Triển khai, thực hiện tốt Kết luận 01 của Bộ Chính trị tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, trách nhiệm, tác phong, lề lối làm việc của từng tổ chức, cán bộ, đảng viên

Thứ sáu, 12/05/2023 16:00
(ThanhtraVietNam) - Ba năm qua, việc triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị (Kết luận 01) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII “về đẩy mạnh học tập và làm theo tu tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2021 - 2023 (Chỉ thị 05) tại Đảng bộ Thanh tra Chính phủ đã đạt được nhiều kết quả tốt, thiết thực. Các kết quả đó đã tạo được những chuyển biến mạnh mẽ, tích cực trong nhận thức, trách nhiệm, tác phong, lề lối làm việc, phương pháp công tác… của từng tổ chức, tập thể, đơn vị của mỗi cán bộ, đảng viên, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn.

Các cấp ủy trong toàn Đảng bộ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp trên các mặt công tác chính trị, tư tưởng

Ngay sau khi Kết luận 01 được ban hành, nhận thức được tầm quan trọng trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vừa là trách nhiệm của Đảng ủy, vừa là nhiệm vụ thường xuyên, trọng tâm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo nhằm góp phần xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan, đơn vị ngày càng trong sạch, vững mạnh, Đảng ủy Thanh tra Chính phủ đã kịp thời tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên truyền về nội dung, giá trị, ý nghĩa to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nêu trong Chỉ thị 05, Kết luận 01 và Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng gắn với việc nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên truyền về Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thanh tra Chính phủ khóa XXIII nhiệm kỳ 2020 - 2025. Qua đó phát huy ý thức tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc của đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan Thanh tra Chính phủ.

leftcenterrightdel
Đồng chí Đoàn Hồng Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự, Bí thư Đảng ủy, Tổng Thanh tra Chính phủ. Ảnh: K. Dung 

Đảng ủy đã chỉ đạo các cấp ủy, chi bộ trong Đảng bộ Thanh tra Chính phủ xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn khóa và từng năm bám sát hướng dẫn của cấp trên, gắn với chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Đảng và việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị mình, gắn với tiếp tục quán triệt, thực hiện chuấn mực đạo đức ngành Thanh tra và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; nâng cao chất lượng thực thi công vụ, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thanh tra kỷ cương, trách nhiệm, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư.

Theo đó, từng tổ chức, đơn vị, mỗi đảng viên, nhất là bí thư cấp ủy, người đứng đầu đơn vị… đã xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh toàn khóa và từng năm với những việc làm và hành động cụ thể. Kết quả thực hiện kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một tiêu chí để đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng và đảng viên hàng năm.

Qua triển khai, thực hiện làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động đã nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong việc thi đua thực hiện nhiệm vụ chính trị, giữ gìn đạo đức lối sống, nêu cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt cua đơn vị, từng bước đẩy lùi sự suy thoái về đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên tạo sự thống nhất trong đảng bộ, chi bộ, sự đồng thuận trong đơn vị, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao.

Bên cạnh đó, Đảng ủy Thanh tra Chính phủ thường xuyên đổi mới, nâng cao chất lượng tổ chức học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị.

Chú trọng chỉ đạo và thực hiện nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng, Đảng ủy Thanh tra Chính phủ yêu cầu toàn Đảng bộ duy trì nền nếp, chế độ sinh hoạt, học tập, xây dựng đảng bộ, chi bộ trong sạch, vững mạnh, nâng cao chất lượng tự phê bình và phê bình, đoàn kết, chân thành, trung thực, khách quan, cầu thị, không né tránh. Đặc biệt, thường xuyên đổi mới phong cách, lề lối làm việc, nâng cao năng lực lãnh đạo của tập thể, cá nhân làm khâu đột phá, khắc phục kịp thời những tồn tại, thiếu sót, khuyết điểm đã chỉ ra. Thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, đi đôi với phân công cá nhân phụ trách; tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong cấp ủy và lãnh đạo đơn vị.

Ngoài ra, Đảng ủy chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể các cấp. Thực hiện đầy đủ trên các phương diện: Tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự phê bình và phê bình, trong các mối quan hệ công tác và quan hệ với quần chúng, với người dân trong thực hiện nhiệm vụ được giao, trong ý thức tổ chức kỷ luật, đoàn kết nội bộ, lề lối làm việc và tác phong công tác... Trong đấu tranh với thói hư, tật xấu, kịp thời chấn chỉnh tác phong công tác thiếu chuẩn mực, lối sống xa hoa, lãng phí ở một bộ phận cán bộ, đảng viên. Trên cơ sở đó, các cấp ủy, tổ chức đảng trong Đảng bộ Thanh tra Chính phủ đã cụ thể hóa các quy định của Trung ương cho phù hợp với điều kiện thực tế, những quy định đang có hiệu lực thi hành, cụ thể hóa thành các văn bản và tổ chức thực hiện tại đơn vị.

Đảng ủy đã chỉ đạo cấp ủy Trường Cán bộ Thanh tra, Viện Chiến lược và Khoa học Thanh tra phối hợp với ban lãnh đạo, ban giám hiệu lãnh đạo, chỉ đạo việc tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng nghiên cứu, giảng dạy tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chuyên đề toàn khóa và hàng năm trong các chương trình nghiên cứu, đào tạo, bồi dưỡng, phù hợp với yêu cầu nghiên cứu, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ thanh tra, tăng cường công tác nghiên cứu toàn diện tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Kết quả chất lượng nghiên cứu, giảng dạy tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được nâng cao, học viên được bố sung thêm kiến thức, nhận thức trong việc nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh một cách khoa học, sáng tạo, hiện đại và gắn lý luận với thực tiễn, phù hợp với từng đối tượng, đáp úng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Chú trọng công tác tuyên truyền, xây dựng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến

Được sự quan tâm chỉ đạo sát sao, những năm qua, công tác tuyên truyền Kết luận 01 được tích cực triển khai, thực hiện, nội dung tuyên truyền vê tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, về những chủ trương của Đảng và Nhà nước về học tập và làm theo Bác; tuyền truyền về những kết quả học tập và làm theo Bác, những tấm gương tiêu biểu trong học và làm theo Bác. Tập trung tôn vinh những giá trị tư tưởng có tính phổ biến, vừa và có tính tổng kết lịch sử sâu sắc vừa mang tâm nhìn vượt thời đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh, như: Thúc đẩy hòa bình; độc lập tự chủ gắn với đoàn kết và hợp tác quốc tế, xây dựng lòng tin trong quan hệ quốc tế… đồng thời chú trọng tuyên truyền những quan điểm, tư tưởng của Bác về công tác Thanh tra, xây dựng đội ngũ cán bộ Thanh tra.

Tăng cường kiểm tra, giám sát của cấp ủy, tổ chức đảng về việc thực hiện Kết luận 01

Đảng ủy đã chỉ đạo cấp ủy các đảng bộ, chi bộ xây dựng và bổ sung nội dung việc thực hiện Kết luận 01 vào chương trình kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ và hàng năm; đồng thời, chỉ đạo ủy ban kiểm tra cùng cấp xây dựng và bổ sung nội dung vào chương trình kiểm tra, giám sát của ủy ban kiểm tra nội dung Chỉ thị 05, Kết luận số 01 và các Nghị quyết về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trong đó, tập trung kiểm tra, giám sát việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, việc xây dựng kế hoạch làm theo của tập thể và cá nhân... Trong năm 2021, có 05 tổ chức đảng trực thuộc được kiểm tra, giám sát, năm 2022 là 06 tổ chức đảng trực thuộc, năm 2023 là 04 tổ chức đảng. Kết quả kiểm tra, giám sát đã chỉ ra được những ưu điểm và những tồn tại, hạn chế của từng tổ chức đảng, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy đảng, của đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ, trong công tác xây dựng Đảng.

Có thể nói, từ năm 2021-2023, Đảng ủy Thanh tra Chính phủ đã bám sát sự chỉ đạo, định hướng của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và nhiệm vụ chính trị của cơ quan để triển khai đồng bộ các nhiệm vụ công tác chính trị, tư tưởng. Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên có kết quả tốt. Việc học tập đã trở thành đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng trong toàn cơ quan, ở từng đơn vị, góp phần quan trọng giúp cán bộ, đảng viên ngày càng nhận thức rõ hơn về những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đồng thời đã tác động hiệu quả đến việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị, đảng viên, viên chức, người lao động.

Mặc dù vậy, việc đổi mới, quán triệt học tập, triển khai thực hiện kết luận, nghị quỵết của Đảng ở một số tổ chức đảng còn chậm, chất lượng chưa đáp ứng yêu câu. Công tác tham mưu cho cấp ủy về công tác chính trị, tư tưởng có lúc còn chưa kịp thời, chưa quyết liệt. Có chi bộ chưa chú trọng tổ chức sinh hoạt chuyên đề, sinh hoạt chính trị, tư tưởng; chất lượng, hiệu quả chưa cao, chưa coi trọng làm tốt công tác tông kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận. Việc phát hiện, biểu dương những gương tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở một số đơn vị còn hạn chế. Nguyên nhân của tình trạng này là do nhận thức, trách nhiệm, sự quan tâm đối với công tác giáo dục chính trị tư tưởng ở một số nơi, nhất là ở tổ chức cơ sở đảng, chi bộ trực thuộc còn chưa tương xứng với yêu cầu đặt ra. Còn có cấp ủy chưa dành nhiều thời gian cho công tác đảng; một số đảng viên chưa nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình, chưa thực sự tu dưỡng, rèn luyện đạo đức đảng viên.

leftcenterrightdel
Đồng chí Hoàng Thái Dương, Phó Bí thư Đảng ủy Thanh tra Chính phủ. Ảnh: K. Dung 

Chia sẻ về một số bài học kinh nghiệm để nâng cao hơn nữa hiệu quả việc thực hiện Kết luận 01, đồng chí Hoàng Thái Dương, Phó Bí thư Đảng ủy Thanh tra Chính phủ nhấn mạnh: Cần phải có sự chuyển biến mạnh mẽ trong tư duy, nhận thức và quyết tâm chính trị cao trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt, người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ. Các cấp ủy đảng cần vận dụng sáng tạo các tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước để đề ra các biện pháp đồng bộ, kịp thời phù hợp với điều kiện thực tiễn và tổ chức thực hiện có hiệu quả.

Bên cạnh đó, các cấp ủy đảng cũng cần thường xuyên tổ chức tuyên truyền sâu rộng chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đế tạo sự đồng thuận, thống nhất trong quá trình thực hiện. Thường xuyên quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức có phấm chất đạo đức, trình độ chuyên môn năng lực thực tiễn, ý thức tố chức kỷ luật và tinh thần trách nhiệm với công việc, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Coi trọng công tác sơ kết, tống kết đánh giá thực hiện nghiên cứu, vận dụng, phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước để kịp thời rút kinh nghiệm và đề ra giải pháp thực hiện ngày càng hiệu quả hơn.

Lưu ý về một số nhiệm vụ có tính định hướng trong thời gian tới, đồng chí Đoàn Hồng Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự, Bí thư Đảng ủy, Tổng Thanh tra Chính phủ yêu cầu: Đảng ủy Thanh tra Chính phủ cần tiếp tục tập trung triển khai thực hiện tốt Kết luận 01 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; gắn với thực hiện Quy định của Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên và việc thực hiện Kết luận số 21 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Thường xuyên đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt định kỳ và sinh hoạt chuyên đề của chi bộ; cụ thể hóa những nội dung đột phá gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn./.

K. Dung
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra