Bộ Bộ Khoa học và Công nghệ:

Chủ động lồng ghép nội dung thanh tra công vụ khi xây dựng và triển khai các cuộc thanh tra hành chính

Thứ ba, 30/01/2024 16:19
(ThanhtraVietNam) - Trong năm 2024, về thanh tra hành chính, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) xây dựng Kế hoạch thanh tra theo hướng thanh tra việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định; thực hiện kế hoạch công tác được Bộ trưởng giao; thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; thực hành tiết kiệm chống lãng phí. Đồng thời, Bộ KH&CN chủ động lồng ghép nội dung thanh tra công vụ khi xây dựng và triển khai các cuộc thanh tra hành chính.

Trong năm 2023, Bộ KH&CN đã tiến hành 343 cuộc thanh tra, kiểm tra đối với 363 cơ sở

Trong năm 2023, Bộ KH&CN đã triển khai thanh tra hành chính đối với 03 đơn vị, đã ban hành 03 kết luận đối với 03 đơn vị.

Về thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, tính riêng Quý IV, Bộ KH&CN (Thanh tra Bộ; Cục An toàn bức xạ và hạt nhân và Tổng Cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng) đã tiến hành 98 cuộc thanh tra, kiểm tra đối với 98 cơ sở, ban hành 04 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính (XPVPHC) trong lĩnh vực an toàn bức xạ và hạt nhân (ATBX&HN) và tiêu chuẩn đo lường chất lượng (TĐC).

Kết quả thanh tra, kiểm tra cụ thể như sau: Về ATBX&HN, qua thanh tra, kiểm tra Đoàn thanh tra đã phát hiện hành vi vi phạm của các cơ sở, cụ thể: Vi phạm tiến hành công việc bức xạ khi giấy phép hết hạn sử dụng từ trên 30 ngày làm việc; vi phạm điều kiện quy định trong giấy phép tiến hành công việc bức xạ; cung cấp kết quả dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử không chính xác, không bảo đảm chất lượng.... Bộ KH&CN (Cục ATBX&HN) đã ban hành 01 Quyết định XPVPHC với tổng số tiền xử phạt là 7 triệu đồng.

Về TĐC, qua thanh tra, kiểm tra phát hiện hành vi vi phạm của các cơ sở, cụ thể, nhập khẩu dầu nhờn động cơ đốt trong có chất lượng không phù hợp Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 14:2018/BKHCN và sửa đổi 1:2018 QCVN 9:2012/BKHCN quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ đối với thiết bị điện và điện tử gia dụng và các mục đích tương tự... Bộ KH&CN (Tổng cục TĐC; Thanh tra Bộ) đã ban hành 03 Quyết định XPVPHC với tổng số tiền xử phạt là 497,5 triệu đồng và áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định của pháp luật.

Như vậy, trong năm 2023, Bộ KH&CN (Thanh tra Bộ; Cục ATBX&HN và Tổng Cục TĐC) đã tiến hành 343 cuộc thanh tra, kiểm tra đối với 363 cơ sở, ban hành 37 Quyết định XPVPHC trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp (SHCN), ATBX&HN, hoạt động KH&CN và TĐC. Theo đó, về SHCN, qua thanh tra Bộ KH&CN (Thanh tra Bộ) đã phát hiện 01 cơ sở có hành vi xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu. Bộ KH&CN (Thanh tra Bộ) đã ban hành 01 Quyết định XPVPHC với số tiền xử phạt là 24 triệu đồng. Về ATBX&HN, qua thanh tra, kiểm tra Đoàn thanh tra đã phát hiện cơ sở vi phạm không có giấy phép khi sử dụng thiết bị bức xạ, chất phóng xạ... Bộ KH&CN (Cục ATBX&HN) đã ban hành 09 Quyết định XPVPHC với tổng số tiền xử phạt là 148 triệu đồng.

Bên cạnh đó, về TĐC, qua thanh tra, kiểm tra phát hiện hành vi vi phạm của các cơ sở, cụ thể, không tuân thủ các quy trình, thủ tục đánh giá đã được phê duyệt; cử chuyên gia thực hiện đánh giá sự phù hợp không đáp ứng điều kiện theo quy định; không thực hiện đánh giá chứng nhận sản phẩm phù hợp nhưng cấp kết quả đánh giá sự phù hợp; và không thực hiện báo cáo định kỳ và thực hiện hiệu chuẩn ngoài phạm vi đã đăng ký hoạt động. Bộ KH&CN (Thanh tra Bộ; Tổng cục TĐC) đã ban hành 26 Quyết định XPVPHC với tổng số tiền xử phạt là 2,965 triệu đồng và áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định của pháp luật, cụ thể: tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận hoạt động chứng nhận hệ thống quản lý trang thiết bị y tế ISO 13485 đến 9 tháng; buộc thu hồi các kết quả đánh giá sự phù hợp đã cấp cho 07 khách hàng; và tước quyền sử dụng giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm 1,5 tháng, buộc thu hồi 01 Giấy chứng nhận hiệu chuẩn.

Liên quan tới hoạt động thanh tra, kiểm tra tổ chức hoạt động KH&CN, qua kiểm tra, Bộ KH&CN (Văn phòng đăng ký hoạt động KH&CN phối hợp với Thanh tra Bộ) đã ban hành 01 Quyết định XPVPHC với tổng số tiền xử phạt là 5 triệu đồng. Đồng thời, Đoàn kiểm tra trình lãnh đạo Bộ ban hành Quyết định hủy bỏ hiệu lực của Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động KH&CN đối với 01 tổ chức KH&CN. 

leftcenterrightdel
Ảnh minh họa - Internet 

Tăng cường công tác phối hợp, trao đổi nghiệp vụ của lực lượng thanh tra ngành KH&CN từ trung ương đến địa phương

Trong năm 2024, về thanh tra hành chính, Bộ KH&CN xây dựng Kế hoạch thanh tra năm 2024 theo hướng thanh tra việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định; thực hiện kế hoạch công tác được Bộ trưởng giao; thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; thực hành tiết kiệm chống lãng phí. Đồng thời, Bộ KH&CN chủ động lồng ghép nội dung thanh tra công vụ khi xây dựng và triển khai các cuộc thanh tra hành chính.

Về thanh tra chuyên ngành, Bộ KH&CN xây dựng kế hoạch thanh tra năm 2024, theo hướng thanh tra về nội dung có liên quan đến nhiều lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ đối với một số đơn vị lớn, có hoạt động sản xuất, kinh doanh ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống nhân dân và an sinh xã hội, cụ thể: thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật về sở hữu công nghiệp và về chỉ dẫn bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp; thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn đo lường chất lượng sản phẩm, hàng hóa, bảo đảm an toàn bức xạ và an ninh nguồn phóng xạ…

Về thanh tra nhiệm vụ KH&CN, Bộ KH&CN xây dựng kế hoạch thanh tra theo hướng thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật về KH&CN của các đơn vị viện, trường và cơ quan, tổ chức, cá nhân trong quản lý, thực hiện các nhiệm vụ KH&CN sử dụng ngân sách nhà nước.

Đồng thời, Bộ KH&CN tăng cường công tác phối hợp, trao đổi nghiệp vụ của lực lượng thanh tra ngành KH&CN từ trung ương đến địa phương, kịp thời giải đáp vướng mắc về chuyên môn nghiệp vụ trong quá trình triển khai các cuộc thanh tra. Bên cạnh đó, Bộ KH&CN phối hợp giải quyết kịp thời chống chéo trong hoạt động thanh tra giữa các cơ quan thanh tra ở trung ương và địa phương; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát nội bộ theo hướng tập trung rà soát các văn bản, chính sách và quy trình quản lý, thực hiện các nhiệm vụ KH&CN sử dụng ngân sách nhà nước để phát hiện và khắc phục kịp thời sơ hở trong cơ chế quản lý, phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý tiêu cực phát sinh trong quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước dành cho nhiệm vụ KH&CN. Tổ chức thanh tra, kiểm tra chuyên ngành đối với các tổ chức KH&CN và các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ./.

 

Lan Anh
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra