Đảng bộ Thanh tra Chính phủ:

Hoàn thành xuất sắc, toàn diện các mặt công tác, góp phần nâng cao vị thế của TTCP và ngành Thanh tra

Thứ ba, 09/01/2024 14:00
(ThanhtraVietNam) - Năm 2023, nhờ bám sát Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng ủy Khối, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Thanh tra Chính phủ (TTCP) đã cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TTCP thành các chương trình hành động, chương trình công tác, chương trình kiểm tra, giám sát; chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc đổi mới phương thức lãnh đạo, lề lối làm việc, nâng cao năng lực của các tổ chức đảng, chủ động lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị và của cơ quan TTCP.
leftcenterrightdel
Đồng chí Đoàn Hồng Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Tổng Thanh tra Chính phủ chỉ đạo Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024 của Đảng bộ Thanh tra Chính phủ tổ chức ngày 9/1, tại Hà Nội. Ảnh: K. Dung

Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị đúng định hướng

Cụ thể, Đảng ủy và các cấp ủy đã lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị theo đúng định hướng, kế hoạch thanh tra được phê duyệt và theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; việc thực hiện kế hoạch thanh tra tiếp tục được quan tâm; các kết luận, kiến nghị xử lý về thanh tra khách quan, chính xác, kịp thời được dư luận xã hội đồng tình; công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo (KN,TC) được TTCP tiến hành đồng bộ, quyết liệt, trong đó trọng tâm là tập trung cao nhất cho công tác tiếp công dân, giải quyết KN,TC góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ các kỳ họp của Trung ương, Quốc hội và những ngày lễ lớn của đất nước.

Công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) được chỉ đạo triển khai thực hiện thường xuyên, có sự phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ, tiếp tục có những chuyển biến tích cực…; công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế và các mặt công tác khác của cơ quan, của ngành Thanh tra được đẩy mạnh. Vai trò và vị thế của cơ quan TTCP ngày càng được nâng lên.

Đảng ủy và các cấp ủy trực thuộc tiếp tục quán triệt, cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phù hợp với thực tiễn của Đảng bộ; tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Kế hoạch số 135-KH/ĐU.23 ngày 11/10/2021 của Đảng ủy TTCP về việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện các Quy định của Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; Kế hoạch số 47-KH/ĐU.23 ngày 21/4/2022 của Đảng ủy TTCP về thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”… Quá trình thực hiện nghị quyết, chỉ thị đã tác động, lan tỏa trong xã hội, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của TTCP.

Đảng ủy và các cấp ủy thường xuyên chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo, chấn chỉnh tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong từng tổ chức đảng, đối với mỗi cán bộ, đảng viên, bảo đảm thực hiện nghiêm túc quy chế, quy định của Đảng, nhất là trong sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề, học tập nghị quyết, chỉ thị của Đảng; thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên theo Quy định số 101-QĐ/TW của Ban Bí thư và Quy định số 55-QĐ/TW của Bộ Chính trị; kịp thời củng cố, kiện toàn cấp ủy đảng gắn với công tác cán bộ; tạo sự đồng thuận, làm tốt công tác tư tưởng khi thực hiện công tác cán bộ nên giữ vững đoàn kết nội bộ không phát sinh đơn thư; công tác kiểm tra, giám sát và bảo vệ chính trị nội bộ được tăng cường, tạo sự chuyển biến trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng.

Tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong Đảng bộ, thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các tổ chức đoàn thể; duy trì tốt mối quan hệ phối hợp giữa cấp ủy với lãnh đạo đơn vị, giữa Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy và Ban Cán sự đảng, lãnh đạo TTCP để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, trong công tác xây dựng Đảng và công tác cán bộ.

leftcenterrightdel
 Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh: K. Dung

Tăng cường đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

Bên cạnh kết quả đạt được, Đảng bộ TTCP cũng thẳng thắn chỉ ra một số hạn chế còn tồn tại, cần khắc phục trong thời gian tới như: Công tác thanh tra, giải quyết KN,TC, phòng, chống tham nhũng có việc còn chậm, chất lượng chưa cao; ý thức trách nhiệm của một số đảng viên, công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ, chấp hành kỷ luật lao động, nội quy, quy chế, quy định của cơ quan, đơn vị còn hạn chế; việc xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện nghị quyết có nơi còn ban hành chậm, nội dung chưa sát với tình hình thực tế đơn vị. Đặc biệt, việc kiểm tra, giám sát tuy đã có những cố gắng nhưng có lúc, có nơi chưa kịp thời; việc kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, có việc còn lúng túng… Đảng bộ TTCP cũng đã chỉ ra một số nguyên nhân chính, đồng thời, khẳng định quyết tâm sớm khắc phục những tồn tại, hạn chế nói trên trong thời gian tới.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Đoàn Hồng Phong, Ủy  viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Tổng TTCP ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được trong năm 2023 của Đảng bộ TTCP. Tổng TTCP khẳng định, chính nhờ sự đoàn kết, nỗ lực, cố gắng phấn đấu, năm 2023, toàn Đảng bộ đã hoàn thành xuất sắc, toàn diện các mặt công tác; nhất là trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị đã đạt được những kết quả quan trọng. Vị thế của TTCP từng bước được nâng lên rõ rệt.

Để phát huy những kết quả đạt được, đồng thời khắc phục các hạn chế còn tồn tại, năm 2024, Tổng TTCP Đoàn Hồng Phong đề nghị các đảng bộ, chi bộ trực thuộc cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm:

Về công tác thanh tra, Tổng TTCP yêu cầu cần bám sát Định hướng chương trình thanh tra năm 2024, yêu cầu chỉ đạo của Ban Chỉ đạo PCTN, tiêu cực các cấp, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Thủ trưởng cơ quan hành chính và tình hình thực tế để triển khai thực hiện kế hoạch thanh tra và nhiệm vụ được giao đột xuất, bảo đảm phù hợp, hiệu quả.

Về công tác tiếp công dân, giải quyết KN,TC, tham mưu thực hiện nghiêm các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về công tác tiếp công dân, giải quyết KN,TC; tập trung giải quyết dứt diểm các vụ việc tồn đọng, phức tạp, kéo dài, không để phát sinh điểm nóng về KN,TC.

Về công tác PCTN, tiêu cực, thực hiện tốt các nhiệm vụ được Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, tiêu cực, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo cấp tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan hành chính các cấp giao về công tác PCTN, tiêu cực. Tổ chức thực hiện có hiệu quả Chiến lược quốc gia về PCTN, tiêu cực đến năm 2030 và Kế hoạch thực thi Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng. Tăng cường triển khai có hiệu quả công tác kiểm tra, xác minh tài sản, thu nhập của người có chức vụ và quyền hạn. Nâng cao hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực; tăng cường phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực, khi phát hiện vụ việc có dấu hiệu tội phạm thì khẩn trương chuyển ngay sang cơ quan điều tra xử lý (không chờ ban hành kết luận thanh tra).

Về công tác xây dựng thể chế và xây dựng ngành, cần thường xuyên rà soát để hoàn thiện thể chế đối với các lĩnh vực thuộc chức năng quản lý của ngành Thanh tra. Thực hiện tốt chế độ, chính sách cho cán bộ ngành Thanh tra để cán bộ yên tâm công tác, giữ vững lòng tin, bản lĩnh chính trị, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Trong công tác xây dựng Đảng, Bí thư Ban cán sự, Bí thư Đảng ủy, Tổng TTCP Đoàn Hồng Phong đề nghị các đảng bộ, chi bộ trực thuộc tiếp tục tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ, gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện quy định của Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên nhằm tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan và của ngành Thanh tra, góp phần chấn chỉnh, cải tiến lề lối, tác phong làm việc, nâng cao trách nhiệm, đao đức công vụ trong hoạt động thanh tra, tiếp công dân, giải quyết KN,TC và PCTN.

Quyết tâm thực hiện tốt Chương trình hành động của Ban Thường vụ Đảng ủy về thực hiện Nghị quyết số 21 của Ban Chấp hành Trung ương về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới.

Tiếp tục thực hiện nghiêm Quy định số 58 của Bộ Chính trị và Hướng dẫn số 01 của Ban Tổ chức Trung ương về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng, nhất là đối với cán bộ, đảng viên trong quan hệ, tiếp xúc với cá nhân, tổ chức nước ngoài; tăng cường quản lý đảng viên khi ở bên ngoài cơ quan, khi ra nước ngoài về việc riêng, trong thời gian ở nước ngoài. Đồng thời, tiếp tục tăng cường đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, không để phát sinh những tồn tại, hạn chế./.

K. Dung
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra