Đảng bộ Thanh tra Chính phủ:

Nỗ lực vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị

Thứ hai, 30/10/2023 16:00
(ThanhtraVietNam) - Thời gian qua, được sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của cấp ủy cấp trên, sự phối hợp thường xuyên, chặt chẽ của Ban cán sự đảng, Đảng ủy Thanh tra Chính phủ (TTCP) đã lãnh đạo toàn Đảng bộ nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức, hoàn thành tốt nhiệm vụ trong công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng.

Kết quả chủ yếu ở cả ba trụ cột công tác

Toàn Đảng bộ đã tập trung lãnh đạo các cấp ủy, chính quyền các cục, vụ, đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, với một số kết quả chủ yếu ở cả ba trụ cột công tác: Thanh tra; tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, trong đó có những nhiệm vụ đặc biệt quan trọng được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao.

leftcenterrightdel
 Ông Đoàn Hồng Phong, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Tổng Thanh tra Chính phủ. Ảnh: K. Dung

Cụ thể, trong 9 tháng đầu năm 2023, TTCP đã thực hiện 39 cuộc thanh tra, ban hành kết luận 14 cuộc, kiểm tra, đôn đốc 28 kết luận thanh tra; ban hành kế hoạch chi tiết thực hiện kế hoạch thanh tra năm 2023 của Thanh tra Chính phủ; Kế hoạch về kiểm tra việc thực hiện các kết luận thanh tra của Thanh tra Chính phủ năm 2023; bổ sung Kế hoạch thanh tra năm 2023; Ban hành và tổ chức thực hiện Nghị quyết của Ban cán sự đảng TTCP về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thanh tra và việc phát hiện, xử lý vi phạm qua thanh tra. Triển khai nhiệm vụ theo dõi, nắm tình hình thực hiện các dự án hạ tầng giao thông quan trọng quốc gia; ban hành và tổ chức thực hiện Kế hoạch kiểm tra việc xây dựng, thực hiện kế hoạch thanh tra; ban hành Kế hoạch tổng kết hoạt động thanh tra công vụ, hoàn thành Báo cáo kết quả hoạt động thanh tra công vụ, đã trình và được Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Chỉ thị về tăng cường hoạt động thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động công vụ. Đã trình và được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Định hướng chương trình thanh tra năm 2024; đã thống nhất, tránh chồng chéo với Kiểm toán Nhà nước về Kế hoạch thanh tra năm 2024 của Thanh tra Chính phủ. Tiếp tục hoàn thiện, báo cáo Ban cán sự đảng Chính phủ Đề án 153 “Phương án tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án, đất đai trong các kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án tại một số tỉnh, thành phố”.

Về công tác tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo, TTCP chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện tốt công tác tiếp công dân thường xuyên tại Trụ sở Tiếp công dân Trung ương ở TP Hà Nội và TP Hồ Chí Minh, đã tiếp 1.040 lượt, với 3.141 người được tiếp đến trình bày về 959 vụ việc, có 90 đoàn đông người; tiếp nhận 4.347 đơn, đã xử lý 4.250 đơn, trong đó có 1.784 đơn đủ điều kiện xử lý, chiếm 41,0% tổng số đơn đã xử lý. Qua xử lý đơn, đã phát hành văn bản hướng dẫn công dân và chuyển đơn của công dân đến cơ quan có thẩm quyền để xem xét giải quyết. Đáng chú ý, Thanh tra Chính phủ đã kiểm tra, rà soát 22 vụ việc khiếu nại, tố cáo do Thủ tướng Chính phủ giao. Tiếp tục thực hiện tốt kế hoạch về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, chủ động phối hợp với các bộ, ngành, địa phương rà soát các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài; nắm tình hình công dân khiếu kiện, nhất là các địa phương có đoàn đông người khiếu kiện, phức tạp tiềm ẩn nguy cơ phát sinh “điểm nóng”;...

Về công tác phòng, chống tham nhũng, TTCP đã ban hành và tổ chức thực hiện các kế hoạch của Ban cán sự đảng TTCP và của Tổng Thanh tra Chính phủ - Thành viên Ban Chỉ đạo theo chương trình công tác năm 2023 của Ban Chỉ đạo; Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng tiêu cực năm 2023 của Thanh tra Chính phủ. Ban hành Kế hoạch luân chuyển, điều động và chuyển đổi vị trí công tác giai đoạn 2023-2027 của Thanh tra Chính phủ nhằm phòng ngừa tham nhũng. Triển khai thực hiện Kế hoạch của Ban cán sự đảng TTCP tổng kết việc thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW, ngày 03/01/2014 của Bộ Chính trị; ban hành báo cáo của Ban Cán sự đảng Chính phủ Tổng kết việc thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW, ngày 03/01/2014 của Bộ Chính trị; báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 23-CT/TW, ngày 09/02/2018 của Ban Bí thư. Hoàn thành Báo cáo tổng kết Chiến lược quốc gia PCTN đến năm 2020 và Kế hoạch thực hiện UNCAC; tiếp thu ý kiến của các thành viên Ban Chỉ đạo, hoàn thiện trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Chiến lược quốc gia PCTN đến năm 2030. Tiếp tục hoàn thiện Kế hoạch thực hiện Đề án “Xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm soát tài sản, thu nhập”; ...

Bên cạnh những kết quả chủ yếu trên cả ba trụ cột công tác, TTCP còn tập trung triển khai xây dựng các đề án, nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 01/NQ-CP, ngày 06/01/2023 của Chính phủ và Kế hoạch xây dựng thể chế năm 2023 của TTCP. Theo đó, TTCP đã triển khai Kế hoạch thi hành Luật Thanh tra 2022, Kế hoạch xây dựng thể chế và các kế hoạch của TTCP. Ban hành Nghị định số 43/2023/NĐ-CP, ngày 30/6/2023 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thanh tra và trình Chính phủ 02 dự thảo Nghị định: (1) Nghị định quy định về tổ chức và hoạt động của Thanh tra Tổng cục, cục, Thanh tra cơ quan thuộc Chính phủ và cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành; (2) Nghị định quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của TTCP; Giúp Chính phủ xây dựng, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội và đã ban hành Nghị quyết quy định việc các cơ quan thanh tra được trích một phần từ các khoản tiền thu hồi phát hiện qua thanh tra sau khi nộp ngân sách nhà nước;...

leftcenterrightdel
 Hội nghị BCH Đảng bộ TTCP lần thứ 14 (mở rộng), tháng 10/2023. Ảnh: K. Dung

Quyết liệt nhiều giải pháp để xây dựng Đảng

Bằng rất nhiều phương thức, Đảng ủy TTCP đã lãnh đạo các cấp ủy triển khai thực hiện tốt công tác chính trị, tư tưởng; công tác tổ chức xây dựng Đảng; công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng cũng như công tác dân vận và lãnh đạo các tổ chức đoàn thể.

Cụ thể, Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy đã tổ chức quán triệt, triển khai kịp thời đến các đảng bộ, chi bộ trực thuộc, đến cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, các văn bản của cấp ủy cấp trên. Đảng ủy phối hợp với Ban cán sự đảng TTCP tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt nội dung cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng tiêu cực; chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng về nội dung cuốn sách.

Dưới sự hướng dẫn và phát động thường xuyên của Đảng ủy, toàn Đảng bộ TTCP sôi nổi triển khai thực hiện Kết luận số 01- KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; gắn với thực hiện các Quy định của Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"; Tăng cường công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng theo tinh thần Nghị quyết 35-NQ/TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 10-CT/ĐUK của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối.

Đảng ủy TTCP cũng đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc triển khai, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, quy định, quy chế, kết luận, hướng dẫn của Trung ương, của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và của cấp mình về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; tiếp tục triển khai thực hiện Kết luận số 34-KL/TW, ngày 18/4/2022 của Bộ Chính trị về Chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2030, Nghị quyết số 15-NQ/ĐUK, ngày 16/01/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương về tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương. Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy đã thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tạo điều kiện để Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh, các tổ chức đoàn thể phát huy vai trò, trách nhiệm trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, tổ chức tốt các hoạt động, phong trào thi đua, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị.

Chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, ông Đoàn Hồng Phong, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Tổng Thanh tra Chính phủ nhấn mạnh, Đảng bộ TTCP cần phát huy hơn nữa những kết quả đạt được. Đồng thời, tập trung lãnh đạo cấp ủy, chính quyền các cấp hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị năm 2023, trong đó chú trọng đẩy nhanh tiến độ, chất lượng các cuộc thanh tra, nhất là các cuộc thanh tra đột xuất theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Chú trọng làm tốt công tác chính trị tư tưởng, xây dựng tinh thần đoàn kết, thống nhất, đồng thuận trong chi bộ, đảng bộ, cơ quan, đơn vị; gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn, công vụ./.

K. Dung
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra