Chủ tịch huyện UBND huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk cần nghiêm túc khắc phục khuyết điểm

Thứ sáu, 23/12/2022 10:00
(ThanhtraVietNam) - Kết luận số 10/KL-TTr do Thanh tra tỉnh Đắk Lắk đã chỉ rõ nhiều nội dung đáng chú ý về thanh tra trách nhiệm trong công tác thực hiện quy định pháp luật về công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, phòng, chống tham nhũng và quản lý đầu tư xây dựng, đất đai trên địa bàn huyện Buôn Đôn.

Huyện Buôn Đôn là huyện biên giới, cách thành phố Buôn Ma Thuột khoảng 30km vê phía Tây. Phía Đông giáp huyện Cư M'gar và thành phố Buôn Ma Thuột; phía Tây giáp Vương quốc Cam Pu Chia; phía Nam giáp thành phố Buôn Ma Thuột và huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông; phía Bắc giáp huyện Ea Súp. Huyện có khoảng 45 km đường biên giới chung với Vương quốc Campuchia. Tổng diện tích tự nhiên khoảng 1.410km2; có 29 dân tộc anh em cùng sinh sống. Tổng dân số toàn huyện khoảng 65.798 người, trong đó dân tộc thiểu số tại chỗ chiếm khoảng 45,9%. UBND huyện Buôn Đôn có 17 phòng, ban chuyên môn, đơn vị sự nghiệp và có 07 đơn vị hành chính trực thuộc, gồm các xã: Krông Na, Ea Huar, Ea Wer, Tân Hòa, Cuôr Knia, Ea Bar và Ea Nuôi.

leftcenterrightdel
 Trụ sở UBND huyện Buôn Đôn. Ảnh: https://baodaklak.vn/

Phát hiện, kiến nghị thu hồi nộp ngân sách 633.971.433 đồng

Kết quả thanh tra tại UBND huyện Buôn Đôn năm 2020, Thanh tra tỉnh Đắk Lắk chỉ rõ những ưu điểm trong các lĩnh vực công tác ngành Thanh tra tại UBND huyện Buôn Đôn như sau:

Về công tác thanh tra, việc phê duyệt kế hoạch thanh tra, tổ chức thực hiện kế hoạch thanh tra; việc thực hiện thẩm quyền ra quyết định thanh tra, kết luận thanh tra, xử lý các kết luận thanh tra và công khai kết luận thanh tra tại địa phương cơ bản đảm bảo theo quy định. Qua thanh tra đã phát hiện, kiến nghị thu hồi nộp ngân sách 633.971.433 đồng.

Về công tác tiếp công dân và xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, UBND huyện Buôn Đôn đã thành lập Ban tiếp công dân. Hàng năm đã xây dựng và ban hành kế hoạch, lịch tiếp công dân thường xuyên; đã tổ chức thực hiện việc tiếp công dân thường xuyên tại Trụ sở; nơi tiếp công dân có Bảng hướng dẫn và Nội quy tiếp công dân và được trang bị tương đối đầy đủ về cơ sở vật chất phục vụ cho công tác tiếp công dân. Trong năm 2020, Chủ tịch UBND huyện Buôn Đôn trực tiếp tiếp công dân 16/21 buổi. Sau mỗi lần tiếp dân, UBND huyện đều ban hành Thông báo về kết quả tiếp công dân theo quy định. Số đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tiếp nhận trong kỳ đều được xử lý theo quy định.

Đối với việc giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, Chủ tịch UBND huyện Buôn Đôn được thực hiện cơ bản tốt. Trong thời kỳ thanh tra, các vụ việc khiếu nại, tố cáo phát sinh đều đã được xem xét, giải quyết, không để vụ việc tồn đọng, kéo dài.

Bên cạnh đó, việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng nhằm thể hiện sự công khai, minh bạch trong công tác tổ chức, cán bộ và cơ bản đúng theo quy định tại Điều 19 Thông tư số 02/TT-TTCP ngàỵ 13/7/2012 của Thanh tra Chính phủ. Số người có nghĩa vụ phải kê khai tài sản, thu nhập trong năm 2020 đều đã thực hiện việc kê khai và đã thực hiện việc công khai theo quy định.

Tuy nhiên, qua thanh tra cho thấy còn có những tồn tại, hạn chế như sau:

Thứ nhất, Thanh tra huyện đã không khảo sát để nắm thông tin trước khi xây dựng, trình Chủ tịch UBND huyện phê duyệt kế hoạch thanh tra là chưa thực hiện đúng theo quy định tại điểm a, b, khoản 4 Điều 11 Thông tư số 01/2014/TT-TTCP ngày 23/4/2014 của Thanh tra Chính phủ Quy định về việc xây dựng, phê duyệt định hướng chương trình thanh tra, kế hoạch thanh tra. Thời gian một số cuộc thanh tra còn bị kéo dài, chậm ban hành kết luận thanh tra. Việc Chánh Thanh tra huyện không trực tiếp chuyển vụ việc sang cơ quan điều tra Công an huyện khi phát hiện đối tượng thanh tra vi phạm về nguyên tắc tài chính, kế toán, có dấu hiệu tội phạm là không thực hiện đúng thẩm quyền quy định tại khoản 1 Điều 44 Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22/9/2011 của Chính phủ về Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra và chưa đúng khoản 3 Điều 61 Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng.

Thứ hai, năm 2020, huyện Buôn Đôn có 03/06 vụ việc khiếu nại. Tuy nhiên, đối với 03 vụ việc trong quá trình giải quyết khiếu nại, người khiếu nại tự nguyện xin rút đơn khiếu nại nhưng Thanh tra huyện không tham mưu Chủ tịch UBND huyện ban hành quyết định đình chỉ việc giải quyết vụ việc khiếu nại để gửi đến người khiếu nại, người bị khiếu nại và người có quyền và nghĩa vụ liên quan là thực hiện chưa đúng quy định tại Điều 19 Thông tư số 07/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính.

Thứ ba, trong thời kỳ thanh tra, Phòng Nội vụ không tham mưu UBND huyện xây dựng, phê duyệt kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức và không tham mưu Chủ tịch UBND huyện thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với 03 trường hợp giữ chức vụ Trưởng phòng đã quá 02 nhiệm kỳ là không thực hiện đúng quy định tại Điều 25, khoản 1 Điều 26, Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND huyện ban hành quyết định bổ nhiệm mới, bổ nhiệm lại đối với 24 trường hợp là công chức, viên chức trong năm 2020 nhưng tại thời điểm bổ nhiệm, người được bổ nhiệm chưa có Bằng tổt nghiệp Trung cấp lý luận chính trị hoặc chưa được kết luận về tiêu chuẩn chính trị là chưa đảm bảo theo Quy định số 126-QĐ- TW ngày 28/02/2018 của Bộ Chính trị, chưa thực hiện đúng quy định tại điểm 3.3 mục 3 Quy định số 23-QĐ/TU ngày 15/5/2020 của Tỉnh ủy Quy định về tiêu chuẩn chức danh cán bộ và không đúng hướng dẫn tại Công văn số 7988/UBND-TH ngày 01/10/2019 của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc hồ sơ công tác cán bộ.

Trách nhiệm đối với các hạn chế, khuyết điểm nêu trên thuộc về Chủ tịch UBND huyện Buôn Đôn, Chánh Thanh tra huyện, Trưởng Phòng Nội vụ và các cá nhân có liên quan, thời kỳ 2019-2020.

Chủ tịch huyện Buôn Đôn phải chấn chỉnh và chỉ đạo nghiêm túc khắc phục những khuyết điểm, tồn tại

Từ những kết luận như đã nêu trên, căn cứ quy định của pháp luật hiện hành, Chánh Thanh tra tỉnh kiến nghị: Yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Buôn Đôn tiếp tục phát huy những ưu điểm và kết quả đã đạt được trong những năm vừa qua; chấn chỉnh và chỉ đạo các đơn vị trực thuộc nghiêm túc khắc phục những khuyết điểm, tồn tại nhằm đảm bảo chấp hành đúng quy định của pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; chấp hành đúng quy định của pháp luật về quản lý tài chính, ngân sách nhà nước; tuân thủ chính sách pháp luật trong quản lý đầu tư xây dựng cơ bản.

Đồng thời, yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Buôn Đôn chỉ đạo các đơn vị trực thuộc khẩn trương thực hiện các nội dung cụ thể sau:

Chỉ đạo Thanh tra huyện: (1) Tăng cường nghiên cứu văn bản, quy định pháp luật để thực hiện, tham mưu UBND huyện và Chủ tịch UBND huyện thực hiện đảm bảo đúng các quy định hiện hành về công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, đặc biệt là các quy định về phòng ngừa tham nhũng. Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật về các mặt công tác nói trên để nâng cao nhận thức, hiểu biết và ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức và người dân trên địa bàn. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trách nhiệm đối với người đứng đầu cơ quan chuyên môn, đơn vị trực thuộc UBND huyện để nâng cao trách nhiệm trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao và các quy định của pháp luật có liên quan; khắc phục ngay việc gửi báo cáo không đảm bảo thời gian quy định. (2) Tiến hành thanh tra việc thu tiền sử dụng đất khi chuyển đổi mục đích sử dụng đất trong năm 2019 và 2020 đối với các hồ sơ còn lại; tham mưu Chủ tịch UBND huyện xử lý các sai phạm (nếu có) theo quy định pháp luật.

Cũng liên quan đến các lĩnh vực công tác ngành Thanh tra, Chánh Thanh tra tỉnh Đắk Lắk kiến nghị Chủ tịch UBND huyện Buôn Đôn chỉ đạo Phòng Nội vụ: (1) Khẩn trương tham mưu UBND huyện sớm thực hiện chuyển đổi vị trí công tác 02 trường hợp giữ chức vụ Trưởng phòng đã quá 02 nhiệm kỳ công tác và các trường hợp khác đã đến thời điểm phải thực hiện chuyển đổi vị trí công tác theo quy định; (2) Tham mưu UBND huyện đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, kết luận tiêu chuẩn chính trị đối với các trường hợp được bổ nhiệm mới, bổ nhiệm lại trong năm 2020 nhưng đến thời điểm hiện tại vẫn chưa được kết luận về tiêu chuẩn chính trị để bổ sung hồ sơ theo quy định; (3) Định kỳ hàng năm phải tham mưu UBND huyện xây dựng Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác của công chức, viên chức theo quy định./.

K. Dung
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra