Chi bộ Vụ Kế hoạch - Tổng hợp, Thanh tra Chính phủ:

Thực hiện kịp thời, nghiêm túc, đồng bộ, hiệu quả nhiệm vụ được giao

Thứ ba, 25/04/2023 17:00
(ThanhtraVietNam) - Thời gian qua, mặc dù khối lượng công việc nhiều, một số nhiệm vụ đột xuất có tính chất phức tạp, khó khăn, nhưng tập thể Ban chi ủy, lãnh đạo Vụ Kế hoạch - Tổng hợp, Thanh tra Chính phủ đã đoàn kết, thống nhất, lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, thực hiện kịp thời, nghiêm túc, đồng bộ, hiệu quả nhiệm vụ được giao.

Đoàn kết, thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo

Thứ nhất, Chi bộ phổ biến, quán triệt đầy đủ, kịp thời Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, thực hiện đúng quan điểm, mục tiêu và các nhiệm vụ, giải pháp nhằm nâng cao trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ, nhận thức của từng đảng viên, công chức trong thực thi công vụ. Trong Chương trình hành động toàn khóa, Chi ủy nhấn mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh luôn là một nội dung quan trọng, phải thực hiện thường xuyên trong suốt cả nhiệm kỳ. Tại Quy chế làm việc, Chi ủy phân công nhiệm vụ rõ ràng giữa các thành viên; coi trọng công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, phối hợp để thực hiện các nghị quyết, kết luận, chỉ đạo của cơ quan cấp trên, trong đó có Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị. Hàng năm, tổ chức đảng viên, công chức đăng ký học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện cam kết rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống. Tại các kỳ họp chi bộ hàng tháng, bí thư chi bộ có nhận xét, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị; dành thời gian để các đảng viên trao đổi, thảo luận, phát biểu, qua đó, nắm bắt tình hình chính trị tư tưởng của đảng viên để có biện pháp lãnh đạo phù hợp, kịp thời. Hằng tuần, chi bộ nắm bắt tình hình tư tưởng của đảng viên, công chức, kịp thời có các biện pháp giải quyết, không để phát sinh tư tưởng tiêu cực, gây mất đoàn kết nội bộ, báo cáo Đảng ủy Thanh tra Chính phủ theo đúng quy định.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Trần Đăng Vinh, Bí thư Chi bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tổng hợp, Thanh tra Chính phủ. Ảnh: K. Dung

Thứ hai, Chi bộ luôn quan tâm kết hợp chặt chẽ giữa học tập với làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, thể hiện trên 3 mặt công tác chủ yếu của Vụ Kế hoạch - Tổng hợp như sau:

Tham mưu lãnh đạo Thanh tra Chính phủ xây dựng Định hướng chương trình thanh trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, trên cơ sở đó tham mưu văn bản hướng dẫn xây dựng kế hoạch thanh tra trong toàn Ngành, ban hành kế hoạch thanh tra của Thanh tra Chính phủ. Chủ động theo dõi, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch thanh tra, tham mưu điều chỉnh kế hoạch thanh tra; xử lý chồng chéo trong hoạt động thanh tra, kiểm toán; phối hợp với các cục, vụ, đơn vị tham mưu xây dựng, ban hành các chương trình hành động, kế hoạch công tác khác của Thanh tra Chính phủ; tiến hành kiểm tra việc xây dựng và thực hiện kế hoạch thanh tra đối với thanh tra các bộ, ngành, địa phương.

Tham mưu chỉ đạo, điều hành hoạt động của Thanh tra Chính phủ và toàn ngành Thanh tra, đảm bảo thực hiện các mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ đề ra; tổng hợp kết quả thực hiện nhiệm vụ của Thanh tra Chính phủ và toàn ngành Thanh tra để xây dựng báo cáo theo yêu cầu của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các cơ quan Trung ương; tham mưu Tổng Thanh tra Chính phủ trả lời kiến nghị của cử tri, chất vấn của đại biểu Quốc hội. Chủ động theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện chế độ thông tin, báo cáo của ngành Thanh tra; thực hiện chức năng phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí...

Trong quá trình lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, chi bộ luôn quán triệt tinh thần học tập, làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong đó, tận tụy, trách nhiệm trong công việc, thực hiện cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư, không để lãng phí trong quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước, được lãnh đạo Thanh tra Chính phủ khen thưởng, đánh giá cao, không có đảng viên có hành vi vi phạm.

Thứ ba, chi bộ quán triệt đảng viên, công chức thực hiện đầy đủ nội dung của Nghị quyết số 45-NQ/BCSĐ ngày 22/7/2022 của BCSĐ TTCP, Nghị quyết số 38-NQ/ĐU.23 ngày 29/9/2022 của ĐUTTCP. Đồng thời, tham mưu Tổng Thanh tra Chính phủ ký Quyết định số 465/QĐ-TTCP ngày 29/11/2022 ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động Đoàn thanh tra của Thanh tra Chính phủ. Trên cơ sở đó, chi bộ đã quán triệt, triển khai thực hiện, nhất là đối với đảng viên, công chức được giao nhiệm vụ theo dõi hoạt động thanh tra, tham mưu, tổng hợp báo cáo kết quả thanh tra và tham gia các đoàn thanh tra của Thanh tra Chính phủ.

Bài học kinh nghiệm

Qua thực tiễn triển khai các mặt công tác, Chi bộ Vụ Kế hoạch - Tổng hợp rút ra ba bài học kinh nghiệm:

Thứ nhất, duy trì và phát huy truyền thống đoàn kết, nguyên tắc tập trung dân chủ trong tổ chức, sinh hoạt đảng phải được đặt lên hàng đầu. Đây là vấn đề cốt lõi để giữ ổn định tổ chức, phát huy sức mạnh của từng đảng viên và sức mạnh tập thể trong lãnh đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Thứ hai, tính tiền phong gương mẫu, tinh thần trách nhiệm, kỷ cương, kỷ luật, phong cách, lề lối làm việc của cấp ủy, người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu đơn vị là những nhân tố tác động trực tiếp và ảnh hưởng quan trọng đến ý thức, tinh thần, thái độ làm việc của đảng viên, công chức.  

Thứ ba, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng phải luôn luôn được quan tâm, tập trung nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ, bảo đảm tính lãnh đạo, tính giáo dục của chi bộ; xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng. Hình thức sinh hoạt chuyên đề phải chọn lựa chủ đề, chuẩn bị nội dung sinh hoạt phong phú, bám sát vào chức năng, nhiệm vụ chính trị của chi bộ.

Nhiệm vụ, giải pháp

Trong thời gian tới, chi bộ sẽ quan tâm phát huy kết quả và nhân tố tích cực, khắc phục những hạn chế, thiếu sót để thực hiện tốt hơn các nhiệm vụ được giao.

Thứ nhất, tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương Đảng, Đảng ủy cấp trên, trong đó có Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; chú trọng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, cập nhật kiến thức mới cho đảng viên, công chức, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Thứ hai, thường xuyên đôn đốc, theo dõi, kiểm tra, giám sát chặt chẽ đảng viên, công chức kịp thời uốn nắn các biểu hiện chưa đúng trong thực hiện nhiệm vụ và việc tham gia các đợt học tập, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng. Tổ chức thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát đảng viên theo yêu cầu của Đảng ủy cấp trên và kế hoạch của Chi bộ. Chú trọng đổi mới phong cách, lề lối làm việc, phát huy tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy, gương mẫu của đảng viên, công chức, nhất là vai trò của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu.

Thứ ba, chủ động tham mưu thực hiện nhiệm vụ chính trị trên các mặt công tác, nhất là trong công tác tham mưu tổng hợp, xây dựng định hướng chương trình thanh tra, kế hoạch thanh tra, kế hoạch tài chính.

Chi bộ Vụ Kế hoạch - Tổng hợp đề nghị Đảng ủy Thanh tra Chính phủ tăng cường chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ quan tâm thực hiện đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, nhất là các đơn vị dự toán cần phải đảm bảo cho hoạt động thiết thực, hiệu quả, đúng quy định và quan tâm thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý và sử dụng ngân sách nhà nước. Đồng thời, thực hiện đầy đủ chế độ thông tin báo cáo, phối hợp chặt chẽ với Vụ Vụ Kế hoạch - Tổng hợp trong công tác tham mưu chỉ đạo, điều hành, xây dựng và thực hiện chương trình, kế hoạch công tác.

Bên cạnh đó, Đảng ủy Thanh tra Chính phủ cần tiếp tục chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ quán triệt thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 45-NQ/BCSĐ ngày 22/7/2022 của BCSĐ TTCP, Nghị quyết số 38-NQ/ĐU.23 ngày 29/9/2022 của ĐUTTCP, Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 465/QĐ-TTCP ngày 29/11/2022 của Tổng TTCP, nhất là với các đảng bộ, chi bộ có chức năng thanh tra. Theo đó, việc thực hiện nghiêm ngay từ khâu chuẩn bị thanh tra, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị để xây dựng kế hoạch tiến hành thanh tra bảo đảm trọng tâm, trọng điểm, có tính khả thi, đúng mục đích, yêu cầu của cuộc thanh tra; lựa chọn nhân sự cũng như phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong Đoàn thanh tra phải phù hợp năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của thành viên đoàn. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý vi phạm trong quá trình thanh tra (nếu có); quán triệt các Đoàn thanh tra phải thực hiện đúng kế hoạch tiến hành thanh tra, triển khai thanh tra đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, hiệu quả; báo cáo kết quả thanh tra và tham mưu kết luận, kiến nghị các biện pháp xử lý qua thanh tra phải chính xác, khách quan, đúng pháp luật, kịp thời, khả thi. Tập trung khắc phục sự chậm trễ trong tham mưu ban hành kết luận thanh tra. Đồng thời, quan tâm bồi dưỡng nâng cao chất lượng của đảng viên, công chức thanh tra, bảo đảm song toàn cả về đạo đức nghề nghiệp thanh tra và trình độ, năng lực thanh tra, là điểm tựa và trở thành then chốt cho hoạt động của Thanh tra Chính phủ ngày càng hiệu quả./.

Trần Đăng Vinh,
Bí thư Chi bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tổng hợp, Thanh tra Chính phủ
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra