“Cả nước đồng lòng, tranh thủ mọi thời cơ, vượt qua mọi khó khăn, thách thức; quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng”

Thứ ba, 14/11/2023 11:00
(ThanhtraVietNam) - Đó là tiêu đề Cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức quán triệt, tuyên truyền sáng nay, 14/11, bằng hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến cho hơn 16.000 cán bộ, đảng viên tại 396 điểm cầu trong toàn Đảng bộ.
leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương. Ảnh: PV

Hội nghị nhằm quán triệt, tuyên truyền những tư tưởng, quan điểm và định hướng quan trọng trong lãnh đạo, chỉ đạo chiến lược và toàn diện của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư. Định hướng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và người lao động trong Đảng bộ Khối quyết tâm lớn hơn, nỗ lực cao hơn, vượt qua mọi khó khăn, đoàn kết, tranh thủ mọi thời cơ, mọi điều kiện thuận lợi để triển khai thực hiện tốt các chương trình, kế hoạch, mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong nhiệm kỳ khóa XIII.

Nội dung Cuốn sách thể hiện tư tưởng, quan điểm và những định hướng quan trọng của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư

leftcenterrightdel
Tại Hội nghị, GS.TS Tạ Ngọc Tấn, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương giới thiệu những nội dung của Cuốn sách “Cả nước đồng lòng, tranh thủ mọi thời cơ, vượt qua mọi khó khăn, thách thức; quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng”. Ảnh: PV 

Được biết, Cuốn sách Cả nước đồng lòng, tranh thủ mọi thời cơ, vượt qua mọi khó khăn, thách thức; quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được hoàn thành và ra mắt vào thời điểm diễn ra những hoạt động đối ngoại quan trọng của Đảng và Nhà nước, được dư luận trong nước và quốc tế rất quan tâm, đồng thời Đảng ta vừa tổ chức thành công Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII, quyết định nhiều vấn đề quan trọng của đất nước.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Đoàn Hồng Phong, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Tổng Thanh tra Chính phủ chủ trì điểm cầu trực tuyến tại trụ sở Thanh tra Chính phủ. Ảnh: K. Dung

Cuốn sách tuyển chọn 40 bài viết, bài phát biểu tiêu biểu của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong nửa đầu nhiệm kỳ Đại hội khóa XIII của Đảng, có dung lượng hơn 500 trang. Nội dung Cuốn sách cho thấy tinh thần trách nhiệm, tư duy tầm chiến lược, tư tưởng chỉ đạo rất toàn diện, sâu sắc, song cũng rất cụ thể, qua đó thể hiện tư tưởng, quan điểm và những định hướng quan trọng trong lãnh đạo, chỉ đạo chiến lược và toàn diện của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, nhằm triển khai và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị của đất nước nói chung, các địa phương nói riêng. Cuốn sách cũng thể hiện sự đoàn kết nhất trí, quyết tâm cao của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta, của tất cả các ngành, các lĩnh vực, các địa phương đối với sự lãnh đạo Đảng, của đồng chí Tổng Bí thư. Những chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư tại các Hội nghị Trung ương 3, 4, 5, 6 và Hội nghị Trung ương giữa nhiệm kỳ khóa XIII; những chỉ đạo của Tổng Bí thư đối với 6 vùng kinh tế; đối với các lĩnh vực, các lực lượng, với từng ngành, thể hiện quyết tâm khơi dậy khát vọng phát triển, phát huy sức mạnh đại đoàn kết của nhân dân cả nước nhằm phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững, bảo đảm an ninh, quốc phòng và trật tự, an toàn xã hội, không ngừng cải thiện đời sống mọi mặt cho nhân dân, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 Một số hình ảnh tại điểm cầu trực tuyến tại Trụ sở Thanh tra Chính phủ. Ảnh: K. Dung

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương nhấn mạnh, trong thời gian qua, bám sát chỉ đạo của Trung ương, hướng dẫn của các ban Đảng Trung ương, ngay từ đầu nhiệm kỳ Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tổ chức các hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bộ Khối; các nghị quyết, kết luận, quy định của Hội nghị lần thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; các nghị quyết chuyên đề của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế vùng và các văn bản mới của Trung ương đảm bảo mục đích, yêu cầu, đúng định hướng. Việc xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện các nghị quyết đã được chú trọng đến tính khả thi, bám sát quan điểm, mục tiêu trong nghị quyết, phù hợp với tình hình thực tiễn của cơ quan, đơn vị và bảo đảm điều kiện thực hiện để đưa nghị quyết đi vào cuộc sống.

Từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XIII đến nay, Đảng ủy Khối đã phổ biến, quán triệt, triển khai gần 130 văn bản của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đã ban hành hơn 3.800 văn bản lãnh đạo, cụ thể hóa việc thực hiện chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của Đảng ủy Khối về công tác xây dựng Đảng toàn diện, đầy đủ. Quyết định kịp thời các chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chính trị, tư tưởng, đạo đức; nắm tình hình dư luận xã hội; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Chỉ đạo thực hiện toàn diện công tác bồi dưỡng, học tập lý luận chính trị; các nhiệm vụ về công tác cán bộ, tổ chức xây dựng Đảng, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ, kiểm tra, giám sát, công tác dân vận và lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội. Tập trung cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm và 03 đột phá được xác định trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bộ Khối thành 04 nghị quyết chuyên đề, 04 chỉ thị để triển khai thực hiện. Việc ban hành các nghị quyết, chỉ thị, kết luận bảo đảm đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phù hợp và sát với thực tiễn của Đảng bộ Khối và các cấp ủy trực thuộc.

Các bài viết, bài phát biểu trong Cuốn sách của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng không chỉ góp phần khẳng định sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, xuyên suốt của đồng chí Tổng Bí thư, của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng thời cũng nghiêm khắc chỉ ra một số hạn chế, khuyết điểm cần kiên quyết khắc phục, một số khó khăn, thách thức cần phải nỗ lực vượt qua, những định hướng, gợi mở quan trọng để các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị quán triệt nhằm phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, huy động mọi nguồn lực, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII, xây dựng Đảng, Nhà nước và hệ hống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh, nâng cao vị thế, uy tín đất nước trên trường quốc tế; tiếp tục khơi dậy khát vọng, tinh thần cống hiến phát triển đất nước phồn vinh.

Tiếp tục quán triệt, tuyên truyền về nội dung Cuốn sách, tranh thủ mọi thời cơ, triển khai tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đã đặt ra

Từ nay đến hết nhiệm kỳ Đại hội XIII, Đảng ủy Khối và cấp ủy các cấp cần tập trung tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm sau:

Thứ nhất, khắc phục các hạn chế, khuyết điểm đã chỉ ra qua đánh giá kiểm điểm giữa nhiệm kỳ vừa qua, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo; chú trọng xây dựng sự đoàn kết, thống nhất trong nội bộ; đổi mới phương pháp, lề lối làm việc, nâng cao chất lượng tham mưu, chất lượng công tác của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và người lao động trong Đảng bộ Khối đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Tăng cường hơn nữa việc phối hợp công tác với đảng đoàn, ban cán sự đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp về thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng đã đề ra cho nửa cuối của nhiệm kỳ khóa XIII.

Thứ hai, tiếp tục chỉ đạo quyết liệt việc triển khai tổ chức thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm, 3 đột phá đã được Đại hội XIII của Đảng bộ Khối đề ra. Chỉ đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị; các mặt công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức; công tác tổ chức, kiểm tra, giám sát, công tác dân vận và lãnh đạo các đoàn thể trong hai năm cuối nhiệm kỳ; phấn đấu hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bộ Khối.

Thứ ba, tập trung đẩy mạnh và làm tốt hơn nữa công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ: phải có chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện một cách nghiêm túc, có kết quả cụ thể các nghị quyết, kết luận của Trung ương về các nội dung trên, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Kết luận của Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Triển khai thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tăng cường, củng cố xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới và Chương trình hành động số 17-CTr/ĐUK ngày 26/9/2022 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về việc thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW với mục tiêu đến năm 2025: 100% các đảng ủy trực thuộc Đảng ủy Khối xây dựng mô hình “chi bộ bốn tốt”, “đảng bộ cơ sở bốn tốt” (hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị; chất lượng sinh hoạt tốt; đoàn kết, kỷ luật tốt; cán bộ, đảng viên tốt).

Thứ tư, chỉ đạo thực hiện rà soát, bổ sung quy hoạch, kiện toàn cấp ủy, ủy ban kiểm tra cấp ủy các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 và 2025 - 2030.

Thứ năm, tập trung chỉ đạo công tác chuẩn bị cho đại hội các đảng bộ trực thuộc, Đại hội XIV của Đảng bộ Khối, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Cũng theo chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, ngay sau Hội nghị này, các cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục quán triệt, tuyên truyền về nội dung Cuốn sách của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại cơ quan, đơn vị, tuyên truyền những kết quả đã đạt được nửa đầu nhiệm kỳ qua của Đảng ủy Khối, của các đảng ủy trực thuộc; tuyên truyền, chỉ đạo, định hướng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và người lao động trong Đảng bộ Khối quyết tâm lớn hơn, nỗ lực cao hơn, vượt qua mọi khó khăn, đoàn kết, tranh thủ mọi thời cơ, mọi điều kiện thuận lợi để triển khai thực hiện tốt các chương trình, kế hoạch, mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong nhiệm kỳ khóa XIII./.

K. Dung
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra