Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Thanh tra Chính phủ

Thứ năm, 21/03/2024 12:00
(ThanhtraVietNam) - Thanh tra Chính phủ vừa ban hành Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2024.

Kế hoạch này nhằm tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018; các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, chỉ đạo của Ban Cán sự đảng Thanh tra Chính phủ về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTNTC). Nâng cao ý thức, vai trò của cấp ủy, người đứng đầu, công chức, viên chức, người lao động của các đơn vị thuộc Thanh tra Chính phủ.

leftcenterrightdel
 Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong. Ảnh: K. Dung

Qua đó triển khai đồng bộ, có hiệu quả các biện pháp PCTNTC; thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp PCTNTC theo đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, đồng bộ, kịp thời các nhiệm vụ về PCTNTC thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Thanh tra Chính phủ và Tổng Thanh tra Chính phủ theo Chương trình công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTNTC. Tăng cường phát hiện, ngăn chặn và kịp thời xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng, tiêu cực theo quy định pháp luật; kịp thời ngặn chặn, xử lý, đẩy lùi tham nhũng.

Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Thanh tra Chính phủ năm 2024 gồm 04 nội dung chính:

Thứ nhất là: Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao theo Chương trình công tác năm 2024 của Ban Chỉ đạo

Được biết, Tổng Thanh tra Chính phủ đã ban hành Kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ được giao theo Chương trình công tác năm 2024 của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTNTC. Trên cơ sở đó, yêu cầu Thủ trưởng các cục, vụ, đơn vị thuộc Thanh tra Chính phủ căn cứ vào các Kế hoạch nêu trên và chức năng, nhiệm vụ được giao để chủ động lãnh đạo, chỉ đạo, tham mưu, đề xuất, triển khai thực hiện, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả theo yêu cầu.

Thứ hai là: Xây dựng, hoàn thiện thể chế; tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCTNTC

Theo đó, các đơn vị chức năng rà soát, hoàn thiện các quy định pháp luật về PCTNTC liên quan đến chức năng, nhiệm vụ được giao của Thanh tra Chính phủ như: Các văn bản hướng dẫn quy trình, nghiệp vụ thanh tra; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các cục, vụ, đơn vị thuộc Thanh tra Chính phủ...

Tăng cường, nâng cao hiệu quả tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCTNTC, gắn với pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên, của Ban cán sự đảng Thanh tra Chính phủ.

Thứ ba là: Thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực

Tiếp tục rà soát, hoàn thiện đồng bộ và tổ chức thực hiện nghiêm các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực theo quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước, trong đó tập trung:

(1) Thực hiện quy định về công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình trong tổ chức, hoạt động của Thanh tra Chính phủ và các cục, vụ, đơn vị; thực hiện kế hoạch về chuyển đổi vị trí công tác trong lĩnh vực thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, PCTNTC.

(2) Đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin nhất là việc vận hành cơ sở dữ liệu quốc gia về giải quyết khiếu nại, tố cáo; khẩn trương xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm soát tài sản, thu nhập; thực hiện định mức, tiêu chuẩn, chế độ theo quy định; thực hiện các giải pháp thanh toán không dùng tiền mặt.

(3) Thực hiện quy tắc ứng xử; tăng cường chấp hành kỷ luật, kỷ cương, nâng cao đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp trong thực thi nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức Thanh tra Chính phủ. Tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định về tặng quà, nhận quà tặng, báo cáo, nộp lại quà tặng; kiểm soát xung đột lợi ích theo quy định của pháp luật PCTNTC.

(4) Kiểm soát tài sản, thu nhập: Thực hiện nghiêm việc kê khai, công khai, xác minh tài sản, thu nhập, chế độ báo cáo theo quy định của Luật PCTN và Quy chế phối hợp giữa các cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập. Xử lý nghiêm minh, kịp thời các sai phạm tham nhũng, tiêu cực trong ngành thanh tra.

Thứ tư: Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, PCTNTC

Thanh tra Chính phủ sẽ tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong các hoạt động (tổ chức cán bộ; thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, PCTNTC...); kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý nghiêm theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với những vi phạm của cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan Thanh tra Chính phủ.

Tăng cường công tác tiếp nhận, xử lý thông tin tố cáo, phản ánh về tham nhũng; bảo vệ người tố cáo theo Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị; giải quyết đơn thư tố cáo tham nhũng nội bộ theo quy định.

Thực hiện nghiêm Quy định 131-QĐ/TW ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, PCTNTC trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán; Nghị quyết số 45-NQ/BCSĐ ngày 22/7/2022 của Ban cán sự đảng Thanh tra Chính phủ về lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng và tiến độ ban hành Kết luận thanh tra; Nghị quyết số 76- NQ/BCSĐ ngày 06/6/2023 của Ban cán sự đảng Thanh tra Chính phủ về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thanh tra và việc phát hiện, xử lý vi phạm qua thanh tra; Nghị quyết số 122-NQ/BCSĐ ngày 01/3/2024 của Ban cán sự đảng Thanh tra Chính phủ về tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng, tiến độ, hiệu quả công tác thanh tra và xử lý trách nhiệm các vi phạm trong hoạt động thanh tra của Thanh tra Chính phủ; Nghị quyết số 38-NQ/ĐU.23 ngày 29/9/2022 của Đảng ủy Thanh tra Chính phủ về lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng và tiến độ ban hành kết luận thanh tra của Thanh tra Chính phủ; Quyết định số 465/QĐ-TTCP ngày 29/11/2022 của Tổng Thanh tra Chính phủ về Quy chế tổ chức, hoạt động Đoàn thanh tra của Thanh tra Chính phủ.

Xem xét trách nhiệm và xử lý nghiêm người đứng đầu tại các cục, vụ, đơn vị thuộc Thanh tra Chính phủ thiếu trách nhiệm để xảy ra tham nhũng, tiêu cực trong đơn vị do mình quản lý, phụ trách; gắn công tác PCTNTC với việc bình xét thi đua, khen thưởng đối với cơ quan, đơn vị; đề xuất các cơ quan có thẩm quyền có hình thức khen thưởng phù hợp đối với cá nhân, cơ quan, tổ chức, đơn vị có thành tích xuất sắc trong công tác PCTNTC năm 2023.

M. Phương

TIN LIÊN QUAN

Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra