năm 2023.

Mặt khác, huyện cũng tiến hành thanh tra việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ trong công tác quản lý nhà nước của các cơ quan ban, ngành huyện và Ủy ban nhân dân xã, thị trấn (tập trung vào các ngành, lĩnh vực, địa phương có dấu hiệu vi phạm, dư luận xã hội phản ánh); thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết đơn thư, phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng đối với thủ trưởng cơ quan ban, ngành huyện và chủ tịch UBND các xã, thị trấn.

Tiếp tục thực hiện Kết luận số 11/KL-TT ngày 28/10/2022 của Chánh Thanh tra tỉnh Cà Mau về thanh tra nguồn kinh phí Trung ương hỗ trợ thực hiện chính sách bảo vệ và phát triển trồng lúa trên địa bàn huyện Trần Văn Thời; Công văn số: 7829/UBND-KT ngày 16/11/2022 của UBND tỉnh Cà Mau, về việc tăng cường công tác quản lý các dự án, công trình sử dụng nguồn kinh phí Trung ương hỗ trợ và phát triển đất trồng lúa. Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo Phòng Tài chính và Kế hoạch huyện kiểm tra, báo cáo về nguồn kinh phí Trung ương hỗ trợ thực hiện chính sách bảo vệ và phát triển trồng lúa đối với các xã còn lại. Trong trường hợp phát hiện có dấu hiệu sai phạm, Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo cho Thanh tra huyện đề xuất thành lập đoàn thanh tra đột xuất trong năm 2023.

leftcenterrightdel
Ảnh minh họa 

Về thanh tra hành chính, UBND huyện Trần Văn Thời cho biết, năm 2023 sẽ thực hiện thanh tra việc quản lý, sử dụng tài chính - ngân sách tại UBND thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời với niên độ thanh tra từ ngày 01/01/2020 đến ngày công bô quyết định thanh tra; và thanh tra việc quản lý, sử dụng tài chính - ngân sách và các khoản thu, chi ngoài ngân sách (nếu có), thiết bị, dụng cụ, đồ dùng giảng dạy tại Trường Mầm non Lợỉ An, huyện Trần Văn Thời với niên độ thanh tra từ ngày 01/01/2020 đến ngày công bố quyết định thanh tra.

Về thanh tra trách nhiệm thủ trưởng, trong năm, huyện sẽ tiến hành thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng đối với 06 đơn vị gồm: UBND các xã Khánh Hải, xã Lợi An, xã Khánh Bình Tây, xã Phong Điền, xã Trần Hợi, và Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện.

Tập trung giải quyết hoàn thành 85% các vụ việc khiếu nại, tố cáo

Theo UBND huyện Trần Văn Thời, trong năm 2023, huyện tiếp tục thực hiện có hiệu quả Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn thực hiện công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo; Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư phản ảnh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo; Quy định số 11-QD/TW ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp công dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những kiến nghị phản ảnh của dân...

Đồng thời, kiểm tra, rà soát, lập kế hoạch giải quyết cơ bản dứt điểm các vụ việc tồn đọng, phức tạp, kéo dài; xử lý kịp thời các vụ việc đông người, phức tạp, vượt cấp. Thực hiện tốt về quy trình xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, đơn thư phản ảnh, kiến nghị của công dân theo Thông tư số 05/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 của Thanh tra Chính phủ.

UBND huyện Trần Văn Thời cho biết, sẽ tập trung giải quyết hoàn thành 85% các vụ việc khiếu nại, tố cáo do Chủ tịch UBND huyện giao; đẩy mạnh việc tổ chức thực hiện quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận xử lý tố cáo đã có hiệu lực pháp luật đạt 100%. Xử lý nghiêm sai phạm trong việc thực hiện pháp luật về giải quyết đơn thư phản ảnh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo.

Thực hiện nghiêm túc việc kê khai, minh bạch tài sản thu nhập

Đối với công tác phòng, chống tham nhũng, huyện tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018, Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng, kế hoạch triển khai thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng ban hành kèm theo Quyết định số 101/QĐ-TTg ngày 21/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ...

Đồng thời, thực hiện nghiêm Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/01/2018 của Bộ Chính trị về bảo vệ người phát hiện, tố giác, đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; Kết luận số 05-KL/TW ngày 03/6/2021 của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng.

UBND huyện cho biết, sẽ tiến hành thanh tra, kiểm tra các cơ quan ban, phòng huyện, UBND xã, thị trấn trong triển khai thực hiện văn bản hướng dẫn thi hành; kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn; triển khai, thực hiện nghiêm túc việc kê khai, minh bạch tài sản thu nhập; Thanh tra thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng; quản lý nhà nước trên các lĩnh vực quy hoạch sử dụng đất đai, đầu tư xây dựng, mua sắm tài sản công, giáo dục đào tạo, giao thông, thủy lợi và các chính sách xã hội.

Xây dựng cơ quan thanh tra trong sạch, vững mạnh; làm tốt công tác quy hoạch, bồi dưỡng, đào tạo cán bộ, công chức ngành thanh tra có lập trường chính trị vững vàng, đủ năng lực chuyên môn hoàn thành tốt nhiệm vụ; chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có phẩm chất đạo đức, kỷ cương, liêm chính; thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ; trách nhiệm của người đứng đầu gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, Chính phủ và các quy định, quy chế, giữ vững kỷ luật, kỷ cương của ngành Thanh tra.

Dương Nguyễn
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra