Năm 2024 sẽ thanh tra hoạt động công vụ, cải cách hành chính

Năm 2024 sẽ thanh tra hoạt động công vụ, cải cách hành chính

(ThanhtraVietNam) – Việc xây dựng Kế hoạch thanh tra năm 2024 cần đảm bảo mục tiêu triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả Luật Thanh tra năm 2022 và các nghị định, thông tư hướng dẫn thi hành Luật; các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ và chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, của Thủ tướng Chính phủ liên quan đến hoạt động thanh tra. Trong đó, các bộ ngành, địa phương phải đưa nội dung thanh tra hoạt động công vụ, cải cách hành chính vào kế hoạch thanh tra.
Xây dựng lực lượng Cán bộ thanh tra chuyên nghiệp, liêm chính, có bản lĩnh
Xây dựng lực lượng Cán bộ thanh tra chuyên nghiệp, liêm chính, có bản lĩnh
(ThanhtraVietNam) - Những năm qua, ngành Thanh tra tiếp tục có nhiều giải pháp nhằm củng cố, xây dựng lực lượng cán bộ thanh tra chuyên nghiệp, trách...
Quảng Trị từng bước đổi mới, không ngừng nâng cao hiệu lực, hiệu quả thanh tra
Quảng Trị từng bước đổi mới, không ngừng nâng cao hiệu lực, hiệu quả thanh tra
(ThanhtraVietNam) - Đó là một trong những nhiệm vụ đặt ra trong thời gian tới đối với ngành thanh tra tỉnh Quảng Trị nhằm phát huy những kết quả đạt...
Quảng Nam thực hiện đồng bộ, hiệu quả các mặt công tác thanh tra
Quảng Nam thực hiện đồng bộ, hiệu quả các mặt công tác thanh tra
(ThanhtraVietNam) - Trong 9 tháng đầu năm 2023, ngành Thanh tra tỉnh Quảng Nam đã tập trung triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các mặt công tác...