Qua thanh tra tại UBND huyện Cư M’gar, Thanh tra tỉnh Đắk Lắk phát hiện:

Khuyết điểm, vi phạm trong quản lý tài chính ngân sách

Thứ năm, 25/05/2023 10:00
(ThanhtraVietNam) - Trong năm ngân sách 2019, công tác quản lý, điều hành xây dựng dự toán, giao dự toán thu, chi tại UBND huyện Cư M’gar được thực hiện cơ bản đảm bảo quy định. Tuy nhiên, qua công tác thanh tra, Thanh tra tỉnh Đắk Lắk đã phát hiện và chỉ ra một số khuyết điểm, vi phạm quy định cần chấn chỉnh, khắc phục và rút kinh nghiệm.

UBND huyện Cư Mgar có trách nhiệm giảm trừ dự toán ngân sách năm 2022 theo quy định

Theo Kết luận Thanh tra số 15/KL-TTr do Thanh tra tỉnh Đắk Lắk ban hành ngày 29/12/2021, UBND huyện Cư M’gar đã chi trả chế độ phụ cấp ưu đãi cho 249 giáo viên hợp đồng lao động trong chỉ tiêu biên chế với số tiền 4.325.728.420 đồng nhưng chưa được xếp vào mã ngạch 15 hoặc V.07 là thực hiện chưa đúng quy định tại điểm a, khoản 2, Mục I, Thông tư liên tịch số 06/VBHN-BGDĐT ngày 05/6/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 244/2005/QĐ-TTg ngày 06/10/2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập. Tuy nhiên, sau khi xem xét giải trình của UBND huyện, Thanh tra tỉnh nhận thấy số tiền này thực tế các đơn vị trường học đã chi cho giáo viên đang trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập được Phòng Tài chính - Kế hoạch xét duyệt quyết toán trình Hội đồng nhân dân huyện thông qua và đã được Sở Tài chính thẩm định quyết toán ngân sách năm 2019 nên Thanh tra tỉnh không thu hồi số tiền này.

leftcenterrightdel
 Ảnh minh họa

Ngoài ra, việc cấp và quyết toán quỹ tiền lương cho 59 viên chức sự nghiệp giáo dục đã giảm biên chế với số tiền 1.750.399.000 đồng chưa đúng Quyết định số 2216/QĐ-UBND ngày 08/8/2019 của UBND tỉnh Đắk Lắk. Bên cạnh đó, việc cấp và quyết toán kinh phí cho 03 cán bộ đã giảm biên chế từ tháng 01/2019 với số tiền 131.684.274 đồng cũng chưa đúng Quyết định số 48/QĐ-UBND ngày 09/01/2019 của UBND tỉnh Đắk Lắk. Theo giải trình của UBND huyện, căn cứ xác minh tình hình thực tiễn khách quan, Thanh tra tỉnh Đắk Lắk đã thống nhất giao UBND huyện có trách nhiệm giảm trừ dự toán ngân sách năm 2022 theo quy định.

Thu hồi nộp ngân sách nhà nước số tiền quyết toán vượt quy định

Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Cư M’gar - Đơn vị sử dụng và quyết toán nguồn kinh phí tự chủ vượt quy định với số tiền 75.707.532 đồng (đã trừ 10% tiết kiệm chi) là thực hiện chưa đúng quy định tại tiết a, điểm 2.1, khòản 2, Điều 3 Chương II Thông tư liên tịch số 71/2014/TTLT-BTC-BNV ngày 30/5/2014 của Liên Bộ Tài chính - Bộ Nội vụ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước. Sau khi xem xét giải trình của đơn vị, Thanh tra tỉnh nhận thấy sự việc liên quan đến bà N. đã chấm dứt hợp đồng lao động từ tháng 01/2019; tuy nhiên bà N. đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi, do đó đơn vị trả lương cho bà N. đến hết tháng 9/2019 (con đủ 12 tháng tuổi) số tiền là 60.177.562 đồng theo quy định của Bộ luật Lao động năm 2012. Số tiền quyết toán vượt quy định là 15.529.970 đồng (trong đó, quỹ lương là 11.779.970 đồng, chi thường xuyên là 3.750.000 đồng) cần thu hồi để nộp ngân sách nhà nước theo quy định.

Có thể nói, qua công tác thanh tra, Thanh tra tỉnh Đắk Lắk đã kịp thời chỉ ra các khuyết điểm, hạn chế liên quan đến việc thực hiện chính sách, pháp luật trong quản lý tài chính, ngân sách tại huyện Cư M’gar (năm 2019). Theo đó, Thanh tra tỉnh Đắk Lắk chỉ rõ trách nhiệm thuộc về Chủ tịch UBND huyện, Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện, Trưởng các phòng: Nội vụ, Tài chính - Kế hoạch, các tổ chức và cá nhân có liên quan (thời kỳ năm 2019); đồng thời kiến nghị cơ quan có thẩm quyền chỉ đạo xử lý trách nhiệm và khắc phục kịp thời.

(còn nữa)

Văn Trưởng
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra