“Siết chặt kỷ cương, tăng cường hiệu quả”

Thứ sáu, 06/01/2023 13:35
(ThanhtraVietNam) - Sáng ngày 06/01/2023, Thanh tra Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến Tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023 của ngành Thanh tra. Tại điểm cầu trụ sở Thanh tra Chính phủ, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Đặng Công Huẩn đã phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2023 với Chủ đề: “Siết chặt kỷ cương, tăng cường hiệu quả”.

Báo cáo Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2022, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Đặng Công Huẩn cho biết, năm 2022, trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp; nhưng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, sát sao của Ban cán sự đảng, Tổng Thanh tra Chính phủ; công tác tham mưu có hiệu quả của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Thanh tra; sự vào cuộc của cấp ủy, lãnh đạo Thanh tra các cấp, các ngành, công tác thi đua, khen thưởng của Ngành đã có bước chuyển biến tích cực.

leftcenterrightdel
Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Đặng Công Huẩn báo cáo Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2022. Ảnh: NT

Cụ thể, phong trào thi đua năm 2022 của ngành Thanh tra đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, gắn với việc thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của toàn Ngành. Đã có nhiều đổi mới trong phương pháp làm việc để thích ứng an toàn trong tình hình mới. Ứng dụng công nghệ thông tin trong nhiều mặt hoạt động của công tác thanh tra; công tác đào tạo, bồi dưỡng; công tác tổ chức.

Việc tổ chức các phong trào thi đua đã có nhiều đổi mới về nội dung, hình thức, phương pháp; thực hiện nghiêm túc việc đôn đốc, kiểm tra, sơ kết, tổng kết; từ phong trào thi đua đã lựa chọn các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu để biểu dương, tôn vinh, khen thưởng kịp thời. Việc phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến phải được coi là nhiệm vụ trọng tâm trong đổi mới phương pháp tổ chức chỉ đạo các phong trào thi đua, bảo đảm thực hiện đồng bộ ở cả bốn khâu: Phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến.

Phong trào thi đua gắn chặt với việc triển khai các Nghị quyết của Ban cán sự đảng, lãnh đạo Thanh tra Chính phủ, nhất là việc lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng, tiến độ, ban hành các kết luận thanh tra, việc chuyển vụ việc sang cơ quan điều tra khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự...

Có thể nói, trong năm qua, phong trào thi đua đã có nhiều tác động tích cực đến việc nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ của ngành Thanh tra trên các lĩnh vực: Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, cải cách hành chính, công tác tổ chức và xây dựng lực lượng.

leftcenterrightdel
 Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh: NT

Về phương hướng, nhiệm vụ phong trào thi đua năm 2023, thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; Nghị quyết của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2023, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ đã phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2023 với Chủ đề: “Siết chặt kỷ cương, tăng cường hiệu quả” với các phương hướng, nhiệm vụ cụ thể như sau:

1. Tiếp tục phổ biến, quán triệt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua khen thưởng, nhất là Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”; Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 về đẩy mạnh xây dựng Đảng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 về những điều đảng viên không được làm...

Đồng thời, xây dựng kế hoạch phổ biến, quán triệt và tổ chức thi hành Luật Thi đua, khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành để triển khai thực hiện.

2. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương; nâng cao trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu. Thủ trưởng Thanh tra các bộ, ngành, địa phương; các cục, vụ, đơn vị thuộc Thanh tra Chính phủ thực hiện nghiêm Quyết định số 473/QĐ-TTCP ngày 08/12/2022 của Tổng Thanh tra Chính phủ ban hành Quy chế văn hóa công sở của Thanh tra Chính phủ; Quyết định số 465/QĐ-TTCP ngày 29/11/2022 của Tổng Thanh tra Chính phủ về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động Đoàn thanh tra của Thanh tra Chính phủ.

3. Phát động phong trào thi đua nâng cao hiệu quả công tác, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị trên các lĩnh vực của ngành Thanh tra.

4. Đẩy mạnh cải cách hành chính; xây dựng thể chế; xây dựng và trình Chính phủ ban hành các nghị định hướng dẫn thực hiện Luật Thanh tra năm 2022.

5. Tiếp tục hưởng ứng các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động: Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”; “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”;“Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”…

leftcenterrightdel
Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong tặng cờ thi đua cho 17 tập thể đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, dẫn đầu phong trào thi đua năm 2022. Ảnh: HT

Cũng trong dịp này, Thanh tra Chính phủ công bố Quyết định tặng Cờ thi đua của Thanh tra Chính phủ cho 17 tập thể đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, dẫn đầu phong trào thi đua năm 2022.

 

Danh sách 17 tập thể được tặng cờ thi đua của Thanh tra Chính phủ:

Các đơn vị thuộc Thanh tra Chính phủ:

1.      Vụ Kế hoạch - Tổng hợp

2.      Cục Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo khu vực 2 (Cục II)

3.      Vụ Pháp chế

4.      Báo Thanh tra

Thanh tra các Bộ gồm:

1.      Thanh tra Bộ Giao thông vận tải

2.      Thanh tra Bộ Quốc phòng

3.      Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo

Thanh tra các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương:

1.      Thanh tra Tp.Hà Nội

2.      Thanh tra tỉnh Bắc Ninh

3.      Thanh tra tỉnh Đắk Lắk

4.      Thanh tra tỉnh Cao Bằng

5.      Thanh tra tỉnh Yên Bái

6.      Thanh tra tỉnh Quảng Trị

7.      Thanh tra tỉnh Quảng Ngãi

8.      Thanh tra tỉnh Đồng Tháp

9.      Thanh tra tỉnh Kiên Giang

10.    Thanh tra tỉnh Đồng Nai


Hà Tuấn
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra