Ngành Thanh tra đóng góp tích cực vào kết quả kinh tế xã hội của đất nước

Thứ sáu, 29/12/2023 16:07
(ThanhtraVietNam) - Phát biểu chỉ đạo Hội nghị trực tuyến toàn quốc Tổng kết công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024 của ngành Thanh tra, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái cho rằng, trong kết quả chung của đất nước đã đạt được về kinh tế xã hội, có sự đóng góp tích cực của Ngành trong việc phát hiện, xử lý theo thẩm quyền vi phạm pháp luật và đề xuất, kiến nghị sửa đổi kịp thời các bất cập, thiếu sót trong hoạt động quản lý nhà nước; tham mưu xử lý tình hình khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần phát triển kinh tế xã hội.

Khối lượng công việc tăng nhiều hơn các năm trước

Ngày 29/12/2023, Thanh tra Chính phủ đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc Tổng kết công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024 của ngành Thanh tra. Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đã dự và chỉ đạo Hội nghị.

Báo cáo tổng kết do Lãnh đạo Thanh tra Chính phủ trình bày cho biết, năm 2023, là năm đầu tiên ngành Thanh tra triển khai thực hiện Luật Thanh tra năm 2022 nên khối lượng công việc tăng nhiều hơn các năm trước. Nhất là công tác xây dựng thể chế; các nhiệm vụ đột xuất được giao như: Tổng kết hoạt động thanh tra công vụ, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 26/CT-TTg về việc chấn chỉnh, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động công vụ; triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về thanh tra chuyên đề hoạt động công vụ; thanh tra chuyên đề về quy hoạch và thực hiện quy hoạch xây dựng; vật liệu thông thường, điều hành tín dụng.

leftcenterrightdel
Năm 2023, là năm đầu tiên Ngành triển khai thực hiện Luật Thanh tra năm 2022 nên khối lượng công việc tăng nhiều hơn các năm trước 

Theo số liệu tổng hợp từ báo cáo của các bộ, ngành trung ương, địa phương, năm 2023, Thanh tra Chính phủ và Thanh tra các bộ, ngành, địa phương đã tập trung thanh tra công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực, có nhiều khiếu nại, tố cáo, dư luận xã hội quan tâm như: Quản lý, sử dụng đất đai, tài nguyên, khoáng sản; quy hoạch và thực hiện quy hoạch xây dựng; đầu tư xây dựng; cổ phần hóa, thoái vốn doanh nghiệp nhà nước; đấu thầu, mua sắm tài sản công; tài chính, ngân hàng; tín dụng, cho vay bất động sản, trái phiếu, chứng khoán…

Toàn ngành thanh tra đã triển khai 7.689 cuộc thanh tra hành chính và 193.774 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành. Qua thanh tra chấn chỉnh quản lý, hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật trên nhiều lĩnh vực; phát hiện vi phạm về kinh tế hơn 257,7 nghìn tỷ đồng, 616 ha đất, trong đó, kiến nghị thu hồi hơn 188,6 nghìn tỷ đồng và 166 ha đất, xuất toán, loại khỏi giá trị quyết toán do chưa thực hiện đúng quy định và đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét xử lý hơn 69 nghìn tỷ đồng, 451 ha đất; ban hành 126.158 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 6.452 tỷ đồng; kiến nghị xem xét, xử lý hành chính 7.524 tập thể và 7.944 cá nhân; chuyển cơ quan điều tra xem xét, xử lý 497 vụ, 490 đối tượng.

Công tác đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận và quyết định xử lý về thanh tra tiếp tục có chuyển biến tích cực. Qua đôn đốc, các cơ quan chức năng đã thu hồi 2.350 tỷ đồng, 32.523 ha đất; xử lý hành chính 7.972 tổ chức, 9.735 cá nhân; chuyển cơ quan điều tra 152 vụ, 201 đối tượng; khởi tố 18 vụ, 30 đối tượng; ban hành mới, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ 332 văn bản về cơ chế, chính sách, pháp luật theo kiến nghị tại các kết luận thanh tra.

Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đã được tập trung chỉ đạo, thực hiện đồng bộ, quyết liệt nhiều giải pháp, thúc đẩy, rà soát, giải quyết các vụ việc tồn đọng, phức tạp, kéo dài; tích cực, chủ động triển khai thực hiện Nghị quyết 623/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về công tác này. Qua đó góp phần bảo đảm ổn định tình hình an ninh, trật tự xã hội.

Các bộ, ngành, địa phương đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng; Thanh tra Chính phủ tiếp tục hướng dẫn, đôn đốc các ngành, các cấp thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng. Trong năm, đã phát hiện 114 vụ việc, 176 người tham nhũng. Qua hoạt động kiểm tra nội bộ phát hiện 22 vụ, 35 người; qua hoạt động thanh tra, kiểm tra phát hiện 54 vụ, 97 người; qua giải quyết khiếu nại, tố cáo phát hiện 38 vụ, 44 người liên quan đến tham nhũng.

Đổi mới mạnh mẽ phương pháp chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện

Về nhiệm vụ công tác năm 2024, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đề nghị ngành Thanh tra và các bộ, ngành, địa phương cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương pháp chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ để tạo được sự chuyển động mạnh mẽ, tích cực và toàn diện hơn nữa; nỗ lực, quyết tâm, tập trung trí tuệ để đưa ra các giải pháp chủ động trong thực thi nhiệm vụ, trong đó tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, tập trung triển khai kịp thời, có hiệu quả Luật Thanh và Nghị định hướng dẫn thi hành; khẩn trương rà soát, sửa đổi, ban hành các thông tư hướng dẫn nghiệp vụ đảm bảo thống nhất, đồng bộ.

Hai là, bám sát chỉ đạo của Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực các cấp, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Thủ trưởng cơ quan hành chính cùng cấp để xây dựng, triển khai các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực quản lý, cả trước mắt và lâu dài, nhất là các nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm giai đoạn 2021 - 2025.

Ba là, khẩn trương triển khai định hướng, kế hoạch thanh tra năm 2024 đã được phê duyệt theo hướng trọng tâm, hiệu quả, tập trung thanh tra đối với những ngành, lĩnh vực nhạy cảm, dễ xảy ra tham nhũng, tiêu cực, có nhiều đơn thư khiếu nại, tố cáo, dư luận xã hội quan tâm.

Thực hiện tốt Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 20/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động công vụ; đánh giá việc thực hiện chính sách, pháp luật ở những khâu, những hoạt động quản lý thường xuyên có sự tiếp xúc giữa cán bộ, công chức, viên chức với người dân, doanh nghiệp, nhất là những khâu, những lĩnh vực đã xảy ra vi phạm hoặc có nhiều dư luận về những biểu hiện nhũng nhiễu, tiêu cực, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp.

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động thanh tra, nhất là chất lượng, tiến độ các kết luận thanh tra và việc thực hiện kết luận thanh tra. Tham mưu tổ chức thực hiện có hiệu quả Đề án tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến dự án, đất đai trong kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

leftcenterrightdel
Phó Thủ tướng Lê Minh Khái yêu cầu tăng cường thanh tra trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước 

Bốn là, triển khai thực hiện nghiêm túc nghị quyết của Chính phủ, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, kế hoạch của Thanh tra Chính phủ về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; phối hợp chặt chẽ giữa trung ương và địa phương, giải quyết kịp thời, dứt điểm ngay từ cơ sở, không để phát sinh "điểm nóng", nhất là các vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng, phức tạp, kéo dài, các vụ việc khiếu kiện vượt cấp lên Trung ương.

Năm là, tiếp tục thực hiện đồng bộ các chủ trương, chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Trong đó quan tâm triển khai có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng. Trọng tâm là công khai, minh bạch trong tổ chức, hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị; kiểm soát xung đột lợi ích; kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn.

Nâng cao hiệu quả phát hiện, xử lý tham nhũng, tập trung thanh tra các lĩnh vực nhạy cảm, có nguy cơ tham nhũng cao hoặc có nhiều dư luận về tham nhũng. Tăng cường thanh tra trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước trong việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật.

Thanh tra Chính phủ tiếp tục hướng dẫn thực hiện Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; Quy chế phối hợp giữa các cơ quan trong kiểm soát tài sản, thu nhập và khẩn trương triển khai Đề án Cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm soát tài sản, thu nhập; triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ được phân công theo kế hoạch, chương trình công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Sáu là, tiếp tục triển khai thực hiện Nghị định số 81/2023/NĐ-CP ngày 27/11/2023 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Chính phủ…

Củng cố, xây dựng lực lượng cán bộ thanh tra chuyên nghiệp, trách nhiệm, kỷ cương, liêm chính, có bản lĩnh, đi đầu trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, tiêu cực, trước hết là sự gương mẫu, quyết tâm, quyết liệt của người đứng đầu và tập thể lãnh đạo cơ quan thanh tra các cấp; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nội bộ, xử lý nghiêm công chức vi phạm.

Thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm, điều động cán bộ, chủ động tìm kiếm, bổ sung cán bộ có năng lực, kinh nghiệm công tác. Đồng thời quan tâm chỉ đạo thực hiện chế độ, chính sách cho cán bộ, công chức và lãnh đạo ngành thanh tra, nhất là cán bộ làm công tác tiếp công dân.

Ngô Tân

TIN LIÊN QUAN

Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra